fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : ภาษาสื่อสารออนไลน์

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน
1. 27904 นางสาวธัญกร พิพัฒน์ภานุวิทยา ม. 4/8 2019-05-16 15:09:13
2. 28014 นางสาวสุกัญญา จันทร์มี ม. 4/10 2019-05-16 15:09:33
3. 28013 นางสาววิมลรัตน์ นะราพันธ์ ม. 4/7 2019-05-16 15:09:53
4. 29970 นางสาวสุกัญญา ไชยบัณฑิต ม. 4/3 2019-05-21 15:35:24
5. 28117 นางสาวสุธาทิพย์ ส่งศรี ม. 4/3 2019-05-23 09:26:50
6. 26714 นางสาวณัฐนันท์ เสน่ห์ ม. 6/7 2019-05-28 11:37:08
7. 28877 นางสาวปุณยวีร์ ศรีวริสาร ม. 6/7 2019-05-28 11:38:30
8. 26890 นางสาวธนภรณ์ เอี่ยมสุข ม. 6/7 2019-05-28 11:42:58
9. 27744 นางสาวกมลวรรณ แพทย์รักษา ม. 4/5 2019-06-17 10:46:59
10. 27126 นางสาววาทินี พงษ์ปัทม์ ม. 5/8 2019-07-12 06:55:53