fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรมของชุมนุม : Makeup School ( ครูณัฐพล เนียมพิทักษ์ )


กิจกรรมเกมภาษาไทย

กิจกรรมเกมภาษาไทย

กิจกรรมเกมภาษาไทย

กิจกรรมเกมภาษาไทย

กิจกรรมเกมภาษาไทย
ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : Makeup School

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน ผลประเมิน
1. 27297 นายธนวัฒน์ มาลัยทอง ม. 6/8 2020-07-06 23:17:49 รอประเมิน
2. 29394 นายอัครพัชร สุวโจ ม. 6/8 2020-07-06 23:18:09 รอประเมิน
3. 27149 นายพีรพัฒน์ แก้วทุม ม. 6/8 2020-07-06 23:18:21 รอประเมิน
4. 29398 นางสาวแอนนิต้า กล่อมสงค์ ม. 6/8 2020-07-06 23:18:33 รอประเมิน
5. 27480 นางสาวลลิตา สําเร็จ ม. 6/8 2020-07-06 23:18:45 รอประเมิน
6. 27242 นายชินวัฒน์ จูมทอง ม. 6/8 2020-07-06 23:18:59 รอประเมิน
7. 27105 นางสาวเกศินี บรรจงกิจ ม. 6/8 2020-07-06 23:19:16 รอประเมิน
8. 29412 นายภูวดล มนธกาน ม. 6/8 2020-07-06 23:19:32 รอประเมิน
9. 30006 นายเทิดเกียรติ ประสานทรัพย์ ม. 5/9 2020-07-06 23:19:52 รอประเมิน
10. 30008 นางสาวปราณปริยา ลิมกุล ม. 5/9 2020-07-06 23:20:08 รอประเมิน
11. 27948 นางสาวกัลยรัตน์ พิมพ์สอน ม. 5/3 2020-07-06 23:23:02 รอประเมิน
12. 28099 นางสาวกนกนิภา ภิญโญ ม. 5/6 2020-07-06 23:23:13 รอประเมิน
13. 28114 นางสาวมัณฑนา เย็นฉ่ำ ม. 5/3 2020-07-06 23:23:24 รอประเมิน
14. 28116 นางสาวศิยากร พรมมาโฮม ม. 5/7 2020-07-06 23:23:36 รอประเมิน
15. 27275 นางสาวญาณสิริ วงศา ม. 6/7 2020-07-07 12:16:35 รอประเมิน
16. 27505 นางสาวธนัชพร สิงห์โตทอง ม. 6/7 2020-07-07 12:17:08 รอประเมิน
17. 28000 นายสันติภาพ อ่อนอุดม ม. 5/9 2020-07-08 09:01:39 รอประเมิน
18. 27915 นางสาวรัตติกาล การะเกตุ ม. 5/9 2020-07-09 08:06:26 รอประเมิน