fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : อุตสาหกรรมศิลป์

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน
1. 28596 เด็กหญิงลลิดา มีบุญ ม. 3/6 2019-05-16 16:55:04
2. 28702 เด็กชายธนดล แข็งแรง ม. 3/9 2019-05-16 16:55:23
3. 28719 เด็กชายลีอองคลอดส์ เดวิค ม. 3/9 2019-05-16 16:55:55
4. 28714 เด็กชายพีรพงศ์ สมจิตต์ ม. 3/9 2019-05-16 16:56:34
5. 28697 เด็กชายณัฐวุฒิ เย็นฉ่ำ ม. 3/9 2019-05-16 16:57:01
6. 26854 นายอนุชิต พูวงศ์ ม. 6/10 2019-05-16 16:57:31
7. 28736 เด็กหญิงวรวลัยธ์ ผลดี ม. 3/9 2019-05-16 16:59:42
8. 28728 เด็กหญิงกัณฐิกา ปัทมนาวิน ม. 3/9 2019-05-16 17:00:02
9. 28098 นายเอกพล นามเกาะ ม. 4/9 2019-05-16 17:00:44
10. 27912 นางสาวมนัสนันท์ ปะสิ่งชอบ ม. 4/7 2019-05-16 17:01:02
11. 28067 นางสาวอรปรียา มุกดาสนิท ม. 4/7 2019-05-16 17:01:18
12. 29876 เด็กหญิงเนตรดาว กระแสสินธุ์ ม. 1/9 2019-05-21 11:36:55
13. 29862 เด็กชายรัชพล จริตงาม ม. 1/9 2019-05-21 11:37:07
14. 29877 เด็กหญิงผกามาศ สุวรรณโชติ ม. 1/9 2019-05-21 11:37:17
15. 29861 เด็กชายระพีพัฒน์ ตรึกหากิจ ม. 1/9 2019-05-21 11:37:48
16. 29863 เด็กชายวันชัย บุญมาก ม. 1/9 2019-05-21 11:39:55
17. 29116 เด็กชายวรกมล เส็งประโคน ม. 2/6 2019-05-23 15:03:43
18. 29111 เด็กชายพงศธร ศรีโพธิ์ ม. 2/6 2019-05-23 15:04:02