fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
  • 099-3432082 kruboonsong@g.klaeng.ac.th

รายชื่อชุมนุมประจำปีการศึกษา 2563

ชื่อชุมนุม ครูที่ปรึกษา ประเภทชุมนุม ระดับชั้น จำนวนรับ / สมัคร
1. ลูก ว.ส. รัก ICT ปี 2020 นายบุญส่ง พุ่มบาน ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
2. English for Daily Life นางญาดรินทร์ พุ่มบาน ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
3. ยุวเกษตรกร นายอิศรา อิศรานุวัตร ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
4. นาฏยวิจตรศิลป์ นายสรศักดิ์ บัวแย้ม ชุมนุมเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ทุกระดับชั้น 18 / 10
5. Chinese Cinema นางสาวอรจิรา ศรีอัมพรกุล ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
6. English with Netflix นายคเณศ นามนัย ชุมนุมเชิงวิชาการ ม.ปลาย(4-6) ปิดรับสมัคร
7. Enjoy English นางสาวณิชาภัทร จีนประโคน ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
8. ศิลปการเขียนพู่กันจีน นางสาวฐิติรัชต์ เนตรธัญยพัฒน์ ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
9. Junior Astro Club นางสาวปัณณสรณ์ ปวเรศฐิติบูรณ์ ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
10. หนังสือเล่มโปรด นางสาวศรีสุดา ฉลอง ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
11. ฅน บัน เทิง นายกิตติ วิริยะกิจ ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
12. The Singing (ขับร้องเพลง) นางสาวสมหญิง ศรีรื่น ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
13. การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ นายศมานนท์ ปาลสุทธิ์ ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
14. แฮนด์เมดสร้างสรรค์ นางสาวสุภาพร เตชะผล ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
15. Bookworms หนอนหนังสือ นางสาวนันทพร เตศิริ ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
16. NETFLIX CINEMA นางสาวรัชตา เกาะเสม็ด ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
17. สะพายกล้องท่องเที่ยว I นายกฤษณะ พลสัสดี ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ม.ปลาย(4-6) ปิดรับสมัคร
18. ปลากัดไทย 1 นายสุภัทรพงศ์ รวงผึ้งรุ่งโรจน์ ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
19. สังคมบันเทิง นางอังคณา อินทรเพชร ชุมนุมเชิงวิชาการ ม.ปลาย(4-6) ปิดรับสมัคร
20. Amath นางขวัญใจ ศรีทาพักตร์ ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
21. DIY นางสาวจงกลนี ปฏิสังข์ ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
22. หรรษาอาชีพ นางสาวนพพร เสมอตน ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
23. TANGRAM นางยุพิน เอมเจริญ ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
24. STEAM นางสาวกัลยาณี หนูพัด ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
25. เรื่องวัวๆ นายอิสระ อิภิโซ ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ม.ปลาย(4-6) 18 / 17
26. ริบบิ้นหรรษา นางสาวสมฤดี กางรัมย์ ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
27. Masterchef นางสาววันทาทิพย์ ตะธุง ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ม.ต้น(1-3) ปิดรับสมัคร
28. Graphic design นางพิมพ์พจี พัชรปัญญาพร ชุมนุมเชิงวิชาการ ม.ต้น(1-3) ปิดรับสมัคร
29. ดนตรีสากล นายทศพร พิทักษ์ ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
30. รักหนังสือ นางปนัศญา เจริญมาก ชุมนุมเชิงวิชาการ ม.ปลาย(4-6) ปิดรับสมัคร
31. สุโก้ยเจแปน นายธีรชัย ชุ่มชื่น ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
32. ปลากัดไทย2 นางสาวอารี บัวคุ้มภัย ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
33. วอลเลย์บอล นายพลศักดิ์ ศิริรัตน์ ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
34. คิดเลขเร็ว ม.ต้น นายสาธิต สกุลวงษ์ ชุมนุมเชิงวิชาการ ม.ต้น(1-3) ปิดรับสมัคร
35. เวทคณิต นางสาวทวินันท์ มณีโรจน์ ชุมนุมเชิงวิชาการ ม.ต้น(1-3) ปิดรับสมัคร
36. วิถีพุทธ นายยิ่งยศ เริ่มศรี ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ม.ปลาย(4-6) 18 / 16
37. นาฏศิลป์ไทย นางสาวยลลดา เฟื่องเกษม ชุมนุมเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ทุกระดับชั้น 18 / 10
38. ละครประวัติศาสตร์ นายธวัชชัย พร้อมพรม ชุมนุมเชิงวิชาการ ม.ปลาย(4-6) 18 / 11
39. Social media นางศันสนีย์ มุกดาหาร ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
40. เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ นายสุไพวิรัตน์ นุ่นนาแซง ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
41. หมากกระดาน นางสาวสารภี จูงวิศาลชัย ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ม.ต้น(1-3) ปิดรับสมัคร
42. บอร์ดสวยด้วยมือเรา นางนงเยาว์ เรืองบุญส่ง ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
43. Paper idea นางสาวเทียบดาว หมีโชติ ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
44. my tree นางดวงนภา ศรีพารา ชุมนุมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ม.ปลาย(4-6) ปิดรับสมัคร
45. Crossword2 นางสาวยศสินี รุดดิษฐ์ ชุมนุมเชิงวิชาการ ม.ปลาย(4-6) ปิดรับสมัคร
46. English for travelling abroad นางกมลทิพย์ ออสันตินุตสกุล ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
47. วิทยาศาสตร์สร้างสรรค์ นางกรรณิการ์ อรัญวงศ์ ชุมนุมเชิงวิชาการ ม.ต้น(1-3) ปิดรับสมัคร
48. The ENGLISH Club 2 นางสมพร ทาตะภิรมย์ ชุมนุมเชิงวิชาการ ม.ต้น(1-3) 18 / 10
49. ห้องเรียนสีเขียว รักพลังงานและสิ่งแวดล้อม นายนพรัตน์ ทาตะภิรมย์ ชุมนุมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
50. วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ นางอิศรา สัมมานิตย์ ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
51. สร้างสรรค์งานสวนพฤกศาสตร์ นางรัชนี พรมจันทร์ ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
52. Crossword1 นางสาวน้ำฝน จินาราช ชุมนุมเชิงวิชาการ ม.ต้น(1-3) ปิดรับสมัคร
53. Resin Design II นางสาวกีรัตยา เหง้าเทศ ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
54. Resin Design I นางสาวศศิธร ประเสริฐสุขสันต์ ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
55. อาหารว่างสร้างอาชีพ นางสาวทัศนีย์ ดลกุล ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ม.ปลาย(4-6) ปิดรับสมัคร
56. สภานักเรียน Student Council H. นางสาวสุภาพรรณ เวชศรี ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ม.ปลาย(4-6) ปิดรับสมัคร
57. โสตทัศนศึกษา นายอิทธิพงษ์ เอกวงษา ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
58. เปตอง นางสาวนิภาพร ศิริเจริญ ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
59. ช่างพื้นฐาน นายพีระ วงศ์คงดี ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ม.ต้น(1-3) ปิดรับสมัคร
60. คุ้มครองผู้บริโภค นางสาวจุฑารัตน์ เบญจามฤต ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
61. Cover ​Dance & Thai Performing art นายกฤตพรต เกตุเเก้ว ชุมนุมเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
62. สติ๊กเกอร์ นายโกมล ชัยเจริญศิลป์ ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
63. Math For Fun นางสาวอังคณา กรีณะรา ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
64. A-math by krunan นางภัชน์กมลพร บุญชู ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
65. Robot World นายทรงชัย เย็นสนาน ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ม.ต้น(1-3) ปิดรับสมัคร
66. วู้ดบอล นางสาววิภาวดี เต็มพร้อม ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
67. สุดยอดแฟนพันธุ์แท้วิชาสังคม นางเตือนใจ สมคิด ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
68. แบดมินตัน นายเฉลย บุญช่วยเหลือ ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
69. งาน diy จากขวดพลาสติก นางสาววณิชชา รำร้อง ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
70. สังคมพาเพลิน นางสร้อยแก้ว บุญปก ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ม.ต้น(1-3) ปิดรับสมัคร
71. English Movie Club นางสาวปราณดา อธิชยกธรรม ชุมนุมเชิงวิชาการ ม.ต้น(1-3) ปิดรับสมัคร
72. English is Fun นางสาวชวนพิศ วงศ์คช ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น 18 / 6
73. โรงชา นางสาวมุกรินทร์ นิลโกศล ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
74. หมากรุกจีน นางสาวอัจฉริยา พุทธเวช ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
75. หุ่นยนต์ นายเอกรัฐ เอมเจริญ ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
76. ฟุตบอล15ปี นายบรรพต สันตะพันธ์ ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ม.3 ปิดรับสมัคร
77. กรีฑา นางพัชรินทร์ รักษาธรรม ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
78. เซปักตะกร้อ นายเทคนิค กุลสวัสดิ์ ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
79. ฟุตบอล ม.ปลาย นายณภัทร เหลืองเจริญ ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ม.ปลาย(4-6) ปิดรับสมัคร
80. British is cool นายอนุรักษ์ ดวงละม้าย ชุมนุมเชิงวิชาการ ม.ปลาย(4-6) ปิดรับสมัคร
81. สวดมนต์สรภัญญะ นายพิทักษ์ จันทิศ ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
82. สารพันงานประดิษฐ์ นางสาวธัญญรัตน์ เพ็ชรบดี ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
83. ธนาคารโรงเรียน นางภณัญญา วงษ์สรรพ์ ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ม.ปลาย(4-6) 18 / 0
84. รูบิค นางสาวกันทิมา กรรณิกา ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ม.3 ปิดรับสมัคร
85. ดอกไม้รีไซเคิล นางรัตนา สาตรมูล ชุมนุมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
86. นักศึกษาวิชาทหาร 1 ว่าที่ร้อยตรีหญิงจริยา เห็นงาม ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ม.ปลาย(4-6) 150 / 127
87. Yc นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา 1 นางชลธิชา เกตุหงษ์น้อย ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
88. ไม้มงคล นางสาวจุฑามณีสิน สนิทพิทักษ์สินธุ ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ม.ต้น(1-3) ปิดรับสมัคร
89. SUDOKU นางจิตตราพร แพสา ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
90. คอมพิวเตอร์กราฟิก2 นางสาวทัศนีย์ อภิญ ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
91. ภาษาสื่อสารออนไลน์ นางสาวสุขสบาย ภาคพรหม ชุมนุมเชิงวิชาการ ม.ปลาย(4-6) ปิดรับสมัคร
92. ค่ายนักคิด คณิตน่ารู้ นายอธิพันธุ์ เหลืองชัยชาญ ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ม.ปลาย(4-6) 18 / 16
93. บรรณารักษ์น้อย นางสาวดารินทร์ ชัยกิจวัฒนา ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
94. ชีวิตติดเทรนด์ นางสาวทิพย์นัฐฐา เจริญเมือง ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ม.ปลาย(4-6) ปิดรับสมัคร
95. อุตสาหกรรมศิลป์ นายอนุพงศ์ ศิริสวัสดิ์ ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
96. คุ้มครองผู้บริโภค (อย.น้อย) นางเบ็ญจพร สัตย์อุดม ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
97. สนุกกับการต่อชุดคิทอิเล็กทรอนิกส์ นายประโยชน์ เกิดโพธิ์ชา ชุมนุมเชิงวิชาการ ม.3 18 / 17
98. ประดิดประดอย นางสุวดี วงศ์ประดิษฐ์ ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ม.ต้น(1-3) ปิดรับสมัคร
99. DIY ACTION นายศุภากร งามเสงี่ยม ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ม.ปลาย(4-6) 18 / 16
100. Makeup School นายณัฐพล เนียมพิทักษ์ ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ม.ปลาย(4-6) ปิดรับสมัคร
101. สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ นางปิ่นกมล เกิดโพธิ์ชา ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
102. สวนพฤกษศาสตร์หรรษา นางสาววันดี อรัญวงศ์ ชุมนุมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
103. รักษ์สุขภาพ นางวันเพ็ญ คฤคราช ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
104. นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(YC) นางสาวกรณาธิป ชิณวงษ์ ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ม.ต้น(1-3) ปิดรับสมัคร
105. Trendy Life (ชีวิตติดเทรนด์) นางสาววรางคณา ทางทอง ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ม.ปลาย(4-6) ปิดรับสมัคร
106. ต้นไม้เพื่อชีวิต นายพงษ์ธวัช เตชประภาสวัสดิ์ ชุมนุมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ม.ต้น(1-3) ปิดรับสมัคร
107. สร้างสรรค์ชิ้นงาน นางสาวกาญจนา หาทรัพย์ ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ม.ต้น(1-3) ปิดรับสมัคร
108. Young photographer นายสุรสิทธิ์ ประสิทธิ์นอก ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
109. Hot Short Films นางสาวศิวาพร สุประพันธ์ ชุมนุมเชิงวิชาการ ม.ปลาย(4-6) ปิดรับสมัคร
110. ภาษาเพลง นางมณฑาทิพย์ คีรีสุทธิวงศ์ ชุมนุมเชิงวิชาการ ม.ปลาย(4-6) ปิดรับสมัคร
111. ผ้ามัดย้อมชิคๆ นางสาวกมลทิพย์ มะลิซ้อน ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
112. งานอดิเรก1 นางสาวไอลดา มงคลสุข ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ม.ปลาย(4-6) ปิดรับสมัคร
113. งานอดิเรก นางสาวเมธิยา พึ่งวงษ์ ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ม.ปลาย(4-6) ปิดรับสมัคร
114. กิจกรรมบูรณาการSMT นางสาวพิไลลักษณ์ ศิลประเสริฐ ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
115. Science Products นางสาวอุษา มะลิคำ ชุมนุมเชิงวิชาการ ม.ปลาย(4-6) 18 / 16
116. เรารักแคคตัส นางวิไลภรณ์ อินป้อ ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
117. ต่อคำศัพท์ภาษาไทย(คำคมเดิม) นางสาวสุปาณี อินองการ ชุมนุมเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
118. สิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้ นายสายันต์ แพทย์กิจ ชุมนุมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
119. ดนตรีไทย นายธนกร เเก้วใส ชุมนุมเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
120. หมากรุกไทย นายนิกร แซ่อุ่ย ชุมนุมเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
121. อนุรักษ์เพลงไทย นางสาวนิชาภา เจริญรวย ชุมนุมเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
122. How to........ง๊ายง่ายตามใจเรา นางสาวปรียนันท์ วิรุณพันธ์ ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
123. วงโยธวาฑิต นางสาวสุพิตา นวลจันทร์ ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
124. ยุวกวีศรีเมืองแกลง นายสัมฤทธิ์ มีทรัพย์มั่น ชุมนุมเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
125. วิทย์สร้างสรรค์ นางสาวพรรณิกา สุวรรณอำไพ ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
126. Cover Dance Ms. Clarisa Joy Donor Valera ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
127. WS Hiphop Club นายฉัตรายุทธ จัตสาร ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
128. ซีรีส์จ๋าหนูมาแล้ว นางสาวสุกัญญา พลาหาญ ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ม.ปลาย(4-6) ปิดรับสมัคร
129. Speak English Club นางสาวศศิวิมล แสงใส ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
130. Minimal Cafe' (กิจกรรมเก๋ เก๋ ของพวกเราคนชิค) นางสาวสุรัสวดี สุขยิ่ง ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
131. นักศึกษาวิชาทหาร 2 ว่าที่ร้อยตรีหญิงอุบลวรรณ กันตะแก้ว ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ม.ปลาย(4-6) ปิดรับสมัคร
132. The English Club Ms.Dianne M. Caser ชุมนุมเชิงวิชาการ ม.ต้น(1-3) ปิดรับสมัคร
133. วาดภาพบน Ipad ด้วย Procreate นายประยุทธ์ ไทรย้อยสกุลเลิศ ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ม.ปลาย(4-6) ปิดรับสมัคร
134. Drawing Club Mr. Paulo Silvestre ชุมนุมเชิงวิชาการ ม.ต้น(1-3) ปิดรับสมัคร
135. Math Puzzle Club Ms.May Ann C. Mangawa ชุมนุมเชิงวิชาการ ม.ต้น(1-3) 18 / 12