fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรมของชุมนุม : Trendy Life (ชีวิตติดเทรนด์) ( ครูวรางคณา ทางทอง )

ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : Trendy Life (ชีวิตติดเทรนด์)

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน ผลประเมิน
1. 28131 นายสิริชัย เพียรพิริยะ ม. 5/4 2020-07-07 23:05:57 รอประเมิน
2. 28128 นายวรเมธ เสียงประเสริฐ ม. 5/4 2020-07-07 23:06:07 รอประเมิน
3. 27877 นายตะวัน งามแก้ว ม. 5/4 2020-07-07 23:06:20 รอประเมิน
4. 27731 นายธนกฤต นิธิพรชัยกุล ม. 5/4 2020-07-21 09:04:20 รอประเมิน
5. 30645 นายเสฎฐวุฒิ โกรินทร์ ม. 4/10 2020-07-27 11:18:05 รอประเมิน
6. 28449 นางสาวบัณฑิตา อุดม ม. 4/10 2020-07-28 17:26:10 รอประเมิน
7. 28491 นางสาวฐิติรัตน์ รัตนาลัย ม. 4/3 2020-07-28 17:28:02 รอประเมิน
8. 28502 นางสาวพนิดา ระวังภัย ม. 4/10 2020-07-28 17:29:42 รอประเมิน
9. 30602 นางสาวอรรถยาพร วงค์ซิ้ม ม. 4/3 2020-07-28 17:58:58 รอประเมิน
10. 28587 นางสาวกนกรัตน์ บุญยืน ม. 4/10 2020-07-29 21:24:37 รอประเมิน
11. 30647 นางสาวสุกัญญา ปรีดารัตน์ ม. 4/10 2020-07-29 21:24:49 รอประเมิน
12. 27852 นางสาวปัทมพร ปานเงิน ม. 5/9 2020-07-29 21:25:27 รอประเมิน
13. 30007 นางสาวชุติกาญจน์ ชอบชื่น ม. 5/9 2020-07-29 21:25:38 รอประเมิน
14. 28101 นางสาวกรรณิการ์ ขุนทอง ม. 5/9 2020-07-29 21:25:49 รอประเมิน
15. 27767 นางสาวอภิญญา นงนุช ม. 5/9 2020-07-29 21:25:58 รอประเมิน
16. 28598 นางสาววันวิสาข์ ยศกลาง ม. 4/10 2020-07-29 21:32:20 รอประเมิน
17. 28583 นางสาวกัญญาณัฐ วงศ์จันทร์ ม. 4/10 2020-07-29 21:36:01 รอประเมิน
18. 28432 นายพงศกร หวานฤดี ม. 4/10 2020-08-18 13:11:21 รอประเมิน
19. 28560 นายก้องภพ ปัจจุสานนท์ ม. 4/10 2020-08-18 13:12:18 รอประเมิน
20. 28659 นายธนพัชร สุวรรณวิเวก ม. 4/10 2020-08-18 13:12:59 รอประเมิน
21. 27958 นางสาวธนพร เจริญรื่น ม. 5/9 2020-08-20 15:14:34 รอประเมิน
22. 28051 นางสาวกาญจนา ยอดเสาดี ม. 5/9 2020-08-20 15:18:25 รอประเมิน
23. 27914 นางสาวรติรัตน์ พึ่งวงศ์ ม. 5/7 2020-08-27 15:10:15 รอประเมิน
24. 28493 นางสาวณัฐนิชา รัตนวิจิตร ม. 4/10 2020-08-27 16:00:32 รอประเมิน