fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรมของชุมนุม : บรรณารักษ์น้อย ( ครูดารินทร์ ชัยกิจวัฒนา )

ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : บรรณารักษ์น้อย

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน ผลประเมิน
1. 30151 เด็กหญิงอิรวดี ไพรัตน์ ม. 1/14 2020-07-17 19:31:30 รอประเมิน
2. 30150 เด็กหญิงสุดารัตน์ ถาวรวิริยะนันท์ ม. 1/14 2020-07-17 19:31:48 รอประเมิน
3. 30143 เด็กหญิงปัณณพร ลิมกุล ม. 1/14 2020-07-17 19:32:07 รอประเมิน
4. 30092 เด็กชายวรรณ์จักร กลิ่นกุหลาบ ม. 1/13 2020-07-17 21:10:25 รอประเมิน
5. 29451 เด็กหญิงมนทาริน ใจมัน ม. 2/13 2020-07-21 19:38:37 รอประเมิน
6. 29453 เด็กหญิงวิภาวี ถนอมธีระนันท์ ม. 2/13 2020-07-21 19:38:56 รอประเมิน
7. 29429 เด็กชายณัฏฐวี นรินทร์ ม. 2/13 2020-07-21 19:39:18 รอประเมิน
8. 29670 เด็กหญิงนิชญา สมคิด ม. 2/4 2020-07-21 19:39:38 รอประเมิน
9. 30231 เด็กหญิงสวรรณ ขวัญเนตร ม. 1/1 2020-07-22 07:00:23 รอประเมิน
10. 30224 เด็กหญิงภัทรวดี เที่ยงแท้ ม. 1/1 2020-07-22 07:06:15 รอประเมิน
11. 30206 เด็กหญิงกลิ่นสุดา กลิ่นหอม​ ม. 1/1 2020-07-22 07:07:38 รอประเมิน
12. 30209 เด็กหญิงกัลยาณี อยู่โต๊ะ ม. 1/1 2020-07-22 07:14:55 รอประเมิน
13. 30230 เด็กหญิงศุภิสรีญา ชัยนิคม ม. 1/1 2020-07-22 07:23:32 รอประเมิน
14. 30309 เด็กหญิงสุทธิกานต์ ชุติปัญญะบุตร ม. 1/3 2020-07-22 09:20:14 รอประเมิน
15. 30351 เด็กหญิงอลิณา ประจันทร์ ม. 1/4 2020-07-22 12:13:40 รอประเมิน
16. 30346 เด็กหญิงศิรประภา เพ็ชรล้วน ม. 1/4 2020-07-22 19:05:56 รอประเมิน
17. 30338 เด็กหญิงณัฐนันท์ โภคา ม. 1/4 2020-07-22 19:34:57 รอประเมิน
18. 29550 เด็กหญิงบุณยธิดา แก่นสงค์ ม. 2/1 2020-07-28 18:04:30 รอประเมิน