fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(YC)

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน
1. 29162 เด็กหญิงจณิศตา ดีศรี ม. 2/7 2019-05-17 14:28:58
2. 29178 เด็กหญิงสิตานัน งามเสงี่ยม ม. 2/7 2019-05-17 14:29:13
3. 29143 เด็กชายธนพนธ์ ทิพย์วงษ์ทอง ม. 2/7 2019-05-17 14:29:26
4. 29179 เด็กหญิงอนัญพร มุกดาศุก ม. 2/7 2019-05-17 14:29:40
5. 29151 เด็กชายรุ่งภพ สนิท ม. 2/7 2019-05-17 14:29:52
6. 29158 เด็กชายสุกฤษฎิ์ มั่งคั่ง ม. 2/7 2019-05-17 14:30:03
7. 29147 เด็กชายพสิษฐิ์ ธนวัติมงคลพร ม. 2/7 2019-05-17 14:30:18
8. 28487 เด็กหญิงกิตติมา ศรีสุข ม. 3/4 2019-05-17 14:30:31
9. 28507 เด็กหญิงมณธิชา วงศ์เมือง ม. 3/4 2019-05-17 14:30:43
10. 28511 เด็กหญิงวราภรณ์ สุขวารี ม. 3/4 2019-05-17 14:30:53
11. 28498 เด็กหญิงบุณยานุช สุวรรณโชติ ม. 3/4 2019-05-17 14:31:04
12. 28508 เด็กหญิงมัญชรัตน์ ได้รูป ม. 3/4 2019-05-17 14:31:14
13. 28500 เด็กหญิงปวิชญา วานิชรัตน์ ม. 3/4 2019-05-17 14:31:28
14. 28512 เด็กหญิงศิริพร เผือกนิสสัย ม. 3/4 2019-05-17 14:31:39
15. 29167 เด็กหญิงฐิตินันท์ อายุยืน ม. 2/7 2019-05-17 14:31:50
16. 29170 เด็กหญิงธนัญชนก ทองกำเนิด ม. 2/7 2019-05-17 14:32:02
17. 29166 เด็กหญิงโญษิตา สุขเจริญ ม. 2/7 2019-05-17 14:32:12
18. 29172 เด็กหญิงน้ำเพชร สูงขาว ม. 2/7 2019-05-17 14:32:26
19. 28618 เด็กชายนันธวัฒน์ วงษ์ตรี ม. 3/7 2019-08-02 22:15:37