fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรมของชุมนุม : สนุกกับการต่อชุดคิทอิเล็กทรอนิกส์ ( ครูประโยชน์ เกิดโพธิ์ชา )

ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : สนุกกับการต่อชุดคิทอิเล็กทรอนิกส์

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน ผลประเมิน
1. 28411 นางสาวบงกชมาศ เกิดสุข ม. 4/5 2020-07-17 21:30:22 รอประเมิน
2. 30113 เด็กหญิงมนัสวีร์ นุชาญรัมย์ ม. 1/13 2020-07-21 22:01:05 รอประเมิน
3. 30093 เด็กหญิงกชพร สรรเสริญ ม. 1/13 2020-07-21 22:01:26 รอประเมิน
4. 30097 เด็กหญิงกันตา ทองฤทธิ์นุ่น ม. 1/13 2020-07-21 22:01:46 รอประเมิน
5. 30107 เด็กหญิงธิติมา น้อยราช ม. 1/13 2020-07-21 22:02:12 รอประเมิน
6. 30111 เด็กหญิงภัทรภร บัวหอม ม. 1/13 2020-07-21 22:03:03 รอประเมิน
7. 30101 เด็กหญิงชนิสรา สุขกฤษ ม. 1/13 2020-07-22 08:04:15 รอประเมิน
8. 30096 เด็กหญิงกัญญาวีร์ มั่งคั่ง ม. 1/13 2020-07-22 08:32:16 รอประเมิน
9. 30098 เด็กหญิงขวัญสกุล วิจารณบุตร ม. 1/13 2020-07-22 09:06:12 รอประเมิน
10. 30106 เด็กหญิงธัญญรัตน์ โสมสุพรรณ์ ม. 1/13 2020-07-23 13:23:16 รอประเมิน
11. 28102 นางสาวกรวรรณ ศรัทธาผล ม. 5/3 2020-07-23 19:26:18 รอประเมิน
12. 28117 นางสาวสุธาทิพย์ ส่งศรี ม. 5/3 2020-07-23 19:26:36 รอประเมิน
13. 29268 เด็กชายศิริภัทร เสมอมิตร ม. 3/10 2020-08-03 08:19:55 รอประเมิน
14. 29269 เด็กชายสิปปภาส ถวิล ม. 3/10 2020-08-03 08:21:19 รอประเมิน
15. 29266 เด็กชายพรพิทักษ์ ทองอุ่น ม. 3/10 2020-08-03 08:22:40 รอประเมิน
16. 30082 เด็กชายคณิศร พรายกระสินธุ์ ม. 1/13 2020-08-04 14:53:40 รอประเมิน