fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


รายชื่อชุมนุมประจำปีการศึกษา 2563

ชื่อชุมนุม ครูที่ปรึกษา ประเภทชุมนุม ระดับชั้น จำนวนรับ / สมัคร
1. ฅน บัน เทิง นายกิตติ วิริยะกิจ ทุกระดับชั้น 30 / 21
2. The Singing (ขับร้องเพลง) นางสาวสมหญิง ศรีรื่น ทุกระดับชั้น 30 / 17
3. การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ นายศมานนท์ ปาลสุทธิ์ ทุกระดับชั้น 30 / 15
4. แฮนด์เมดสร้างสรรค์ นางสาวสุภาพร เตชะผล ทุกระดับชั้น 30 / 18
5. Bookworms หนอนหนังสือ นางสาวนันทพร เตศิริ ทุกระดับชั้น 30 / 18
6. NETFLIX CINEMA นางสาวรัชตา เกาะเสม็ด ทุกระดับชั้น 30 / 18
7. สะพายกล้องท่องเที่ยว I นายกฤษณะ พลสัสดี ม.ปลาย(4-6) 30 / 17
8. ปลากัดไทย 1 นายสุภัทรพงศ์ รวงผึ้งรุ่งโรจน์ ทุกระดับชั้น 30 / 23
9. สังคมบันเทิง ม.ปลาย(4-6) 30 / 17
10. Amath นางขวัญใจ ศรีทาพักตร์ ทุกระดับชั้น 30 / 18
11. DIY นางสาวจงกลนี ปฏิสังข์ ทุกระดับชั้น 30 / 17
12. TANGRAM นางยุพิน เอมเจริญ ทุกระดับชั้น 30 / 18
13. STEAM นางสาวกัลยาณี หนูพัด ทุกระดับชั้น 30 / 17
14. เรื่องวัวๆ นายอิสระ อิภิโซ ม.ปลาย(4-6) 30 / 17
15. ริบบิ้นหรรษา นางสาวสมฤดี กางรัมย์ ทุกระดับชั้น 30 / 18
16. Masterchef นางสาววันทาทิพย์ ตะธุง ม.ต้น(1-3) 30 / 18
17. Graphic design นางพิมพ์พจี พัชรปัญญาพร ม.ต้น(1-3) 30 / 11
18. ดนตรีสากล นายทศพร พิทักษ์ ทุกระดับชั้น 45 / 43
19. รักหนังสือ นางปนัศญา เจริญมาก ม.ปลาย(4-6) 30 / 18
20. สุโก้ยเจแปน นายธีรชัย ชุ่มชื่น ทุกระดับชั้น 30 / 18
21. ปลากัดไทย2 นางสาวอารี บัวคุ้มภัย ทุกระดับชั้น 30 / 23
22. วอลเลย์บอล นายพลศักดิ์ ศิริรัตน์ ทุกระดับชั้น 30 / 27
23. คิดเลขเร็ว ม.ต้น นายสาธิต สกุลวงษ์ ม.ต้น(1-3) 30 / 16
24. เวทคณิต นางสาวทวินันท์ มณีโรจน์ ม.ต้น(1-3) 30 / 18
25. วิถีพุทธ นายยิ่งยศ เริ่มศรี ม.ปลาย(4-6) 30 / 18
26. นาฏศิลป์ไทย นางสาวยลลดา เฟื่องเกษม ทุกระดับชั้น 30 / 9
27. ละครประวัติศาสตร์ นายธวัชชัย พร้อมพรม ม.ปลาย(4-6) 30 / 11
28. เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ นายสุไพวิรัตน์ นุ่นนาแซง ทุกระดับชั้น 30 / 21
29. หมากกระดาน นางสาวสารภี จูงวิศาลชัย ม.ต้น(1-3) 30 / 17
30. บอร์ดสวยด้วยมือเรา นางนงเยาว์ เรืองบุญส่ง ทุกระดับชั้น 30 / 18
31. Paper idea นางสาวเทียบดาว หมีโชติ ทุกระดับชั้น 30 / 17
32. my tree นางดวงนภา ศรีพารา ม.ปลาย(4-6) 30 / 18
33. Crossword2 นางสาวยศสินี รุดดิษฐ์ ม.ปลาย(4-6) 30 / 11
34. English for travelling abroad นางกมลทิพย์ ออสันตินุตสกุล ทุกระดับชั้น 30 / 19
35. วิทยาศาสตร์สร้างสรรค์ นางกรรณิการ์ อรัญวงศ์ ม.ต้น(1-3) 30 / 18
36. The ENGLISH Club 2 นางสมพร ทาตะภิรมย์ ม.ต้น(1-3) 30 / 12
37. ห้องเรียนสีเขียว รักพลังงานและสิ่งแวดล้อม นายนพรัตน์ ทาตะภิรมย์ ทุกระดับชั้น 30 / 19
38. วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ นางอิศรา สัมมานิตย์ ทุกระดับชั้น 30 / 17
39. สร้างสรรค์งานสวนพฤกศาสตร์ ทุกระดับชั้น 30 / 19
40. Crossword1 นางสาวน้ำฝน จินาราช ม.ต้น(1-3) 30 / 19
41. Resin Design II นางสาวกีรัตยา เหง้าเทศ ทุกระดับชั้น 30 / 18
42. Resin Design I นางสาวศศิธร ประเสริฐสุขสันต์ ทุกระดับชั้น 30 / 18
43. อาหารว่างสร้างอาชีพ นางสาวทัศนีย์ ดลกุล ม.ปลาย(4-6) 30 / 18
44. สภานักเรียน Student Council H. นางสาวสุภาพรรณ เวชศรี ม.ปลาย(4-6) 30 / 18
45. โสตทัศนศึกษา นายอิทธิพงษ์ เอกวงษา ทุกระดับชั้น 30 / 18
46. เปตอง นางสาวนิภาพร ศิริเจริญ ทุกระดับชั้น 30 / 17
47. ช่างพื้นฐาน นายพีระ วงศ์คงดี ม.ต้น(1-3) 30 / 16
48. คุ้มครองผู้บริโภค นางสาวจุฑารัตน์ เบญจามฤต ทุกระดับชั้น 30 / 14
49. Cover ​Dance & Thai Performing art นายกฤตพรต เกตุเเก้ว ทุกระดับชั้น 30 / 20
50. สติ๊กเกอร์ ทุกระดับชั้น 30 / 21
51. Math For Fun นางสาวอังคณา กรีณะรา ทุกระดับชั้น 30 / 18
52. A-math by krunan นางภัชน์กมลพร บุญชู ทุกระดับชั้น 30 / 18
53. Robot World นายทรงชัย เย็นสนาน ม.ต้น(1-3) 56 / 31
54. วู้ดบอล นางสาววิภาวดี เต็มพร้อม ทุกระดับชั้น 30 / 18
55. สุดยอดแฟนพันธุ์แท้วิชาสังคม นางเตือนใจ สมคิด ทุกระดับชั้น 30 / 17
56. แบดมินตัน นายเฉลย บุญช่วยเหลือ ทุกระดับชั้น 30 / 21
57. งาน diy จากขวดพลาสติก นางสาววณิชชา รำร้อง ทุกระดับชั้น 30 / 17
58. สังคมพาเพลิน นางสร้อยแก้ว บุญปก ม.ต้น(1-3) 30 / 18
59. English Movie Club นางสาวปราณดา อธิชยกธรรม ม.ต้น(1-3) 30 / 22
60. โรงชา นางสาวมุกรินทร์ นิลโกศล ทุกระดับชั้น 30 / 19
61. หมากรุกจีน นางสาวอัจฉริยา พุทธเวช ทุกระดับชั้น 30 / 21
62. หุ่นยนต์ นายเอกรัฐ เอมเจริญ ม.ปลาย(4-6) 30 / 19
63. ฟุตบอล15ปี นายบรรพต สันตะพันธ์ ม.3 30 / 18
64. กรีฑา นางพัชรินทร์ รักษาธรรม ทุกระดับชั้น 30 / 21
65. เซปักตะกร้อ นายเทคนิค กุลสวัสดิ์ ทุกระดับชั้น 30 / 19
66. ฟุตบอล ม.ปลาย นายณภัทร เหลืองเจริญ ม.ปลาย(4-6) 30 / 20
67. British is cool นายอนุรักษ์ ดวงละม้าย ม.ปลาย(4-6) 30 / 17
68. สวดมนต์สรภัญญะ นายพิทักษ์ จันทิศ ทุกระดับชั้น 30 / 19
69. สารพันงานประดิษฐ์ นางสาวธัญญรัตน์ เพ็ชรบดี ทุกระดับชั้น 30 / 18
70. รูบิค นางสาวกันทิมา กรรณิกา ม.3 30 / 18
71. ดอกไม้รีไซเคิล นางรัตนา สาตรมูล ทุกระดับชั้น 30 / 18
72. นักศึกษาวิชาทหาร 1 ว่าที่ร้อยตรีหญิงจริยา เห็นงาม ม.ปลาย(4-6) 150 / 138
73. Yc นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา 1 นางสาวชลธิชา อ่อนน้อม ทุกระดับชั้น 30 / 23
74. ไม้มงคล นางสาวจุฑามณีสิน สนิทพิทักษ์สินธุ ม.ต้น(1-3) 30 / 25
75. SUDOKU นางจิตตราพร แพสา ทุกระดับชั้น 30 / 19
76. คอมพิวเตอร์กราฟิก2 นางสาวทัศนีย์ อภิญ ทุกระดับชั้น 30 / 18
77. ภาษาสื่อสารออนไลน์ ม.ปลาย(4-6) 30 / 18
78. ค่ายนักคิด คณิตน่ารู้ นายอธิพันธุ์ เหลืองชัยชาญ ม.ปลาย(4-6) 30 / 19
79. บรรณารักษ์น้อย นางสาวดารินทร์ ชัยกิจวัฒนา ทุกระดับชั้น 30 / 15
80. ชีวิตติดเทรนด์ นางสาวทิพย์นัฐฐา เจริญเมือง ม.ปลาย(4-6) 30 / 18
81. อุตสาหกรรมศิลป์ นายอนุพงศ์ ศิริสวัสดิ์ ทุกระดับชั้น 30 / 14
82. สนุกกับการต่อชุดคิทอิเล็กทรอนิกส์ นายประโยชน์ เกิดโพธิ์ชา ม.3 30 / 16
83. DIY ACTION นายศุภากร งามเสงี่ยม ม.ปลาย(4-6) 30 / 15
84. ภาษาไทยสร้างสรรค์ สารพันกิจกรรมหรรษา นายณัฐพล เนียมพิทักษ์ ม.ปลาย(4-6) 30 / 19
85. สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ นางปิ่นกมล เกิดโพธิ์ชา ทุกระดับชั้น 30 / 17
86. สวนพฤกษศาสตร์หรรษา นางสาววันดี อรัญวงศ์ ทุกระดับชั้น 30 / 20
87. รักษ์สุขภาพ ทุกระดับชั้น 30 / 18
88. นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(YC) นางสาวกรณาธิป ชิณวงษ์ ม.ต้น(1-3) 30 / 24
89. Trendy Life (ชีวิตติดเทรนด์) นางสาววรางคณา ทางทอง ม.ปลาย(4-6) 30 / 23
90. ต้นไม้เพื่อชีวิต นายพงษ์ธวัช เตชประภาสวัสดิ์ ม.ต้น(1-3) 30 / 19
91. สร้างสรรค์ชิ้นงาน นางสาวกาญจนา หาทรัพย์ ม.ต้น(1-3) 30 / 19
92. Young photographer นายสุรสิทธิ์ ประสิทธิ์นอก ทุกระดับชั้น 30 / 19
93. Hot Short Films นางสาวศิวาพร สุประพันธ์ ม.ปลาย(4-6) 30 / 17
94. ภาษาเพลง นางมณฑาทิพย์ คีรีสุทธิวงศ์ ม.ปลาย(4-6) 30 / 19
95. ผ้ามัดย้อมชิคๆ นางสาวกมลทิพย์ มะลิซ้อน ทุกระดับชั้น 30 / 18
96. งานอดิเรก1 นางสาวไอลดา มงคลสุข ม.ปลาย(4-6) 30 / 15
97. งานอดิเรก นางสาวเมธิยา พึ่งวงษ์ ม.ปลาย(4-6) 30 / 18
98. กิจกรรมบูรณาการSMT นางสาวพิไลลักษณ์ ศิลประเสริฐ ทุกระดับชั้น 30 / 20
99. Science Products นางสาวอุษา มะลิคำ ม.ปลาย(4-6) 30 / 15
100. เรารักแคคตัส นางวิไลภรณ์ อินป้อ ทุกระดับชั้น 30 / 18
101. ต่อคำศัพท์ภาษาไทย(คำคมเดิม) นางสาวสุปาณี อินองการ ทุกระดับชั้น 30 / 21
102. หมากรุกไทย นายนิกร แซ่อุ่ย ทุกระดับชั้น 30 / 17
103. อนุรักษ์เพลงไทย นางสาวนิชาภา เจริญรวย ทุกระดับชั้น 42 / 38
104. How to........ง๊ายง่ายตามใจเรา นางสาวปรียนันท์ วิรุณพันธ์ ทุกระดับชั้น 30 / 17
105. วงโยธวาฑิต นางสาวสุพิตา นวลจันทร์ ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
106. ยุวกวีศรีเมืองแกลง นายสัมฤทธิ์ มีทรัพย์มั่น ทุกระดับชั้น 30 / 21
107. วิทย์สร้างสรรค์ นางสาวพรรณิกา สุวรรณอำไพ ทุกระดับชั้น 30 / 18
108. Cover Dance Ms. Clarisa Joy Donor Valera ทุกระดับชั้น 30 / 17
109. WS Hiphop Club นายฉัตรายุทธ จัตสาร ทุกระดับชั้น 30 / 21
110. ซีรีส์จ๋าหนูมาแล้ว นางสาวสุกัญญา พลาหาญ ม.ปลาย(4-6) 30 / 14
111. Speak English Club นางสาวศศิวิมล แสงใส ทุกระดับชั้น 30 / 16
112. Minimal Cafe' (กิจกรรมเก๋ เก๋ ของพวกเราคนชิค) นางสาวสุรัสวดี สุขยิ่ง ทุกระดับชั้น 30 / 18
113. นักศึกษาวิชาทหาร 2 ว่าที่ร้อยตรีหญิงอุบลวรรณ กันตะแก้ว ม.ปลาย(4-6) 150 / 114
114. The English Club Ms.Dianne M. Caser ม.ต้น(1-3) 30 / 23
115. วาดภาพบน Ipad ด้วย Procreate นายประยุทธ์ ไทรย้อยสกุลเลิศ ม.ปลาย(4-6) 30 / 18
116. Drawing Club Mr. Paulo Silvestre ม.ต้น(1-3) 30 / 24
117. คุ้มครองผู้บริโภค (อย.น้อย) นางสาวจีราวรรณ เกียงเอีย ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
118. สิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้ นางสาวลักษิกา ปรีดากรณ์ ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร