fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : Yc นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา 1

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน
1. 27183 นางสาวมัทนพร วงศ์อยู่ ม. 5/4 2019-05-17 11:43:06
2. 27147 นายพิเชษฐ์ ไตรมาศ ม. 5/6 2019-05-17 11:44:15
3. 27173 นางสาวปณิดา ลี้ปฐมากุล ม. 5/6 2019-05-17 11:44:34
4. 27142 นายธรภัทร วงศ์ซิ้ม ม. 5/3 2019-05-17 11:45:01
5. 27178 นางสาวพัณณ์ชิตา นิลขํา ม. 5/2 2019-05-17 11:45:26
6. 27586 เด็กหญิงศรัญญา กาญจนโกศล ม. 5/6 2019-05-17 11:46:11
7. 27187 นางสาวสุนิสา แสงสว่าง ม. 5/6 2019-05-17 11:46:34
8. 27170 นางสาวธนพร รายศิริ ม. 5/4 2019-05-17 11:47:05
9. 27175 นางสาวปรินดา บุญก่อเกื้อ ม. 5/4 2019-05-17 11:47:40
10. 27707 นางสาวศิวนันท์ อารี ม. 5/4 2019-05-17 11:48:45
11. 27188 นางสาวอภิญญา สิทธิรุ่ง ม. 5/4 2019-05-17 11:51:51
12. 29842 เด็กหญิงอัญชิสา ศิริสวัสดิ์ ม. 1/8 2019-05-23 07:59:38
13. 29910 เด็กหญิงทิพปภา ศิริสวัสดิ์ ม. 1/10 2019-05-23 08:02:16
14. 29834 เด็กหญิงนัชชา การะเกด ม. 1/8 2019-05-23 08:03:24
15. 29837 เด็กหญิงฟ้าใหม่ สองเมือง ม. 1/8 2019-05-23 08:03:46
16. 29841 เด็กหญิงอรอมล ศิริรัตนบวร ม. 1/8 2019-05-23 08:04:50
17. 29838 เด็กหญิงรัชนี ขวัญยืน ม. 1/8 2019-05-23 08:05:17
18. 29838 เด็กหญิงรัชนี ขวัญยืน ม. 1/8 2019-05-23 08:06:35