fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
  • 099-3432082 kruboonsong@g.klaeng.ac.th

รายชื่อชุมนุมประจำปีการศึกษา 2563

ชื่อชุมนุม ครูที่ปรึกษา ประเภทชุมนุม ระดับชั้น จำนวนรับ / สมัคร
1. ลูก ว.ส. รัก ICT ปี 2020 นายบุญส่ง พุ่มบาน ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
2. English for Daily Life นางญาดรินทร์ พุ่มบาน ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
3. ยุวเกษตรกร นายอิศรา อิศรานุวัตร ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ทุกระดับชั้น 30 / 20
4. นาฏยวิจตรศิลป์ นายสรศักดิ์ บัวแย้ม ชุมนุมเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ทุกระดับชั้น 30 / 10
5. Chinese Cinema นางสาวอรจิรา ศรีอัมพรกุล ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น 30 / 18
6. English with Netflix นายคเณศ นามนัย ชุมนุมเชิงวิชาการ ม.ปลาย(4-6) 30 / 24
7. Enjoy English นางสาวณิชาภัทร จีนประโคน ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น 30 / 18
8. ศิลปการเขียนพู่กันจีน นางสาวฐิติรัชต์ เนตรธัญยพัฒน์ ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น 30 / 17
9. Junior Astro Club นางสาวปัณณสรณ์ ปวเรศฐิติบูรณ์ ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น 30 / 18
10. หนังสือเล่มโปรด นางสาวศรีสุดา ฉลอง ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น 30 / 18
11. ฅน บัน เทิง นายกิตติ วิริยะกิจ ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ทุกระดับชั้น 30 / 20
12. The Singing (ขับร้องเพลง) นางสาวสมหญิง ศรีรื่น ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น 30 / 19
13. การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ นายศมานนท์ ปาลสุทธิ์ ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ทุกระดับชั้น 30 / 18
14. แฮนด์เมดสร้างสรรค์ นางสาวสุภาพร เตชะผล ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ทุกระดับชั้น 30 / 18
15. Bookworms หนอนหนังสือ นางสาวนันทพร เตศิริ ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น 30 / 18
16. NETFLIX CINEMA นางสาวรัชตา เกาะเสม็ด ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ทุกระดับชั้น 30 / 19
17. สะพายกล้องท่องเที่ยว I นายกฤษณะ พลสัสดี ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ม.ปลาย(4-6) 30 / 18
18. ปลากัดไทย 1 นายสุภัทรพงศ์ รวงผึ้งรุ่งโรจน์ ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ทุกระดับชั้น 30 / 23
19. สังคมบันเทิง นางอังคณา อินทรเพชร ชุมนุมเชิงวิชาการ ม.ปลาย(4-6) 30 / 18
20. Amath นางขวัญใจ ศรีทาพักตร์ ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น 30 / 18
21. DIY นางสาวจงกลนี ปฏิสังข์ ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ทุกระดับชั้น 30 / 18
22. TANGRAM นางยุพิน เอมเจริญ ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น 30 / 18
23. STEAM นางสาวกัลยาณี หนูพัด ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น 30 / 17
24. เรื่องวัวๆ นายอิสระ อิภิโซ ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ม.ปลาย(4-6) 30 / 17
25. ริบบิ้นหรรษา นางสาวสมฤดี กางรัมย์ ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ทุกระดับชั้น 30 / 18
26. Masterchef นางสาววันทาทิพย์ ตะธุง ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ม.ต้น(1-3) 30 / 18
27. Graphic design นางพิมพ์พจี พัชรปัญญาพร ชุมนุมเชิงวิชาการ ม.ต้น(1-3) 30 / 17
28. ดนตรีสากล นายทศพร พิทักษ์ ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
29. รักหนังสือ นางปนัศญา เจริญมาก ชุมนุมเชิงวิชาการ ม.ปลาย(4-6) 30 / 18
30. สุโก้ยเจแปน นายธีรชัย ชุ่มชื่น ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น 30 / 18
31. ปลากัดไทย2 นางสาวอารี บัวคุ้มภัย ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ทุกระดับชั้น 30 / 23
32. วอลเลย์บอล นายพลศักดิ์ ศิริรัตน์ ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ทุกระดับชั้น 30 / 27
33. คิดเลขเร็ว ม.ต้น นายสาธิต สกุลวงษ์ ชุมนุมเชิงวิชาการ ม.ต้น(1-3) 30 / 18
34. เวทคณิต นางสาวทวินันท์ มณีโรจน์ ชุมนุมเชิงวิชาการ ม.ต้น(1-3) 30 / 18
35. วิถีพุทธ นายยิ่งยศ เริ่มศรี ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ม.ปลาย(4-6) 30 / 18
36. นาฏศิลป์ไทย นางสาวยลลดา เฟื่องเกษม ชุมนุมเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ทุกระดับชั้น 30 / 9
37. ละครประวัติศาสตร์ นายธวัชชัย พร้อมพรม ชุมนุมเชิงวิชาการ ม.ปลาย(4-6) 30 / 11
38. Social media นางศันสนีย์ มุกดาหาร ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ทุกระดับชั้น 30 / 18
39. เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ นายสุไพวิรัตน์ นุ่นนาแซง ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ทุกระดับชั้น 30 / 21
40. หมากกระดาน นางสาวสารภี จูงวิศาลชัย ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ม.ต้น(1-3) 30 / 17
41. บอร์ดสวยด้วยมือเรา นางนงเยาว์ เรืองบุญส่ง ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ทุกระดับชั้น 30 / 18
42. Paper idea นางสาวเทียบดาว หมีโชติ ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ทุกระดับชั้น 30 / 17
43. my tree นางดวงนภา ศรีพารา ชุมนุมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ม.ปลาย(4-6) 30 / 18
44. Crossword2 นางสาวยศสินี รุดดิษฐ์ ชุมนุมเชิงวิชาการ ม.ปลาย(4-6) 30 / 11
45. English for travelling abroad นางกมลทิพย์ ออสันตินุตสกุล ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ทุกระดับชั้น 30 / 20
46. วิทยาศาสตร์สร้างสรรค์ นางกรรณิการ์ อรัญวงศ์ ชุมนุมเชิงวิชาการ ม.ต้น(1-3) 30 / 18
47. The ENGLISH Club 2 นางสมพร ทาตะภิรมย์ ชุมนุมเชิงวิชาการ ม.ต้น(1-3) 30 / 12
48. ห้องเรียนสีเขียว รักพลังงานและสิ่งแวดล้อม นายนพรัตน์ ทาตะภิรมย์ ชุมนุมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทุกระดับชั้น 30 / 19
49. วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ นางอิศรา สัมมานิตย์ ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น 30 / 18
50. สร้างสรรค์งานสวนพฤกศาสตร์ นางรัชนี พรมจันทร์ ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น 30 / 19
51. Crossword1 นางสาวน้ำฝน จินาราช ชุมนุมเชิงวิชาการ ม.ต้น(1-3) 30 / 19
52. Resin Design II นางสาวกีรัตยา เหง้าเทศ ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ทุกระดับชั้น 30 / 18
53. Resin Design I นางสาวศศิธร ประเสริฐสุขสันต์ ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ทุกระดับชั้น 30 / 18
54. อาหารว่างสร้างอาชีพ นางสาวทัศนีย์ ดลกุล ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ม.ปลาย(4-6) 30 / 18
55. สภานักเรียน Student Council H. นางสาวสุภาพรรณ เวชศรี ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ม.ปลาย(4-6) 30 / 18
56. โสตทัศนศึกษา นายอิทธิพงษ์ เอกวงษา ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ทุกระดับชั้น 30 / 18
57. เปตอง นางสาวนิภาพร ศิริเจริญ ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ทุกระดับชั้น 30 / 17
58. ช่างพื้นฐาน นายพีระ วงศ์คงดี ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ม.ต้น(1-3) 30 / 18
59. คุ้มครองผู้บริโภค นางสาวจุฑารัตน์ เบญจามฤต ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น 30 / 15
60. Cover ​Dance & Thai Performing art นายกฤตพรต เกตุเเก้ว ชุมนุมเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ทุกระดับชั้น 30 / 20
61. สติ๊กเกอร์ นายโกมล ชัยเจริญศิลป์ ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ทุกระดับชั้น 30 / 22
62. Math For Fun นางสาวอังคณา กรีณะรา ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น 30 / 19
63. A-math by krunan นางภัชน์กมลพร บุญชู ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น 30 / 18
64. Robot World นายทรงชัย เย็นสนาน ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ม.ต้น(1-3) 30 / 20
65. วู้ดบอล นางสาววิภาวดี เต็มพร้อม ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ทุกระดับชั้น 30 / 18
66. สุดยอดแฟนพันธุ์แท้วิชาสังคม นางเตือนใจ สมคิด ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น 30 / 17
67. แบดมินตัน นายเฉลย บุญช่วยเหลือ ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น 30 / 22
68. งาน diy จากขวดพลาสติก นางสาววณิชชา รำร้อง ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ทุกระดับชั้น 30 / 18
69. สังคมพาเพลิน นางสร้อยแก้ว บุญปก ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ม.ต้น(1-3) 30 / 18
70. English Movie Club นางสาวปราณดา อธิชยกธรรม ชุมนุมเชิงวิชาการ ม.ต้น(1-3) 30 / 22
71. โรงชา นางสาวมุกรินทร์ นิลโกศล ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ทุกระดับชั้น 30 / 19
72. หมากรุกจีน นางสาวอัจฉริยา พุทธเวช ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ทุกระดับชั้น 30 / 21
73. หุ่นยนต์ นายเอกรัฐ เอมเจริญ ชุมนุมเชิงวิชาการ ม.ปลาย(4-6) 30 / 19
74. ฟุตบอล15ปี นายบรรพต สันตะพันธ์ ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ม.3 30 / 18
75. กรีฑา นางพัชรินทร์ รักษาธรรม ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ทุกระดับชั้น 30 / 18
76. เซปักตะกร้อ นายเทคนิค กุลสวัสดิ์ ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ทุกระดับชั้น 30 / 19
77. ฟุตบอล ม.ปลาย นายณภัทร เหลืองเจริญ ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ม.ปลาย(4-6) 30 / 21
78. British is cool นายอนุรักษ์ ดวงละม้าย ชุมนุมเชิงวิชาการ ม.ปลาย(4-6) 30 / 18
79. สวดมนต์สรภัญญะ นายพิทักษ์ จันทิศ ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น 30 / 19
80. สารพันงานประดิษฐ์ นางสาวธัญญรัตน์ เพ็ชรบดี ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ทุกระดับชั้น 30 / 18
81. รูบิค นางสาวกันทิมา กรรณิกา ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ม.3 30 / 18
82. ดอกไม้รีไซเคิล นางรัตนา สาตรมูล ชุมนุมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทุกระดับชั้น 30 / 18
83. นักศึกษาวิชาทหาร 1 ว่าที่ร้อยตรีหญิงจริยา เห็นงาม ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ม.ปลาย(4-6) 150 / 133
84. Yc นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา 1 นางชลธิชา เกตุหงษ์น้อย ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น 30 / 23
85. ไม้มงคล นางสาวจุฑามณีสิน สนิทพิทักษ์สินธุ ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ม.ต้น(1-3) 30 / 25
86. SUDOKU นางจิตตราพร แพสา ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น 30 / 19
87. คอมพิวเตอร์กราฟิก2 นางสาวทัศนีย์ อภิญ ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น 30 / 18
88. ภาษาสื่อสารออนไลน์ นางสาวสุขสบาย ภาคพรหม ชุมนุมเชิงวิชาการ ม.ปลาย(4-6) 30 / 18
89. ค่ายนักคิด คณิตน่ารู้ นายอธิพันธุ์ เหลืองชัยชาญ ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ม.ปลาย(4-6) 30 / 19
90. บรรณารักษ์น้อย นางสาวดารินทร์ ชัยกิจวัฒนา ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ทุกระดับชั้น 30 / 18
91. ชีวิตติดเทรนด์ นางสาวทิพย์นัฐฐา เจริญเมือง ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ม.ปลาย(4-6) 30 / 18
92. อุตสาหกรรมศิลป์ นายอนุพงศ์ ศิริสวัสดิ์ ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ทุกระดับชั้น 30 / 14
93. สนุกกับการต่อชุดคิทอิเล็กทรอนิกส์ นายประโยชน์ เกิดโพธิ์ชา ชุมนุมเชิงวิชาการ ม.3 30 / 16
94. DIY ACTION นายศุภากร งามเสงี่ยม ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ม.ปลาย(4-6) 30 / 15
95. Makeup School นายณัฐพล เนียมพิทักษ์ ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ม.ปลาย(4-6) 30 / 18
96. สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ นางปิ่นกมล เกิดโพธิ์ชา ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น 30 / 18
97. สวนพฤกษศาสตร์หรรษา นางสาววันดี อรัญวงศ์ ชุมนุมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทุกระดับชั้น 30 / 20
98. รักษ์สุขภาพ นางวันเพ็ญ คฤคราช ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ทุกระดับชั้น 30 / 18
99. นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(YC) นางสาวกรณาธิป ชิณวงษ์ ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ม.ต้น(1-3) 30 / 18
100. Trendy Life (ชีวิตติดเทรนด์) นางสาววรางคณา ทางทอง ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ม.ปลาย(4-6) 30 / 24
101. ต้นไม้เพื่อชีวิต นายพงษ์ธวัช เตชประภาสวัสดิ์ ชุมนุมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ม.ต้น(1-3) 30 / 19
102. สร้างสรรค์ชิ้นงาน นางสาวกาญจนา หาทรัพย์ ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ม.ต้น(1-3) 30 / 19
103. Young photographer นายสุรสิทธิ์ ประสิทธิ์นอก ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ทุกระดับชั้น 30 / 19
104. Hot Short Films นางสาวศิวาพร สุประพันธ์ ชุมนุมเชิงวิชาการ ม.ปลาย(4-6) 30 / 17
105. ภาษาเพลง นางมณฑาทิพย์ คีรีสุทธิวงศ์ ชุมนุมเชิงวิชาการ ม.ปลาย(4-6) 30 / 19
106. ผ้ามัดย้อมชิคๆ นางสาวกมลทิพย์ มะลิซ้อน ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ทุกระดับชั้น 30 / 18
107. งานอดิเรก1 นางสาวไอลดา มงคลสุข ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ม.ปลาย(4-6) 30 / 16
108. งานอดิเรก นางสาวเมธิยา พึ่งวงษ์ ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ม.ปลาย(4-6) 30 / 18
109. กิจกรรมบูรณาการSMT นางสาวพิไลลักษณ์ ศิลประเสริฐ ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น 30 / 20
110. Science Products นางสาวอุษา มะลิคำ ชุมนุมเชิงวิชาการ ม.ปลาย(4-6) 30 / 15
111. เรารักแคคตัส นางวิไลภรณ์ อินป้อ ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ทุกระดับชั้น 30 / 18
112. ต่อคำศัพท์ภาษาไทย(คำคมเดิม) นางสาวสุปาณี อินองการ ชุมนุมเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ทุกระดับชั้น 30 / 21
113. หมากรุกไทย นายนิกร แซ่อุ่ย ชุมนุมเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ทุกระดับชั้น 30 / 18
114. อนุรักษ์เพลงไทย นางสาวนิชาภา เจริญรวย ชุมนุมเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
115. How to........ง๊ายง่ายตามใจเรา นางสาวปรียนันท์ วิรุณพันธ์ ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ทุกระดับชั้น 30 / 17
116. วงโยธวาฑิต นางสาวสุพิตา นวลจันทร์ ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
117. ยุวกวีศรีเมืองแกลง นายสัมฤทธิ์ มีทรัพย์มั่น ชุมนุมเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ทุกระดับชั้น 30 / 21
118. วิทย์สร้างสรรค์ นางสาวพรรณิกา สุวรรณอำไพ ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ทุกระดับชั้น 30 / 18
119. Cover Dance Ms. Clarisa Joy Donor Valera ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ทุกระดับชั้น 30 / 18
120. WS Hiphop Club นายฉัตรายุทธ จัตสาร ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ทุกระดับชั้น 30 / 21
121. ซีรีส์จ๋าหนูมาแล้ว นางสาวสุกัญญา พลาหาญ ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ม.ปลาย(4-6) 30 / 15
122. Speak English Club นางสาวศศิวิมล แสงใส ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น 30 / 17
123. Minimal Cafe' (กิจกรรมเก๋ เก๋ ของพวกเราคนชิค) นางสาวสุรัสวดี สุขยิ่ง ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ทุกระดับชั้น 30 / 18
124. นักศึกษาวิชาทหาร 2 ว่าที่ร้อยตรีหญิงอุบลวรรณ กันตะแก้ว ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ม.ปลาย(4-6) 150 / 110
125. The English Club Ms.Dianne M. Caser ชุมนุมเชิงวิชาการ ม.ต้น(1-3) 30 / 24
126. วาดภาพบน Ipad ด้วย Procreate นายประยุทธ์ ไทรย้อยสกุลเลิศ ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ม.ปลาย(4-6) 30 / 18
127. Drawing Club Mr. Paulo Silvestre ชุมนุมเชิงวิชาการ ม.ต้น(1-3) 30 / 24
128. คุ้มครองผู้บริโภค (อย.น้อย) นางสาวจีราวรรณ เกียงเอีย ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร