fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
  • 038-671160 kruboonsong@g.klaeng.ac.th

รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรมของชุมนุม : คอมพิวเตอร์กราฟิก2 ( ครูทัศนีย์ อภิญ )

ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : คอมพิวเตอร์กราฟิก2

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน ผลประเมิน
1. 30280 เด็กชายณัฐชนน มุกดาสนิท ม. 1/3 2020-07-22 00:33:01 รอประเมิน
2. 30273 เด็กชายกษิดิ์พิชญ์ นวาวัตน์ ม. 1/3 2020-07-22 02:21:22 รอประเมิน
3. 30576 เด็กหญิงณัฏฐณิชา ภิญโญ ม. 1/10 2020-07-22 02:38:32 รอประเมิน
4. 30238 เด็กชายณภัทร กลิ่นหอม ม. 1/2 2020-07-22 07:23:57 รอประเมิน
5. 30240 เด็กชายเทพโยธิน นามสนิท ม. 1/2 2020-07-22 07:39:08 รอประเมิน
6. 30282 เด็กชายณัฐนัย การเอนก ม. 1/3 2020-07-22 08:00:01 รอประเมิน
7. 30434 เด็กชายกีรติ ทองทวี ม. 1/7 2020-07-22 16:27:20 รอประเมิน
8. 30368 เด็กชายอภิรักษ์ เรืองพงษ์สาร ม. 1/5 2020-07-22 18:02:46 รอประเมิน
9. 30439 เด็กชายธนพนธ์ เจริญมาก ม. 1/7 2020-07-22 19:26:50 รอประเมิน
10. 30081 เด็กชายกฤษฎา ปกป้อง ม. 1/13 2020-07-22 19:28:55 รอประเมิน
11. 30246 เด็กชายนันทิพัฒน์ ใจกล้า ม. 1/2 2020-07-22 19:34:51 รอประเมิน
12. 30401 เด็กชายพีรพัฒน์ ศักดิ์ติมงคล ม. 1/6 2020-07-22 19:41:29 รอประเมิน
13. 30446 เด็กชายรัฐภูมิ ขวัญยืน ม. 1/7 2020-07-22 20:22:07 รอประเมิน
14. 30233 เด็กชายกรกมล เสนางคนิกร ม. 1/2 2020-07-22 20:42:36 รอประเมิน
15. 30252 เด็กชายอติชาติ นพเวช ม. 1/2 2020-07-23 11:13:57 รอประเมิน
16. 30448 เด็กชายวรภพ พัฒนะคุณเกษม ม. 1/7 2020-07-23 11:40:38 รอประเมิน
17. 30440 เด็กชายปาราเมศ เอ็นดูราษฎร์ ม. 1/7 2020-07-24 15:44:54 รอประเมิน
18. 30515 เด็กชายคุณภัทร ยินดี ม. 1/9 2020-07-25 09:17:00 รอประเมิน