fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : สะพายกล้อง ท่องเที่ยว II

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน
1. 27233 นางสาวสุภชา วงศ์เนียม ม. 5/5 2019-05-16 14:53:41
2. 27231 นางสาวลลิตา บุญสะอาด ม. 5/5 2019-05-16 14:53:55
3. 29382 นางสาวสุภัทรชา แท่งทอง ม. 5/5 2019-05-16 14:55:00
4. 27213 นางสาวกัญญาพร สมเจริญ ม. 5/5 2019-05-16 14:55:12
5. 29408 นางสาวสุชานาถ เจริญสุข ม. 5/5 2019-05-16 14:55:32
6. 27166 นางสาวฐิตาพร กุสสลานุภาพ ม. 5/5 2019-05-16 14:55:42
7. 29381 นางสาวธัญจิรา แก้วกำพร้า ม. 5/5 2019-05-16 14:55:56
8. 29380 นางสาวณัชชา อุดแก้ว ม. 5/5 2019-05-16 14:56:06
9. 29376 นายศุภณัฐ ไชโย ม. 5/5 2019-05-16 14:56:18
10. 27588 นางสาวศิริรัตน์ หวานเสนาะ ม. 5/1 2019-05-16 14:57:32
11. 27584 นางสาวมณีรัตน์ เผื่อนพวง ม. 5/2 2019-05-16 14:57:51
12. 27212 นางสาวกัญญณัช งามสม ม. 5/5 2019-05-16 15:13:44
13. 27223 นางสาวทิตยา อภิญ ม. 5/4 2019-05-16 15:13:55
14. 27217 นางสาวณัฎฐมน หิรัญรักษ์ ม. 5/4 2019-05-16 15:14:07
15. 27220 นางสาวณัฐกมล นึกสม ม. 5/4 2019-05-16 15:14:19
16. 27221 นางสาวณัฐธิดา สุขสีดา ม. 5/6 2019-05-16 15:14:40
17. 29385 นางสาวกัลยาณี กองศรี ม. 5/6 2019-05-16 15:14:54
18. 30019 นางสาวธัญมาศ อาจยุทธ ม. 5/6 2019-05-16 15:15:05
19. 28993 เด็กชายวชิรวิทย์ หุ่นเก่า ม. 2/3 2019-06-28 17:16:29
20. 28989 เด็กชายพงศภัค เขียวราชา ม. 2/3 2019-06-28 17:16:42
21. 28996 เด็กชายสิทธินนท์ คุ้มทรัพย์ ม. 2/3 2019-06-28 17:16:53
22. 29434 เด็กชายวีรภัทร ขวัญเมือง ม. 1/13 2019-06-28 17:17:06
23. 28943 เด็กชายณัฐพล พวงอินทร์ ม. 2/2 2019-06-28 17:17:18
24. 28955 เด็กชายสิทธิพล คุ้มทรัพย์ ม. 2/2 2019-06-28 17:17:31
25. 29530 เด็กชายวรเมธ จริตงาม ม. 1/1 2019-06-28 17:17:38
26. 29527 เด็กชายปัณณทัต บัวเกราะ ม. 1/1 2019-06-28 17:17:50
27. 29528 เด็กชายเปรม ปิติธีรภาพ ม. 1/1 2019-06-28 17:18:03
28. 28425 เด็กชายกรวิชญ์ แสงมณี ม. 3/3 2019-06-28 17:18:18
29. 28432 เด็กชายพงศกร หวานฤดี ม. 3/3 2019-06-28 17:18:27
30. 28196 นายธนภัทร มีไชย ม. 4/6 2019-06-28 17:18:44
31. 28701 เด็กชายเติมพันธุ์ บุตรเงิน ม. 3/9 2019-06-28 17:18:52
32. 28695 เด็กชายกนกพล ศรีโสพล ม. 3/9 2019-06-28 17:19:06
33. 29577 เด็กชายอะชิระ พงษ์เอนก ม. 1/2 2019-06-28 17:19:14
34. 29566 เด็กชายจิรายุ แสงวิทโยทัย ม. 1/2 2019-06-28 17:19:23
35. 29610 เด็กชายธนกิจ เรืองสกุล ม. 1/2 2019-06-28 17:19:32
36. 29565 เด็กชายกิตติวัฒน์ ตันติรักษ์โรจน์ ม. 1/2 2019-06-28 17:19:41