fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : ชีวิตติด(K)ป๊อป

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน
1. 28781 เด็กหญิงจณิสตา นิสสัยมั่น ม. 3/11 2019-05-16 15:27:14
2. 28788 เด็กหญิงธิดารัตน์ รัตนวิจิตร ม. 3/11 2019-05-16 15:27:35
3. 28790 เด็กหญิงพิมพ์อัปสร ขาวสุข ม. 3/11 2019-05-16 15:27:54
4. 28794 เด็กหญิงภาวินี วงศ์คงดี ม. 3/11 2019-05-16 15:28:14
5. 28799 เด็กหญิงศิริพร บุญมาก ม. 3/11 2019-05-16 15:28:43
6. 28802 เด็กหญิงหทัยภัทร ธิมาทาน ม. 3/11 2019-05-16 15:29:15
7. 27161 นางสาวกิตติกา ผู้สํารอง ม. 5/4 2019-05-16 15:29:38
8. 26039 นางสาววณิชชา กรุณานนท์ ม. 6/9 2019-05-16 15:29:55
9. 27177 นางสาวพนิดา เย็นสนาน ม. 5/4 2019-05-16 15:30:05
10. 27162 นางสาวจรัสรวี เจริญศรี ม. 5/5 2019-05-16 15:30:21
11. 28165 นางสาวกณิกา ปัญโญ ม. 4/8 2019-05-16 15:30:37
12. 27200 นายปกรณ์ วิทยานุกรณ์ ม. 5/9 2019-05-16 15:30:56
13. 30000 เด็กหญิงฐิติพร แจ้งจำรัส ม. 4/8 2019-05-16 15:31:26
14. 28188 นางสาวณัชชารีย์ กมลศิริเจริญลาภ ม. 4/8 2019-05-16 15:31:45
15. 27747 นางสาวชัญญานุช นิตยสกุล ม. 4/8 2019-05-16 15:32:16
16. 30003 นางสาวพริมา หงษ์ทอง ม. 4/8 2019-05-16 15:32:51
17. 29556 เด็กหญิงรัญชิดา ความเพียร ม. 1/1 2019-05-16 15:33:12
18. 29917 เด็กหญิงเพียงขวัญ หอมจำปา ม. 1/10 2019-05-16 15:33:30
19. 28747 เด็กหญิงชนเมธ บุญก่อเกื้อ ม. 3/10 2019-06-29 17:34:23
20. 28757 เด็กหญิงนันท์นลิน ลีสุริยาภรณ์ ม. 3/10 2019-06-29 17:34:45
21. 28756 เด็กหญิงนันท์นภัส ลีสุริยาภรณ์ ม. 3/10 2019-06-29 17:35:02
22. 28183 นางสาว ศุภสุตา แกล้วกล้า ม. 4/1 2019-06-29 17:35:15
23. 28185 นางสาวสุขุมาล ศุภธราวัฒน์ ม. 4/2 2019-06-29 17:35:37
24. 29967 นางสาวนริญญา วงค์จันทร์ ม. 4/3 2019-06-29 17:36:11
25. 28791 นางสาวอัชรียา ออสันตินุตสกุล ม. 4/3 2019-06-29 17:37:12
26. 27749 นางสาวณัฏฐ์ปิญชาน์ จงกสิกรรม ม. 4/3 2019-06-29 17:38:36
27. 28174 นางสาวปัณฑิตา ลิมกุล ม. 4/3 2019-06-29 17:38:49
28. 29985 นางสาวกรวรรณ อาษา ม. 4/5 2019-06-29 17:39:02