fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : ถ่ายภาพด้วยมือถือ2

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน
1. 28856 นางสาวสุรัมภา เสาวคนธ์ ม. 6/4 2019-05-16 15:02:29
2. 30022 นางสาวนภัสสร นรสิง ม. 6/4 2019-05-16 15:02:42
3. 28851 นางสาววริษฐา เจริญกิจ ม. 6/3 2019-05-16 15:03:25
4. 26969 นางสาวญานิกา บำรุงกิจ ม. 6/3 2019-05-16 15:03:46
5. 28850 นางสาวนิศารัตน์ วงษางาม ม. 6/3 2019-05-16 15:04:23
6. 28127 นายภัทรพล ธิมาทาน ม. 4/10 2019-05-19 08:02:17
7. 28112 นางสาวบัณฑิตา สำเร็จ ม. 4/10 2019-05-19 08:03:32
8. 27810 นางสาวภัสรา คิมหันต์มาลา ม. 4/10 2019-05-19 08:04:34
9. 28113 นางสาวภิชชานิการ์ ปลิดทุกข์ภัย ม. 4/10 2019-05-19 08:27:51
10. 28111 นางสาวนันทิยา งามวงค์ ม. 4/10 2019-05-19 08:31:39
11. 28028 นายธนโชติ โชคมิ่งขวัญ ม. 4/6 2019-08-04 11:34:41
12. 28039 นายพุฒิพงศ์ ฤทธิเดช ม. 4/6 2019-08-04 11:34:47