fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
รายชื่อชุมนุมประจำปีการศึกษา 2562

ชื่อชุมนุม ครูที่ปรึกษา ประเภทชุมนุม ระดับชั้น จำนวนรับ / สมัคร
1. Junior Programmer & Web Designer นายบุญส่ง พุ่มบาน ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น 18 / 14
2. English for Daily Life นางญาดรินทร์ พุ่มบาน ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
3. ยุวเกษตรกร นายอิศรา อิศรานุวัตร ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ทุกระดับชั้น 21 / 20
4. นาฏยวิจตรศิลป์ นายสรศักดิ์ บัวแย้ม ชุมนุมเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ทุกระดับชั้น 18 / 15
5. ABOUT CHINESE CUP นางสาวอรจิรา ศรีอัมพรกุล ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
6. English with Netflix นายคเณศ นามนัย ชุมนุมเชิงวิชาการ ม.ปลาย(4-6) 18 / 17
7. Enjoy English นางสาวณิชาภัทร จีนประโคน ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น 25 / 24
8. ศิลปการเขียนพู่กันจีน นางสาวฐิติรัชต์ เนตรธัญยพัฒน์ ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
9. Junior Astro Club นางสาวปัณณสรณ์ ปวเรศฐิติบูรณ์ ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
10. ร้อยเรื่องเล่า นางสาวศรีสุดา ฉลอง ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
11. ฅน บัน เทิง นายกิตติ วิริยะกิจ ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
12. The Singing (ขับร้องเพลง) นางสาวสมหญิง ศรีรื่น ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
13. การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ นายศมานนท์ ปาลสุทธิ์ ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
14. แฮนด์เมดสร้างสรรค์ นางสาวสุภาพร เตชะผล ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
15. คัดตัวเขียนภาษาอังกฤษ (Calligraphy) นางสาวนันทพร เตศิริ ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
16. UKULELE นางสาวรัชตา เกาะเสม็ด ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
17. สะพายกล้องท่องเที่ยว I นายกฤษณะ พลสัสดี ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ม.ปลาย(4-6) 18 / 16
18. ปลากัดไทย1 นายสุภัทรพงศ์ รวงผึ้งรุ่งโรจน์ ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
19. สังคมบันเทิง นางอังคณา อินทรเพชร ชุมนุมเชิงวิชาการ ม.ปลาย(4-6) 18 / 15
20. Amath นางขวัญใจ ศรีทาพักตร์ ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น 18 / 13
21. DIY นางสาวจงกลนี ปฏิสังข์ ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ทุกระดับชั้น 18 / 17
22. หรรษาอาชีพ นางสาวนพพร เสมอตน ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
23. TANGRAM นางยุพิน เอมเจริญ ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
24. คณิตศาสตร์การตลาด นางสาวกัลยาณี หนูพัด ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
25. คบเด็กสร้างบ้าน นายอิสระ อิภิโซ ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ม.ปลาย(4-6) 18 / 16
26. ริบบิ้นหรรษา นางสาวสมฤดี กางรัมย์ ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
27. Masterchef นางสาววันทาทิพย์ ตะธุง ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ม.ต้น(1-3) ปิดรับสมัคร
28. Graphic design นางพิมพ์พจี พัชรปัญญาพร ชุมนุมเชิงวิชาการ ม.ต้น(1-3) ปิดรับสมัคร
29. ดนตรีสากล นายทศพร พิทักษ์ ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ทุกระดับชั้น 120 / 100
30. รักหนังสือ นางปนัศญา เจริญมาก ชุมนุมเชิงวิชาการ ม.ปลาย(4-6) 18 / 17
31. สุโก้ยเจแปน นายธีรชัย ชุ่มชื่น ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
32. ปลากัดไทย2 นางสาวอารี บัวคุ้มภัย ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
33. วอลเลย์บอล นายพลศักดิ์ ศิริรัตน์ ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ทุกระดับชั้น 18 / 17
34. คิดเลขเร็ว ม.ต้น นายสาธิต สกุลวงษ์ ชุมนุมเชิงวิชาการ ม.ต้น(1-3) ปิดรับสมัคร
35. D.I.Y. นางสาวทวินันท์ มณีโรจน์ ชุมนุมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
36. วิถีพุทธ นายยิ่งยศ เริ่มศรี ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ม.ปลาย(4-6) ปิดรับสมัคร
37. นาฏศิลป์ไทย นางสาวยลลดา เฟื่องเกษม ชุมนุมเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
38. ละครประวัติศาสตร์ นายธวัชชัย พร้อมพรม ชุมนุมเชิงวิชาการ ม.ปลาย(4-6) 18 / 13
39. วส หัวใจอาสา นางสาวศันสนีย์ วงศ์หงษ์ ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ทุกระดับชั้น 18 / 17
40. เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ นายสุไพวิรัตน์ นุ่นนาแซง ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ม.ปลาย(4-6) ปิดรับสมัคร
41. หมากกระดาน นางสาวสารภี จูงวิศาลชัย ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ม.ต้น(1-3) ปิดรับสมัคร
42. หัดสร้างเกมคอมพิวเตอร์ นายประยุทธ์ ไทรย้อยสกุลเลิศ ชุมนุมเชิงวิชาการ ม.ปลาย(4-6) 18 / 10
43. บอร์ดสวยด้วยมือเรา นางนงเยาว์ เรืองบุญส่ง ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
44. Origami Paper นางสาวเทียบดาว หมีโชติ ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
45. my tree นางดวงนภา ศรีพารา ชุมนุมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ม.ปลาย(4-6) 18 / 17
46. Crossword2 นางสาวยศสินี รุดดิษฐ์ ชุมนุมเชิงวิชาการ ม.ปลาย(4-6) 18 / 13
47. English with Harry Potter นางกมลทิพย์ ออสันตินุตสกุล ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ม.ปลาย(4-6) 24 / 23
48. วิทยาศาสตร์สร้างสรรค์ นางกรรณิการ์ อรัญวงศ์ ชุมนุมเชิงวิชาการ ม.ต้น(1-3) ปิดรับสมัคร
49. Amazing Thinglish นางสมพร ทาตะภิรมย์ ชุมนุมเชิงวิชาการ ม.ต้น(1-3) 18 / 17
50. ห้องเรียนสีเขียว รักพลังงานและสิ่งแวดล้อม นายนพรัตน์ ทาตะภิรมย์ ชุมนุมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทุกระดับชั้น 18 / 17
51. วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ นางอิศรา สัมมานิตย์ ชุมนุมเชิงวิชาการ ม.ต้น(1-3) ปิดรับสมัคร
52. สร้างสรรค์งานสวนพฤกศาสตร์ นางรัชนี พรมจันทร์ ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
53. Crossword1 นางสาวน้ำฝน จินาราช ชุมนุมเชิงวิชาการ ม.ต้น(1-3) ปิดรับสมัคร
54. Resin Design II นางสาวกีรัตยา เหง้าเทศ ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ทุกระดับชั้น 19 / 18
55. Resin Design I นางสาวศศิธร ประเสริฐสุขสันต์ ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
56. Science Show(การแสดงทางวิทยาศาสตร์) นางสาวทัศนีย์ ดลกุล ชุมนุมเชิงวิชาการ ม.ปลาย(4-6) 18 / 16
57. สภานักเรียน Student Council H. นางสาวสุภาพรรณ เวชศรี ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ม.ปลาย(4-6) 25 / 19
58. โสตทัศนศึกษา นายอิทธิพงษ์ เอกวงษา ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
59. Vietnam Pop นางสาวกัญชริญา พุฒจันทร์ ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น 18 / 16
60. คิดเลขเร็ว ม.ปลาย นายวิทยา เกาะสกุล ชุมนุมเชิงวิชาการ ม.ปลาย(4-6) 18 / 3
61. เปตอง นางสาวนิภาพร ศิริเจริญ ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
62. ช่างพื้นฐาน นายพีระ วงศ์คงดี ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ม.ต้น(1-3) ปิดรับสมัคร
63. คุ้มครองผู้บริโภค นางสาวจุฑารัตน์ เบญจามฤต ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
64. Dancers และนาฏศิลป์ไทย-สากล นายกฤตพรต เกตุเเก้ว ชุมนุมเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ทุกระดับชั้น 18 / 16
65. สติ๊กเกอร์ นายโกมล ชัยเจริญศิลป์ ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
66. Cross puzzle นางสาวอังคณา กรีณะรา ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
67. ART Math นางภัชน์กมลพร บุญชู ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
68. Robot World นายทรงชัย เย็นสนาน ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ม.ต้น(1-3) ปิดรับสมัคร
69. วู้ดบอล นางสาววิภาวดี เต็มพร้อม ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
70. สุดยอดแฟนพันธุ์แท้วิชาสังคม นางเตือนใจ สมคิด ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น 26 / 25
71. แบดมินตัน นายเฉลย บุญช่วยเหลือ ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
72. ถักไหมพรมจากบล็อกไม้ นางสาววณิชชา รำร้อง ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ม.4 18 / 4
73. สังคมพาเพลิน นางสร้อยแก้ว บุญปก ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ม.ต้น(1-3) ปิดรับสมัคร
74. English Movie Club นางสาวปราณดา อธิชยกธรรม ชุมนุมเชิงวิชาการ ม.ต้น(1-3) ปิดรับสมัคร
75. English is Fun นางสาวชวนพิศ วงศ์คช ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น 18 / 17
76. ถักเชือกจีน นางสาวมุกรินทร์ นิลโกศล ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
77. หมากรุกจีน นางสาวอัจฉริยา พุทธเวช ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
78. Student council (ทีมงานสภา ฮาเฮ) นางสาวสุรัสวดี สุขยิ่ง ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
79. หุ่นยนต์ นายเอกรัฐ เอมเจริญ ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
80. ฟุตบอล15ปี นายบรรพต สันตะพันธ์ ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ม.3 25 / 24
81. ชุมนุมกรีฑา นางพัชรินทร์ รักษาธรรม ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
82. เซปักตะกร้อ นายเทคนิค กุลสวัสดิ์ ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
83. ฟุตบอล ม.ปลาย นายณภัทร เหลืองเจริญ ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ม.ปลาย(4-6) 24 / 23
84. English Surrounds You นายอนุรักษ์ ดวงละม้าย ชุมนุมเชิงวิชาการ ม.ปลาย(4-6) 20 / 17
85. สวดมนต์สรภัญญะ นายพิทักษ์ จันทิศ ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น 18 / 17
86. สารพันงานประดิษฐ์ นางสาวธัญญรัตน์ เพ็ชรบดี ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
87. ธนาคารโรงเรียน นางภณัญญา วงษ์สรรพ์ ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ม.ปลาย(4-6) 18 / 3
88. แฮนด์เมดตัวน้อย นางสาวกันทิมา กรรณิกา ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
89. ดอกไม้รีไซเคิล นางรัตนา สาตรมูล ชุมนุมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
90. สื่อสร้างสรรค์กับภาษาไทย นางสาวสุกัญญา พลาหาญ ชุมนุมเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ม.ต้น(1-3) ปิดรับสมัคร
91. นักศึกษาวิชาทหาร ว่าที่ร้อยตรีหญิงจริยา เห็นงาม ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ม.ปลาย(4-6) 250 / 247
92. Yc นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา 1 นางชลธิชา เกตุหงษ์น้อย ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น 19 / 18
93. เศษผ้ามีชีวิต นางสาวจุฑามณีสิน สนิทพิทักษ์สินธุ ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ม.ต้น(1-3) ปิดรับสมัคร
94. SUDOKU นางจิตตราพร แพสา ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
95. คอมพิวเตอร์กราฟิก2 นางสาวทัศนีย์ อภิญ ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น 18 / 16
96. ภาษาสื่อสารออนไลน์ นางสาวสุขสบาย ภาคพรหม ชุมนุมเชิงวิชาการ ม.ปลาย(4-6) 18 / 10
97. สะพายกล้อง ท่องเที่ยว II นายอธิพันธุ์ เหลืองชัยชาญ ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ม.ปลาย(4-6) ปิดรับสมัคร
98. Me ค้นหาสิ่งที่ใช่ในตัวเรา นายฉัตรายุทธ จัตสาร ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
99. บรรณารักษ์น้อย นางสาวดารินทร์ ชัยกิจวัฒนา ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
100. ชีวิตติด(K)ป๊อป นางสาวทิพย์นัฐฐา เจริญเมือง ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ทุกระดับชั้น 36 / 28
101. อุตสาหกรรมศิลป์ นายอนุพงศ์ ศิริสวัสดิ์ ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
102. คุ้มครองผู้บริโภค (อย.น้อย) นางเบ็ญจพร สัตย์อุดม ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
103. สิ่งประดิษฐ์ด้านฟิสิกส์ นายประโยชน์ เกิดโพธิ์ชา ชุมนุมเชิงวิชาการ ม.4 18 / 15
104. ประดิดประดอย นางสุวดี วงศ์ประดิษฐ์ ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ม.ต้น(1-3) ปิดรับสมัคร
105. ถ่ายภาพด้วยมือถือ1 นางสาววรรณ์ณิภา สมุทรสินธุ ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ม.ปลาย(4-6) 18 / 17
106. ภาษาไทยสร้างสรรค์ สารพันกิจกรรมหรรษา นายณัฐพล เนียมพิทักษ์ ชุมนุมเชิงวิชาการ ม.ปลาย(4-6) 24 / 23
107. สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ นางปิ่นกมล เกิดโพธิ์ชา ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น 18 / 15
108. สวนพฤกษศาสตร์หรรษา นางสาววันดี อรัญวงศ์ ชุมนุมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
109. รักษ์สุขภาพ นางวันเพ็ญ คฤคราช ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ทุกระดับชั้น 18 / 17
110. นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(YC) นางสาวกรณาธิป ชิณวงษ์ ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ม.ต้น(1-3) ปิดรับสมัคร
111. ถ่ายภาพด้วยมือถือ2 นางสาววรางคณา ทางทอง ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ม.ปลาย(4-6) 18 / 12
112. ต้นไม้เพื่อชีวิต นายพงษ์ธวัช เตชประภาสวัสดิ์ ชุมนุมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ม.ต้น(1-3) ปิดรับสมัคร
113. วิทยาศาสตร์สร้างสรรค์ 2 นางสาวกาญจนา หาทรัพย์ ชุมนุมเชิงวิชาการ ม.ต้น(1-3) ปิดรับสมัคร
114. Lets take photos together นายสุรสิทธิ์ ประสิทธิ์นอก ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
115. Dic to Draw นางสาวศิวาพร สุประพันธ์ ชุมนุมเชิงวิชาการ ม.ต้น(1-3) 25 / 23
116. กล้องกับปากกา นางมณฑาทิพย์ คีรีสุทธิวงศ์ ชุมนุมเชิงวิชาการ ม.ปลาย(4-6) 18 / 14
117. ผ้ามัดย้อมชิคๆ นางสาวกมลทิพย์ มะลิซ้อน ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
118. foodsci1 นางสาวไอลดา มงคลสุข ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ม.ปลาย(4-6) ปิดรับสมัคร
119. foodsci2 นางสาวเมธิยา พึ่งวงษ์ ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ม.ปลาย(4-6) 18 / 17
120. พับกระดาษโอริงามิ นางสาวพิไลลักษณ์ ศิลประเสริฐ ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ม.ต้น(1-3) ปิดรับสมัคร
121. Science Products นางสาวอุษา มะลิคำ ชุมนุมเชิงวิชาการ ม.ปลาย(4-6) 18 / 14
122. คณิตศาสตร์ประยุกต์ นายจักรพงษ์ แช่มเมืองปัก ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
123. กระดาษสวยด้วยมือเรา นางวิไลภรณ์ อินป้อ ชุมนุมเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ทุกระดับชั้น 18 / 15
124. ต่อคำศัพท์ภาษาไทย(คำคมเดิม) นางสาวสุปาณี อินองการ ชุมนุมเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
125. สิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้ นายสายันต์ แพทย์กิจ ชุมนุมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
126. ดนตรีไทย นายธนกร เเก้วใส ชุมนุมเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
127. นักเรียนไม่มีสังกัด นางสาวอมรรัตน์ สุวรรณโชติ ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น 18 / 6