fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรมของชุมนุม : สร้างสรรค์ชิ้นงาน ( ครูกาญจนา หาทรัพย์ )


นักเรียนทำยาดม
ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : สร้างสรรค์ชิ้นงาน

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน ผลประเมิน
1. 29553 เด็กชายณฐกร วงศ์ทรัพย์ ม. 2/9 2020-07-29 13:07:31 รอประเมิน
2. 29851 เด็กชายธนนท์ แสนมหาชัย ม. 2/9 2020-07-29 13:08:14 รอประเมิน
3. 29848 เด็กชายจารุวัฒน์ อ่อนระเบียบ ม. 2/9 2020-07-29 14:04:57 รอประเมิน
4. 29862 เด็กชายรัชพล จริตงาม ม. 2/9 2020-07-29 14:06:41 รอประเมิน
5. 29846 เด็กชายไกรวิชญ์ ใจตรง ม. 2/9 2020-07-29 14:09:24 รอประเมิน
6. 30414 เด็กหญิงธนันชกรณ์ พึ่งฉ่ำ ม. 1/6 2020-07-29 14:25:54 รอประเมิน
7. 29884 เด็กชายกฤตเมธ สมใจเพ็ชร ม. 2/10 2020-07-29 20:54:36 รอประเมิน
8. 29896 เด็กชายพีรพัฒน์ วงศ์เมือง ม. 2/10 2020-07-30 07:14:18 รอประเมิน
9. 29242 เด็กชายอภิรักษ์ ประมวล ม. 3/9 2020-07-30 21:44:37 รอประเมิน
10. 29240 เด็กชายเศรษฐกิจ ศรีพรหมมา ม. 3/9 2020-07-30 21:52:52 รอประเมิน
11. 29226 เด็กชายโชติพัฒน์ ทานัง ม. 3/9 2020-07-30 21:53:51 รอประเมิน
12. 29222 เด็กชายจิรพัฒน์ ผ่อนให้ ม. 3/9 2020-07-30 21:54:28 รอประเมิน
13. 29231 เด็กชายนวพล โตสวัสดิ์ ม. 3/9 2020-07-30 22:00:45 รอประเมิน
14. 29221 เด็กชายกิตติธัช ชะลิตะ ม. 3/9 2020-07-30 22:20:52 รอประเมิน
15. 29229 เด็กชายธีรภัทร นพนาค ม. 3/9 2020-07-30 23:25:10 รอประเมิน
16. 29227 เด็กชายณัฐภัทร ใจบุญ ม. 3/9 2020-07-31 10:04:31 รอประเมิน
17. 29244 เด็กชายอลงกต บำรุง ม. 3/9 2020-07-31 11:24:58 รอประเมิน
18. 29224 เด็กชายชาญชัย บำรุง ม. 3/9 2020-07-31 14:03:05 รอประเมิน
19. 29587 เด็กหญิงปริยาภรณ์ สินธูรัตนะ ม. 2/1 2020-09-01 14:36:38 รอประเมิน