fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน
1. 26743 นายนนธวัช ตือติ่ง ม. 6/10 2019-05-17 12:56:02
2. 26736 นายชยากร ตั้งความเพียร ม. 6/10 2019-05-17 12:57:40
3. 29814 เด็กชายพัชรดนย์ เหล่าชินชาติ ม. 1/8 2019-05-23 16:42:38
4. 29905 เด็กหญิงกานต์สิรี อันทะสิงห์ ม. 1/10 2019-05-23 16:43:07
5. 29904 เด็กหญิงกอบัว ด่านปาน ม. 1/10 2019-05-23 16:43:27
6. 29843 เด็กหญิงไอริณ เจริญรักษา ม. 1/8 2019-05-23 16:44:27
7. 29922 เด็กหญิงสรณีย์ ผสมทรัพย์ ม. 1/10 2019-05-23 16:44:52
8. 29839 เด็กหญิงศรัญญา จันทะภูมิ ม. 1/8 2019-05-23 16:45:17
9. 29816 เด็กชายพีรพัฒน์ มัจฉาเกื้อ ม. 1/8 2019-05-23 16:48:32
10. 29819 เด็กชายวรภพ แวววับศรี ม. 1/8 2019-05-23 16:49:25
11. 29226 เด็กชายโชติพัฒน์ ทานัง ม. 2/9 2019-05-28 12:17:12
12. 29161 เด็กหญิงกรรวี มะลิวัน ม. 2/7 2019-05-29 14:49:04
13. 29157 เด็กชายสิทธิกร สนองสุข ม. 2/7 2019-05-29 14:49:30
14. 29813 เด็กชายพงศกร กะหมายสม ม. 1/8 2019-05-29 14:49:55
15. 28564 เด็กชายชลธาร งามฉวี ม. 3/6 2019-07-11 15:00:38