fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : รักษ์สุขภาพ

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน
1. 29596 เด็กหญิงศิรภัสสร หิรัญรักษ์ ม. 1/2 2019-05-17 18:23:32
2. 29597 เด็กหญิงศิริพร สบายแก้ว ม. 1/2 2019-05-17 18:29:15
3. 29598 เด็กหญิงศิริลักษณ์ บุญตั้งแต่ง ม. 1/2 2019-05-17 18:41:10
4. 29592 เด็กหญิงพีระยา บุญช่วยเหลือ ม. 1/2 2019-05-17 18:43:39
5. 29830 เด็กหญิงฐิตาพร ดวงดาว ม. 1/8 2019-05-17 19:34:04
6. 29914 เด็กหญิงพาขวัญ ปานจินดาสกุล ม. 1/10 2019-05-17 19:35:09
7. 27283 นางสาววนัชพร เย็นฉ่ำ ม. 5/8 2019-05-18 19:19:02
8. 27371 นางสาวปุณยนุช ยินดี ม. 5/8 2019-05-18 19:19:24
9. 27464 นางสาวกนกวรรณ งามเสงี่ยม ม. 5/8 2019-05-18 19:20:11
10. 29397 นางสาวอธิชา ดุษดี ม. 5/8 2019-05-18 19:20:43
11. 26860 นางสาวชนิษฐา สาราษฎร์ ม. 6/8 2019-05-18 19:24:35
12. 26709 นางสาวกันธิชา ฟูฟุ้ง ม. 6/8 2019-05-18 19:33:47
13. 26776 นางสาวหทัยทัต หมั่นสมัคร ม. 6/8 2019-05-18 19:34:15
14. 29241 เด็กชายสิงหนาท ทองมี ม. 2/9 2019-05-29 12:31:45
15. 29232 เด็กชายปฏิภาน ปฏิสังข์ ม. 2/9 2019-05-29 12:38:43
16. 29103 เด็กชายกุลเดช อวยเฮง ม. 2/6 2019-05-30 15:55:42
17. 29074 เด็กชายวรัญญู พงษ์รอด ม. 2/5 2019-07-18 14:52:11