fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรมของชุมนุม : นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(YC) ( ครูกรณาธิป ชิณวงษ์ )


สมาชิกในชุมนุม

ทำแบบวัดแววนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา

สมาชิกในชุมนุม
ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(YC)

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน ผลประเมิน
1. 30253 เด็กหญิงกนกวรรณ มะลิวัลย์ ม. 1/2 2020-07-22 18:33:26 รอประเมิน
2. 29151 เด็กชายรุ่งภพ สนิท ม. 3/7 2020-07-23 15:55:35 รอประเมิน
3. 29147 เด็กชายพสิษฐิ์ ธนวัติมงคลพร ม. 3/7 2020-07-23 15:55:55 รอประเมิน
4. 29162 เด็กหญิงจณิศตา ดีศรี ม. 3/7 2020-07-23 15:56:19 รอประเมิน
5. 29170 เด็กหญิงธนัญชนก ทองกำเนิด ม. 3/7 2020-07-23 15:56:58 รอประเมิน
6. 29207 เด็กหญิงนันทิกานต์ พบเกษร ม. 3/8 2020-07-23 15:57:19 รอประเมิน
7. 29944 เด็กชายรัฐภูมิ แวงโสภา ม. 2/11 2020-07-23 15:57:34 รอประเมิน
8. 29610 เด็กชายธนกิจ เรืองสกุล ม. 2/2 2020-07-23 15:59:20 รอประเมิน
9. 29576 เด็กชายอมรชัย เรียงมงคล ม. 2/2 2020-07-23 16:00:38 รอประเมิน
10. 29185 เด็กชายณัฐวุฒิ อุ่นสูงเนิน ม. 3/8 2020-07-23 16:19:38 รอประเมิน
11. 30186 เด็กชายอิทธิกร เรืองรัตนตรัย ม. 2/11 2020-07-23 16:24:27 รอประเมิน
12. 30310 เด็กหญิงสุวิมล เนินชัย ม. 1/2 2020-07-23 23:37:36 รอประเมิน
13. 30452 เด็กชายอิทธิกร ปัญญาดี ม. 1/7 2020-07-24 15:46:00 รอประเมิน
14. 29620 เด็กหญิงจิตภัสร์ ธรรมสนิท ม. 2/3 2020-07-27 07:00:39 รอประเมิน
15. 29678 เด็กหญิงวรรณกร หาญกล้า ม. 2/4 2020-07-27 08:18:16 รอประเมิน
16. 29027 เด็กชายชินาธิป ปัญญายิ่ง ม. 3/4 2020-07-27 10:02:53 รอประเมิน
17. 30421 เด็กหญิงพัชราภา ศรีเพ็ชร ม. 1/6 2020-07-29 14:31:40 รอประเมิน
18. 29166 เด็กหญิงโญษิตา สุขเจริญ ม. 3/7 2020-09-10 10:45:28 รอประเมิน