fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : สิ่งประดิษฐ์ด้านฟิสิกส์

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน
1. 29944 เด็กชายรัฐภูมิ แวงโสภา ม. 1/11 2019-05-23 15:12:36
2. 29822 เด็กชายศิรวิชญ์ อ่อนถาวร ม. 1/8 2019-05-23 15:12:52
3. 29894 เด็กชายธนวิชญ์ ตรึกหากิจ ม. 1/10 2019-05-23 15:13:11
4. 29653 เด็กชายพชรพล มิ่งขวัญ ม. 1/4 2019-05-23 15:13:35
5. 29660 เด็กชายสืบพงศ์ ลิ้มพีรพงศ์ ม. 1/4 2019-05-23 15:13:52
6. 29647 เด็กชายณัฐดนัย ผกาแก้ว ม. 1/4 2019-05-23 15:14:08
7. 29888 เด็กชายธนธรณ์ จอมเสน่ห์วงศ์ ม. 1/10 2019-05-23 15:14:32
8. 29896 เด็กชายพีรพัฒน์ วงศ์เมือง ม. 1/10 2019-05-23 15:14:57
9. 29806 เด็กชายชนุตม์ บุญเกื้อ ม. 1/8 2019-05-23 15:15:16
10. 29892 เด็กชายธนพัฒน์ กมลเเสน ม. 1/10 2019-05-23 15:15:39
11. 29811 เด็กชายปิยชนน์ เจริญดี ม. 1/8 2019-05-23 15:15:53
12. 29858 เด็กชายภูวนาถ กองสุข ม. 1/5 2019-05-23 15:16:15
13. 29689 เด็กชายจิรพงษ์ เกตุสอาด ม. 1/5 2019-05-23 15:16:34
14. 29474 เด็กชายภูรินทร์ บุตรสะสม ม. 1/14 2019-05-23 15:16:49
15. 28663 เด็กชายปฏิภาณ บุญม่วง ม. 3/8 2019-05-23 15:17:16