fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : คอมพิวเตอร์กราฟิก2

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน
1. 28772 เด็กชายปาณัสม์ คนเล ม. 3/11 2019-05-17 12:32:19
2. 28766 เด็กชายณัฐสิทธิ์ มุ่งต่อกิจ ม. 3/11 2019-05-17 12:32:28
3. 28773 เด็กชายปุญญพัฒน์ จิรเบญจวนิช ม. 3/11 2019-05-17 12:32:42
4. 28764 เด็กชายเกียรติชัย ปรุงแต่ง ม. 3/11 2019-05-17 12:33:04
5. 28777 เด็กชายวิวัฒน์ อ่างแก้ว ม. 3/11 2019-05-17 12:33:19
6. 28767 เด็กชายเตชินท์ รัตนวิจิตร ม. 3/11 2019-05-17 12:33:26
7. 27785 นายสารินท์ แก่นหามูล ม. 4/3 2019-05-17 15:06:19
8. 29294 เด็กชายณัฐิวุฒิ ตรึกตรอง ม. 2/11 2019-05-17 16:37:59
9. 28660 เด็กชายธนภัทร เนติพัฒน์ ม. 3/8 2019-05-17 16:49:37
10. 29313 เด็กหญิงณัฐณิชา กุมภศุก ม. 2/11 2019-05-17 16:50:35
11. 29306 เด็กหญิงจิรภัทร์ รัตนวิจิตร ม. 2/11 2019-05-17 16:55:47
12. 29304 เด็กชายเสฏฐนันท์ พลคำ ม. 2/11 2019-05-17 16:58:34
13. 28672 เด็กชายศุภโชค สิริพรตันติกุล ม. 3/8 2019-05-17 17:14:32
14. 28662 เด็กชายธีรศักดิ์ สิงห์โต ม. 3/8 2019-05-21 07:23:06
15. 29807 เด็กชายไชยวัฒน์ ชำนาญ ม. 1/8 2019-05-23 15:17:46
16. 29302 เด็กชายศุภโชค วงศ์รักษ์ ม. 2/11 2019-05-30 08:34:31