fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : วิทยาศาสตร์สร้างสรรค์ 2

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน
1. 28939 เด็กหญิงอรจิรา แสงนนท์ ม. 2/1 2019-05-16 15:40:04
2. 28925 เด็กหญิงธัญญาภรณ์ ธาราดล ม. 2/1 2019-05-16 15:40:22
3. 28936 เด็กหญิงสุกัญญา ศรีหงษ์ ม. 2/1 2019-05-16 15:40:41
4. 29095 เด็กหญิงสุรีย์พร โพธิกัน ม. 2/5 2019-05-16 15:41:02
5. 28932 เด็กหญิงมณีรัตน์ แนมนิล ม. 2/1 2019-05-16 15:41:28
6. 28903 เด็กชายชนันธร ประทีปทอง ม. 2/1 2019-05-16 15:41:52
7. 29015 เด็กหญิงศรัญดา จันทร์พราหมณ์ ม. 2/3 2019-05-16 15:42:10
8. 29587 เด็กหญิงปริยาภรณ์ สินธูรัตนะ ม. 1/1 2019-05-16 15:42:25
9. 29539 เด็กหญิงกัญญาพัชร ชุดใหม่ ม. 1/1 2019-05-16 15:42:43
10. 29540 เด็กหญิงกานต์กวี สุทธิสถิตย์ ม. 1/1 2019-05-16 15:43:02
11. 29715 เด็กหญิงปาริชา โพธิรุกข์ ม. 1/5 2019-05-16 15:43:18
12. 29706 เด็กหญิงกมลลักษณ์ ยั่งยืน ม. 1/5 2019-05-16 15:43:35
13. 29429 เด็กชายณัฏฐวี นรินทร์ ม. 1/13 2019-05-17 09:56:20
14. 29438 เด็กชายอนุวัฒน์ พงษ์สวัสดิ์ ม. 1/13 2019-05-17 09:56:35
15. 29432 เด็กชายธนากร แซ่ตั๊ง ม. 1/13 2019-05-17 09:56:48
16. 29430 เด็กชายณัฐเศรษฐ หาที่ถูก ม. 1/13 2019-05-17 09:57:03
17. 29614 เด็กชายวัฒนพงศ์ คำสีทา ม. 1/3 2019-05-22 10:49:21
18. 29578 เด็กหญิงกชกร นิคมคาย ม. 1/2 2019-05-22 12:28:14