fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรมของชุมนุม : ค่ายนักคิด คณิตน่ารู้ ( ครูอธิพันธุ์ เหลืองชัยชาญ )

ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : ค่ายนักคิด คณิตน่ารู้

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน ผลประเมิน
1. 27229 นางสาวพรพิมล อ่อนระเบียบ ม. 6/4 2020-07-14 10:53:02 รอประเมิน
2. 27233 นางสาวสุภชา วงศ์เนียม ม. 6/5 2020-07-14 10:53:15 รอประเมิน
3. 28436 นายรัชพล เพ็ชรสุวรรณ ม. 4/3 2020-07-27 13:00:00 รอประเมิน
4. 28430 นายธนโชติ เย็นสุข ม. 4/3 2020-07-27 13:01:13 รอประเมิน
5. 28196 นายธนภัทร มีไชย ม. 5/6 2020-07-28 16:44:49 รอประเมิน
6. 28191 นาย ณัฐนันท์ พูลประดิษฐ์ ม. 5/1 2020-07-28 16:45:28 รอประเมิน
7. 28198 นายพีรพล งามเสงี่ยม ม. 5/6 2020-07-30 12:49:53 รอประเมิน
8. 27823 นายธนพล งามเสงี่ยม ม. 5/5 2020-07-30 19:17:51 รอประเมิน
9. 29982 นายณัฐพล บุตรชน ม. 5/5 2020-07-30 19:23:50 รอประเมิน
10. 28189 นายกมล ตั้งสงบ ม. 5/5 2020-07-30 20:22:00 รอประเมิน
11. 28121 นายธนภัทร คงสมบูรณ์ ม. 5/7 2020-07-30 20:22:25 รอประเมิน
12. 27112 นางสาวณัฏฐ์นรี กล้าหาญ ม. 6/7 2020-07-30 22:06:06 รอประเมิน
13. 27332 นางสาวลลิตา เย็นฉ่ำ ม. 6/7 2020-07-30 22:07:43 รอประเมิน
14. 27163 นางสาวจริญญา รู้สรรพกิจ ม. 6/7 2020-07-30 22:10:27 รอประเมิน
15. 27174 นางสาวปนัดดา จำนงค์วารี ม. 6/7 2020-07-30 22:14:45 รอประเมิน
16. 28200 นายภูสิษฐ์ ลี้ไพโรจน์กุล ม. 5/6 2020-08-20 14:47:54 รอประเมิน
17. 27213 นางสาวกัญญาพร สมเจริญ ม. 6/5 2020-08-27 15:09:39 รอประเมิน
18. 27231 นางสาวลลิตา บุญสะอาด ม. 6/5 2020-08-27 15:09:52 รอประเมิน
19. 29408 นางสาวสุชานาถ เจริญสุข ม. 6/5 2020-08-27 15:10:11 รอประเมิน