fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : SUDOKU

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน
1. 29332 เด็กชายณัฏฐวี จิตรสวัสดิ์รักษา ม. 2/12 2019-05-16 15:18:41
2. 29331 เด็กชายณัฏฐพัชร จิตรสวัสดิ์รักษา ม. 2/12 2019-05-16 15:18:55
3. 29334 เด็กชายธนภัทร สีบุตดา ม. 2/12 2019-05-16 15:19:08
4. 26644 นายศุภฤกษ์ งามเสงี่ยม ม. 6/9 2019-05-16 15:20:17
5. 26597 นายวีรวัฒน์ วงศ์คช ม. 6/9 2019-05-16 15:20:30
6. 26688 นายธราดล งามเสงี่ยม ม. 6/9 2019-05-16 15:20:48
7. 26590 นายพงศ์พัฒธ์ ดิษฐรัตน์ ม. 6/9 2019-05-16 15:21:06
8. 28845 นางสาวณัฐพิชนัน วงศ์สุก ม. 6/9 2019-05-16 15:21:29
9. 26642 นายรุ่งโรจน์ หิริโอตป์ ม. 6/10 2019-05-16 15:21:48
10. 28991 เด็กชายภานุวัฒน์ บำรุง ม. 2/3 2019-05-16 15:28:44
11. 28990 เด็กชายพุทธิพร วงศ์มาก ม. 2/3 2019-05-16 15:28:58
12. 29436 เด็กชายสิรวิชญ์ มีบุญ ม. 1/13 2019-05-16 16:12:15
13. 29437 เด็กชายอชิรวัชร์ ภักดีงาม ม. 1/13 2019-05-16 16:12:25
14. 29072 เด็กชายยศนนท์ มุ่งหมายกิจการ ม. 2/5 2019-05-16 16:12:57
15. 29106 เด็กชายธนพล วัฒนะงามดี ม. 2/6 2019-05-16 16:13:08
16. 29115 เด็กชายวชิรวิชญ์ กตัญญู ม. 2/6 2019-05-16 16:13:23
17. 29102 เด็กชายกิตติพศ สง่าอินทร์ ม. 2/6 2019-05-16 16:13:38
18. 29119 เด็กชายสรธัญ ศรีบุตร ม. 2/6 2019-05-16 16:13:50