fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : ถ่ายภาพด้วยมือถือ1

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน
1. 27470 นางสาวกัญญานันท์ มหาวิเชียร ม. 5/8 2019-05-16 14:56:37
2. 27475 นางสาวปนัดดา ไชยคําภา ม. 5/8 2019-05-16 14:56:54
3. 27481 นางสาววรรณพร ทองสุข ม. 5/8 2019-05-16 14:57:16
4. 27466 นางสาวกานต์ธิดา แซ่ลิ้ม ม. 5/6 2019-05-16 14:57:35
5. 27469 นางสาวชนากานต์ ทองงาม ม. 5/6 2019-05-16 14:57:52
6. 26608 นางสาวธนิดา ลือดัง ม. 6/5 2019-05-16 14:58:27
7. 26612 นางสาวนริศรา ใจงาม ม. 6/5 2019-05-16 14:58:43
8. 26620 นางสาววิภานันท์ คชรัตน์ ม. 6/5 2019-05-16 14:59:05
9. 26981 นางสาวสุชานาฏ ไกรวงศ์ ม. 6/5 2019-05-16 14:59:24
10. 26662 นางสาวปาริชาต แสนตอ ม. 6/10 2019-05-16 14:59:43
11. 26725 นางสาวอารดา เกิดเต็ม ม. 6/10 2019-05-16 15:00:08
12. 26658 นางสาวนิชาภา ฉายาชวลิต ม. 6/10 2019-05-16 15:00:22
13. 26602 นางสาวกานติมา บุญรักษา ม. 6/10 2019-05-16 15:00:37
14. 26734 นายเฉลิมพงษ์ มณีฉาย ม. 6/10 2019-05-16 15:00:52
15. 28895 นายอธิวัฒน์ บุญเมฆ ม. 6/10 2019-05-16 15:01:08
16. 28128 นายวรเมธ เสียงประเสริฐ ม. 4/4 2019-05-21 17:02:49
17. 28131 นายสิริชัย เพียรพิริยะ ม. 4/4 2019-05-21 17:03:10