fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรมของชุมนุม : อุตสาหกรรมศิลป์ ( ครูอนุพงศ์ ศิริสวัสดิ์ )

ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : อุตสาหกรรมศิลป์

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน ผลประเมิน
1. 30248 เด็กชายแพะกะได ดีน ม. 1/2 2020-07-23 10:02:00 รอประเมิน
2. 28714 นายพีรพงศ์ สมจิตต์ ม. 4/7 2020-07-24 15:34:27 รอประเมิน
3. 28719 นายลีอองคลอดส์ เดวิค ม. 4/7 2020-07-24 15:34:43 รอประเมิน
4. 28725 นายอิทธิพล เสน่ห์ ม. 4/7 2020-07-27 08:28:32 รอประเมิน
5. 28412 นางสาวบวรลักษณ์ ล้ำเลิศ ม. 4/6 2020-07-27 09:40:07 รอประเมิน
6. 28422 นางสาวสุชาวดี แซ่กู้ ม. 4/6 2020-07-27 09:42:49 รอประเมิน
7. 29531 เด็กชายวิริทธิ์พล ครวญหา ม. 2/1 2020-07-27 10:30:16 รอประเมิน
8. 28564 นายชลธาร งามฉวี ม. 4/7 2020-07-27 13:09:47 รอประเมิน
9. 28720 นายวรวุฒิ เทียนชัย ม. 4/7 2020-07-28 18:20:30 รอประเมิน
10. 28098 นายเอกพล นามเกาะ ม. 5/9 2020-07-29 00:48:55 รอประเมิน
11. 29111 เด็กชายพงศธร ศรีโพธิ์ ม. 3/6 2020-08-14 09:20:59 รอประเมิน
12. 29125 เด็กชายชุษณะ บำรุง ม. 3/6 2020-08-14 09:21:15 รอประเมิน
13. 29116 เด็กชายวรกมล เส็งประโคน ม. 3/6 2020-08-20 15:03:43 รอประเมิน
14. 29112 เด็กชายพุฒิพงศ์ เจริญรวย ม. 3/6 2020-08-20 15:06:22 รอประเมิน