fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : สื่อสร้างสรรค์กับภาษาไทย

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน
1. 28342 เด็กชายเทพพิทักษ์ เสนารักษ์ ม. 3/1 2019-05-16 15:30:08
2. 29550 เด็กหญิงบุณยธิดา แก่นสงค์ ม. 1/1 2019-05-16 15:30:31
3. 29601 เด็กหญิงอนันตญา บุญอนันต์ ม. 1/2 2019-05-16 15:30:50
4. 29602 เด็กหญิงอรนันท์ นามไพร ม. 1/2 2019-05-16 15:31:41
5. 29595 เด็กหญิงวิชญาดา อยู่สมศรี ม. 1/2 2019-05-16 15:32:06
6. 29586 เด็กหญิงปภาดา เย็นใจ ม. 1/2 2019-05-17 13:23:09
7. 29600 เด็กหญิงสุพัชชา สุวรรณฉวี ม. 1/2 2019-05-17 13:23:22
8. 29588 เด็กหญิงปรีย์วรา วงศ์รักษ์ ม. 1/2 2019-05-17 13:23:36
9. 29444 เด็กหญิงนภสร งามเสงี่ยม ม. 1/13 2019-05-17 13:23:52
10. 29672 เด็กหญิงเบญญาภา ไพบูลย์ ม. 1/4 2019-05-17 13:24:04
11. 28482 เด็กชายรุจิภาส เต็มชุ่ม ม. 3/4 2019-05-17 15:41:24
12. 28484 เด็กชายสิทธิโชค สำเนียงเพราะ ม. 3/4 2019-05-17 15:41:27
13. 28475 เด็กชายธนวันต์ ประคองพันธ์ ม. 3/4 2019-05-17 15:41:29
14. 28470 เด็กชายกิจติภณ เจนช่าง ม. 3/4 2019-05-17 15:41:30
15. 28483 เด็กชายวิรัตน์ เบ้าทอง ม. 3/4 2019-05-17 15:41:54
16. 28481 เด็กชายยงยศ ศิริแพทย์ ม. 3/4 2019-05-17 15:49:38
17. 28506 เด็กชายพิสิทธิ์ วรรณบุตร ม. 3/4 2019-05-17 15:49:46
18. 28486 เด็กชายอานนท์ เลือกนาลี ม. 3/4 2019-05-23 15:02:07
19. 28518 เด็กชายเกษมสันต์ สุวรรณโชติ ม. 3/5 2019-06-06 14:48:05
20. 28520 เด็กชายคฑาวุธ เย็นสนาน ม. 3/5 2019-06-06 14:48:24
21. 28531 เด็กชายเสรี คงสวาสดิ์ ม. 3/5 2019-06-06 14:48:53
22. 28521 เด็กชายชานนท์ ศิริชัย ม. 3/5 2019-06-06 14:49:14