fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : ภาษาไทยสร้างสรรค์ สารพันกิจกรรมหรรษา

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน
1. 28187 นางสาวสุภารักษ์ นุชนวล ม. 4/2 2019-05-16 15:00:51
2. 28182 นางสาวศศิรมณ์ พฤกษชาติ ม. 4/2 2019-05-16 15:01:11
3. 28205 นางสาวจิดาภา วรรณศิริ ม. 4/2 2019-05-16 15:01:28
4. 28168 นางสาวณภัทร เจริญรัตน์ ม. 4/2 2019-05-16 15:01:53
5. 29411 นายอิงครัต ชอบชื่น ม. 5/7 2019-05-16 15:02:54
6. 27297 นายธนวัฒน์ มาลัยทอง ม. 5/8 2019-05-16 15:03:08
7. 29394 นายอัครพัชร สุวโจ ม. 5/8 2019-05-16 15:03:24
8. 27149 นายพีรพัฒน์ แก้วทุม ม. 5/8 2019-05-16 15:03:37
9. 27112 นางสาวณัฏฐ์นรี กล้าหาญ ม. 5/7 2019-05-16 15:04:50
10. 27505 นางสาวธนัชพร สิงห์โตทอง ม. 5/7 2019-05-16 15:05:15
11. 27275 นางสาวญาณสิริ วงศา ม. 5/7 2019-05-16 15:05:54
12. 27533 นางสาวชฎาพร ตาลเสี้ยน ม. 5/4 2019-05-16 15:06:09
13. 28114 นางสาวมัณฑนา เย็นฉ่ำ ม. 4/3 2019-05-16 15:07:18
14. 28116 นางสาวศิยากร พรมมาโฮม ม. 4/7 2019-05-16 15:08:23
15. 28100 นางสาวกนกพร ฆ้องศิริ ม. 4/4 2019-05-16 15:08:50
16. 28099 นางสาวกนกนิภา ภิญโญ ม. 4/6 2019-05-16 15:09:28
17. 28164 นายอภินพ อภิญญาชน ม. 4/2 2019-05-19 19:46:20
18. 29366 นางสาวพรวลัย ปฏิสังข์ ม. 5/3 2019-05-22 18:05:32
19. 29367 นางสาวพัชราภรณ์ หาญกล้า ม. 5/3 2019-05-22 18:05:54
20. 27367 นางสาวณัฐนรี สุวรรณารายณ์ ม. 5/3 2019-05-22 18:06:12
21. 27224 นางสาวธนภรณ์ สวามีชัย ม. 5/3 2019-05-22 18:07:02
22. 27488 นางสาวอลิชา สุขสวัสดิ์ ม. 5/3 2019-05-22 18:07:17
23. 27307 นายภัทรธร จันทร์พราหมณ์ ม. 5/3 2019-05-22 18:07:46