fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : สวนพฤกษศาสตร์หรรษา

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน
1. 29450 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ถามั่งมี ม. 1/13 2019-05-16 20:42:36
2. 29439 เด็กหญิงกัลยรัตน์ พานทอง ม. 1/13 2019-05-16 20:42:59
3. 29443 เด็กหญิงณัฐวรรณ เพชรลือ ม. 1/13 2019-05-16 20:43:30
4. 29440 เด็กหญิงกุลิสรา เกิดลาภผล ม. 1/13 2019-05-16 20:43:49
5. 26923 นายศุภากร บังเกิดลาภ ม. 6/5 2019-05-16 20:44:07
6. 29441 เด็กหญิงณภัทร อิ่มรัตน์ ม. 1/13 2019-05-16 20:44:27
7. 29446 เด็กหญิงไปรยา ประมวล ม. 1/13 2019-05-16 20:44:51
8. 29456 เด็กหญิงสิริยากร อายุมั่น ม. 1/13 2019-05-16 20:45:14
9. 27518 นายธนกร สุวรรณกูฏ ม. 5/8 2019-05-16 20:45:32
10. 27564 นายศุภกานต์ นินปาละ ม. 5/3 2019-05-16 20:45:49
11. 27525 นายภากร เที่ยงตรงจิตร ม. 5/9 2019-05-16 20:46:06
12. 27530 นายสุธิพงษ์ นุ่มเนียม ม. 5/3 2019-05-16 20:46:27
13. 27497 นายสุรกาญน์ บุญเหลือ ม. 5/1 2019-05-16 20:46:43
14. 27554 นายจิรพัฒน์ คล่องใจ ม. 5/1 2019-05-16 20:47:01
15. 29676 เด็กหญิงเรือนรดา แก้วมณี ม. 1/4 2019-05-16 20:47:15
16. 29626 เด็กหญิงธนัญญา บัวเขียว ม. 1/3 2019-05-16 20:47:32
17. 29620 เด็กหญิงจิตภัสร์ ธรรมสนิท ม. 1/3 2019-05-16 20:47:48
18. 29622 เด็กหญิงชนิสรา สวนงาม ม. 1/3 2019-05-16 20:48:02