fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : คุ้มครองผู้บริโภค (อย.น้อย)

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน
1. 27285 นางสาววิชญาดา แก้ววิเชียร ม. 5/10 2019-05-16 15:12:06
2. 28595 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา รุ่งเจริญ ม. 3/6 2019-05-16 15:12:32
3. 28598 เด็กหญิงวันวิสาข์ ยศกลาง ม. 3/6 2019-05-16 15:12:52
4. 28593 เด็กหญิงปาริฉัตร เคราะห์ดี ม. 3/6 2019-05-16 15:13:11
5. 30023 เด็กหญิงศิริวรรณ แจ่มจำรูญ ม. 3/6 2019-05-16 15:13:28
6. 28608 เด็กชายณัฐนันท์ ปรึกษา ม. 3/7 2019-05-16 15:13:44
7. 28649 เด็กหญิงอาทิตยา คงภักดี ม. 3/7 2019-05-16 15:14:01
8. 28629 เด็กหญิงจิราภา ถาวร ม. 3/7 2019-05-16 15:14:18
9. 28634 เด็กหญิงณัฐณิชา ห่มซ้าย ม. 3/7 2019-05-16 15:14:37
10. 28635 เด็กหญิงณิชกานต์ เลิงฮัง ม. 3/7 2019-05-16 15:14:55
11. 28630 เด็กหญิงจิรัชญา จริยเกริกเกียรติ ม. 3/7 2019-05-16 15:15:13
12. 28612 เด็กชายธนกร เพิ่มพูน ม. 3/7 2019-05-16 15:15:58
13. 28614 เด็กชายธนภัทร สุวรรณโชติ ม. 3/7 2019-05-16 15:16:18
14. 29131 เด็กหญิงบัณฑิตา ภมรพล ม. 2/6 2019-05-16 15:25:37
15. 29121 เด็กหญิงกชกร วันโพธิ์ ม. 2/6 2019-05-16 15:25:56
16. 29122 เด็กหญิงจิรวรรณ สุทธิสนธ์ ม. 2/6 2019-05-16 15:26:16
17. 29130 เด็กหญิงธีรนาฏ เพ็ชรฉกรรจ์ ม. 2/6 2019-05-16 15:26:33
18. 29133 เด็กหญิงพัตรพิมล บุญสม ม. 2/6 2019-05-16 15:26:53
19. 28606 เด็กชายไกรวิน ศิริธรรม ม. 3/7 2019-07-09 08:56:30