fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : แฮนด์เมดตัวน้อย

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน
1. 29635 เด็กหญิงภัทรธิดา ฉายาชวลิต ม. 1/3 2019-05-16 15:43:26
2. 29628 เด็กหญิงนฤมล คงสบาย ม. 1/3 2019-05-16 15:44:21
3. 29638 เด็กหญิงสณันญา แสนสุข ม. 1/3 2019-05-16 15:44:49
4. 29604 เด็กชายกมลภพ รันอรัญ ม. 1/3 2019-05-16 15:45:07
5. 29619 เด็กหญิงจิดาภา ชิตอักษร ม. 1/3 2019-05-16 15:46:33
6. 29010 เด็กหญิงปริยาภรณ์ สอเขียว ม. 2/3 2019-05-18 13:25:56
7. 29001 เด็กหญิงชนัญชิดา สายแสง ม. 2/3 2019-05-18 13:27:22
8. 29007 เด็กหญิงนภัสสร มุกดาสนิท ม. 2/3 2019-05-18 13:28:58
9. 29014 เด็กหญิงมาติกา นุสาโล ม. 2/3 2019-05-18 13:29:52
10. 28998 เด็กหญิงกษมาพร ยินดี ม. 2/3 2019-05-18 13:30:47
11. 29004 เด็กหญิงณัฐฌา ขอเพิ่มกลาง ม. 2/3 2019-05-18 13:31:46
12. 29631 เด็กหญิงเบญจรัตน์ จักรวาฬนรสิงห์ ม. 1/3 2019-05-22 10:48:46
13. 29034 เด็กชายพนัชกร บุญก่อเกื้อ ม. 2/4 2019-05-22 20:50:05
14. 29031 เด็กชายนนทพัทธ์ กันทาผาม ม. 2/4 2019-05-22 20:54:40
15. 29030 เด็กชายธีรภัทร เจริญสุข ม. 2/4 2019-05-22 20:55:56
16. 29023 เด็กชายเกรียงชัย รุจิวงศ์ ม. 2/4 2019-05-22 20:59:26
17. 29035 เด็กชายเมธาสิทธิ์ อินทราภรณ์ ม. 2/4 2019-05-23 08:20:04
18. 29627 เด็กหญิงธันยพร กุสสลานุภาพ ม. 1/3 2019-05-24 00:23:19