fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : Me ค้นหาสิ่งที่ใช่ในตัวเรา

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน
1. 27485 นางสาวศศิวรรณ วงหาแทน ม. 5/6 2019-05-16 15:15:09
2. 29387 นางสาวรติมา เพียรดี ม. 5/6 2019-05-16 15:15:23
3. 27486 นางสาวสุภาวดี ใจเย็น ม. 5/7 2019-05-16 15:15:37
4. 29403 นางสาวณัฏฐาพร ช่างทอง ม. 5/10 2019-05-16 15:15:50
5. 27477 นางสาวปาลิตา คุ้มไพรี ม. 5/10 2019-05-16 15:16:04
6. 28375 เด็กหญิงสุภัสสรา รื่นรมย์ ม. 3/1 2019-05-16 15:16:19
7. 28364 เด็กหญิงน่านน้ำ เกตุวิเชียร ม. 3/1 2019-05-16 15:16:33
8. 28353 เด็กหญิงขนิษฐา วงค์คำไชย ม. 3/1 2019-05-16 15:16:49
9. 28363 เด็กหญิงนันทิกานต์ บุญยั่งยืน ม. 3/1 2019-05-16 15:17:05
10. 28378 เด็กหญิงอลิน มัญชุนากร ม. 3/1 2019-05-16 15:17:26
11. 28349 เด็กหญิงกนกพร ซื่อตรง ม. 3/1 2019-05-16 15:19:01
12. 28350 เด็กหญิงกนกพร สิทธิชัย ม. 3/1 2019-05-16 15:19:26
13. 28359 เด็กหญิงชยานันท์ คำแหง ม. 3/1 2019-05-16 15:19:48
14. 28374 เด็กหญิงศุภิสรา พ้นเคราะห์ ม. 3/1 2019-05-16 15:20:01
15. 28361 เด็กหญิงธัญพิชชา รอดระหงษ์ ม. 3/1 2019-05-16 15:20:17
16. 28379 เด็กหญิงอุษา เกิดผล ม. 3/1 2019-05-16 15:21:46
17. 28368 เด็กหญิงภัทราพร รัตนพงศ์ ม. 3/1 2019-05-16 15:22:04
18. 28905 เด็กชายปิลันธน์ ตระกูลดี ม. 2/1 2019-05-16 15:22:18