fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
  • 094-9862620 kruboonsong@klaeng.ac.th

รายชื่อชุมนุมประจำปีการศึกษา 2563

ชื่อชุมนุม ครูที่ปรึกษา ประเภทชุมนุม ระดับชั้น จำนวนรับ / สมัคร
1. Klaeng Scout Leader 2020 นายบุญส่ง พุ่มบาน ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น 18 / 0
2. English for Daily Life นางญาดรินทร์ พุ่มบาน ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น 18 / 0
3. ยุวเกษตรกร นายอิศรา อิศรานุวัตร ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ทุกระดับชั้น 18 / 0
4. นาฏยวิจตรศิลป์ นายสรศักดิ์ บัวแย้ม ชุมนุมเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ทุกระดับชั้น 18 / 0
5. ABOUT CHINESE CUP นางสาวอรจิรา ศรีอัมพรกุล ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ทุกระดับชั้น 18 / 0
6. English with Netflix นายคเณศ นามนัย ชุมนุมเชิงวิชาการ ม.ปลาย(4-6) 18 / 0
7. Enjoy English นางสาวณิชาภัทร จีนประโคน ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น 18 / 0
8. ศิลปการเขียนพู่กันจีน นางสาวฐิติรัชต์ เนตรธัญยพัฒน์ ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น 18 / 0
9. Junior Astro Club นางสาวปัณณสรณ์ ปวเรศฐิติบูรณ์ ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น 18 / 0
10. ร้อยเรื่องเล่า นางสาวศรีสุดา ฉลอง ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น 18 / 0
11. ฅน บัน เทิง นายกิตติ วิริยะกิจ ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ทุกระดับชั้น 18 / 0
12. The Singing (ขับร้องเพลง) นางสาวสมหญิง ศรีรื่น ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น 18 / 0
13. การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ นายศมานนท์ ปาลสุทธิ์ ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ทุกระดับชั้น 18 / 0
14. แฮนด์เมดสร้างสรรค์ นางสาวสุภาพร เตชะผล ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ทุกระดับชั้น 18 / 0
15. คัดตัวเขียนภาษาอังกฤษ (Calligraphy) นางสาวนันทพร เตศิริ ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น 18 / 0
16. UKULELE นางสาวรัชตา เกาะเสม็ด ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ทุกระดับชั้น 18 / 0
17. สะพายกล้องท่องเที่ยว I นายกฤษณะ พลสัสดี ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ม.ปลาย(4-6) 18 / 0
18. ปลากัดไทย1 นายสุภัทรพงศ์ รวงผึ้งรุ่งโรจน์ ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ทุกระดับชั้น 18 / 0
19. สังคมบันเทิง นางอังคณา อินทรเพชร ชุมนุมเชิงวิชาการ ม.ปลาย(4-6) 18 / 0
20. Amath นางขวัญใจ ศรีทาพักตร์ ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น 18 / 0
21. DIY นางสาวจงกลนี ปฏิสังข์ ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ทุกระดับชั้น 18 / 0
22. หรรษาอาชีพ นางสาวนพพร เสมอตน ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ทุกระดับชั้น 18 / 0
23. TANGRAM นางยุพิน เอมเจริญ ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น 18 / 0
24. คณิตศาสตร์การตลาด นางสาวกัลยาณี หนูพัด ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ทุกระดับชั้น 18 / 0
25. คบเด็กสร้างบ้าน นายอิสระ อิภิโซ ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ม.ปลาย(4-6) 18 / 0
26. ริบบิ้นหรรษา นางสาวสมฤดี กางรัมย์ ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ทุกระดับชั้น 18 / 0
27. Masterchef นางสาววันทาทิพย์ ตะธุง ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ม.ต้น(1-3) 18 / 0
28. Graphic design นางพิมพ์พจี พัชรปัญญาพร ชุมนุมเชิงวิชาการ ม.ต้น(1-3) 18 / 0
29. ดนตรีสากล นายทศพร พิทักษ์ ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ทุกระดับชั้น 18 / 0
30. รักหนังสือ นางปนัศญา เจริญมาก ชุมนุมเชิงวิชาการ ม.ปลาย(4-6) 18 / 0
31. สุโก้ยเจแปน นายธีรชัย ชุ่มชื่น ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น 18 / 0
32. ปลากัดไทย2 นางสาวอารี บัวคุ้มภัย ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ทุกระดับชั้น 18 / 0
33. วอลเลย์บอล นายพลศักดิ์ ศิริรัตน์ ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ทุกระดับชั้น 18 / 0
34. คิดเลขเร็ว ม.ต้น นายสาธิต สกุลวงษ์ ชุมนุมเชิงวิชาการ ม.ต้น(1-3) 18 / 0
35. D.I.Y. นางสาวทวินันท์ มณีโรจน์ ชุมนุมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทุกระดับชั้น 18 / 0
36. วิถีพุทธ นายยิ่งยศ เริ่มศรี ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ม.ปลาย(4-6) 18 / 0
37. นาฏศิลป์ไทย นางสาวยลลดา เฟื่องเกษม ชุมนุมเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ทุกระดับชั้น 18 / 0
38. ละครประวัติศาสตร์ นายธวัชชัย พร้อมพรม ชุมนุมเชิงวิชาการ ม.ปลาย(4-6) 18 / 0
39. วส หัวใจอาสา นางศันสนีย์ มุกดาหาร ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ทุกระดับชั้น 18 / 0
40. เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ นายสุไพวิรัตน์ นุ่นนาแซง ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ม.ปลาย(4-6) 18 / 0
41. หมากกระดาน นางสาวสารภี จูงวิศาลชัย ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ม.ต้น(1-3) 18 / 0
42. หัดสร้างเกมคอมพิวเตอร์ นายประยุทธ์ ไทรย้อยสกุลเลิศ ชุมนุมเชิงวิชาการ ม.ปลาย(4-6) 18 / 0
43. บอร์ดสวยด้วยมือเรา นางนงเยาว์ เรืองบุญส่ง ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ทุกระดับชั้น 18 / 0
44. Origami Paper นางสาวเทียบดาว หมีโชติ ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ทุกระดับชั้น 18 / 0
45. my tree นางดวงนภา ศรีพารา ชุมนุมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ม.ปลาย(4-6) 18 / 0
46. Crossword2 นางสาวยศสินี รุดดิษฐ์ ชุมนุมเชิงวิชาการ ม.ปลาย(4-6) 18 / 0
47. English with Harry Potter นางกมลทิพย์ ออสันตินุตสกุล ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ม.ปลาย(4-6) 18 / 0
48. วิทยาศาสตร์สร้างสรรค์ นางกรรณิการ์ อรัญวงศ์ ชุมนุมเชิงวิชาการ ม.ต้น(1-3) 18 / 0
49. Amazing Thinglish นางสมพร ทาตะภิรมย์ ชุมนุมเชิงวิชาการ ม.ต้น(1-3) 18 / 0
50. ห้องเรียนสีเขียว รักพลังงานและสิ่งแวดล้อม นายนพรัตน์ ทาตะภิรมย์ ชุมนุมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทุกระดับชั้น 18 / 0
51. วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ นางอิศรา สัมมานิตย์ ชุมนุมเชิงวิชาการ ม.ต้น(1-3) 18 / 0
52. สร้างสรรค์งานสวนพฤกศาสตร์ นางรัชนี พรมจันทร์ ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น 18 / 0
53. Crossword1 นางสาวน้ำฝน จินาราช ชุมนุมเชิงวิชาการ ม.ต้น(1-3) 18 / 0
54. Resin Design II นางสาวกีรัตยา เหง้าเทศ ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ทุกระดับชั้น 18 / 0
55. Resin Design I นางสาวศศิธร ประเสริฐสุขสันต์ ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ทุกระดับชั้น 18 / 0
56. Science Show(การแสดงทางวิทยาศาสตร์) นางสาวทัศนีย์ ดลกุล ชุมนุมเชิงวิชาการ ม.ปลาย(4-6) 18 / 0
57. สภานักเรียน Student Council H. นางสาวสุภาพรรณ เวชศรี ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ม.ปลาย(4-6) 18 / 0
58. โสตทัศนศึกษา นายอิทธิพงษ์ เอกวงษา ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ทุกระดับชั้น 18 / 0
59. Vietnam Pop นางสาวกัญชริญา พุฒจันทร์ ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น 18 / 0
60. เปตอง นางสาวนิภาพร ศิริเจริญ ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ทุกระดับชั้น 18 / 0
61. ช่างพื้นฐาน นายพีระ วงศ์คงดี ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ม.ต้น(1-3) 18 / 0
62. คุ้มครองผู้บริโภค นางสาวจุฑารัตน์ เบญจามฤต ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น 18 / 0
63. Dancers และนาฏศิลป์ไทย-สากล นายกฤตพรต เกตุเเก้ว ชุมนุมเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ทุกระดับชั้น 18 / 0
64. สติ๊กเกอร์ นายโกมล ชัยเจริญศิลป์ ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ทุกระดับชั้น 18 / 0
65. Cross puzzle นางสาวอังคณา กรีณะรา ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น 18 / 0
66. ART Math นางภัชน์กมลพร บุญชู ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ทุกระดับชั้น 18 / 0
67. Robot World นายทรงชัย เย็นสนาน ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ม.ต้น(1-3) 18 / 0
68. วู้ดบอล นางสาววิภาวดี เต็มพร้อม ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ทุกระดับชั้น 18 / 0
69. สุดยอดแฟนพันธุ์แท้วิชาสังคม นางเตือนใจ สมคิด ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น 18 / 0
70. แบดมินตัน นายเฉลย บุญช่วยเหลือ ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น 18 / 0
71. ถักไหมพรมจากบล็อกไม้ นางสาววณิชชา รำร้อง ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ม.4 18 / 0
72. สังคมพาเพลิน นางสร้อยแก้ว บุญปก ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ม.ต้น(1-3) 18 / 0
73. English Movie Club นางสาวปราณดา อธิชยกธรรม ชุมนุมเชิงวิชาการ ม.ต้น(1-3) 18 / 0
74. English is Fun นางสาวชวนพิศ วงศ์คช ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น 18 / 0
75. ถักเชือกจีน นางสาวมุกรินทร์ นิลโกศล ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ทุกระดับชั้น 18 / 0
76. หมากรุกจีน นางสาวอัจฉริยา พุทธเวช ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ทุกระดับชั้น 18 / 0
77. Student council (ทีมงานสภา ฮาเฮ) นางสาวสุรัสวดี สุขยิ่ง ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ทุกระดับชั้น 18 / 0
78. หุ่นยนต์ นายเอกรัฐ เอมเจริญ ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น 18 / 0
79. ฟุตบอล15ปี นายบรรพต สันตะพันธ์ ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ม.3 18 / 0
80. ชุมนุมกรีฑา นางพัชรินทร์ รักษาธรรม ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ทุกระดับชั้น 18 / 0
81. เซปักตะกร้อ นายเทคนิค กุลสวัสดิ์ ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ทุกระดับชั้น 18 / 0
82. ฟุตบอล ม.ปลาย นายณภัทร เหลืองเจริญ ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ม.ปลาย(4-6) 18 / 0
83. English Surrounds You นายอนุรักษ์ ดวงละม้าย ชุมนุมเชิงวิชาการ ม.ปลาย(4-6) 18 / 0
84. สวดมนต์สรภัญญะ นายพิทักษ์ จันทิศ ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น 18 / 0
85. สารพันงานประดิษฐ์ นางสาวธัญญรัตน์ เพ็ชรบดี ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ทุกระดับชั้น 18 / 0
86. ธนาคารโรงเรียน นางภณัญญา วงษ์สรรพ์ ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ม.ปลาย(4-6) 18 / 0
87. แฮนด์เมดตัวน้อย นางสาวกันทิมา กรรณิกา ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ทุกระดับชั้น 18 / 0
88. ดอกไม้รีไซเคิล นางรัตนา สาตรมูล ชุมนุมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทุกระดับชั้น 18 / 0
89. สื่อสร้างสรรค์กับภาษาไทย นางสาวสุกัญญา พลาหาญ ชุมนุมเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ม.ต้น(1-3) 18 / 0
90. นักศึกษาวิชาทหาร ว่าที่ร้อยตรีหญิงจริยา เห็นงาม ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ม.ปลาย(4-6) 18 / 0
91. Yc นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา 1 นางชลธิชา เกตุหงษ์น้อย ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น 18 / 0
92. เศษผ้ามีชีวิต นางสาวจุฑามณีสิน สนิทพิทักษ์สินธุ ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ม.ต้น(1-3) 18 / 0
93. SUDOKU นางจิตตราพร แพสา ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น 18 / 0
94. คอมพิวเตอร์กราฟิก2 นางสาวทัศนีย์ อภิญ ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น 18 / 0
95. ภาษาสื่อสารออนไลน์ นางสาวสุขสบาย ภาคพรหม ชุมนุมเชิงวิชาการ ม.ปลาย(4-6) 18 / 0
96. สะพายกล้อง ท่องเที่ยว II นายอธิพันธุ์ เหลืองชัยชาญ ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ม.ปลาย(4-6) 18 / 0
97. Me ค้นหาสิ่งที่ใช่ในตัวเรา นายฉัตรายุทธ จัตสาร ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ทุกระดับชั้น 18 / 0
98. บรรณารักษ์น้อย นางสาวดารินทร์ ชัยกิจวัฒนา ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ทุกระดับชั้น 18 / 0
99. ชีวิตติด(K)ป๊อป นางสาวทิพย์นัฐฐา เจริญเมือง ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ทุกระดับชั้น 18 / 0
100. อุตสาหกรรมศิลป์ นายอนุพงศ์ ศิริสวัสดิ์ ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ทุกระดับชั้น 18 / 0
101. คุ้มครองผู้บริโภค (อย.น้อย) นางเบ็ญจพร สัตย์อุดม ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ทุกระดับชั้น 18 / 0
102. สิ่งประดิษฐ์ด้านฟิสิกส์ นายประโยชน์ เกิดโพธิ์ชา ชุมนุมเชิงวิชาการ ม.4 18 / 0
103. ประดิดประดอย นางสุวดี วงศ์ประดิษฐ์ ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ม.ต้น(1-3) 18 / 0
104. ถ่ายภาพด้วยมือถือ1 นายศุภากร งามเสงี่ยม ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ม.ปลาย(4-6) 18 / 0
105. ภาษาไทยสร้างสรรค์ สารพันกิจกรรมหรรษา นายณัฐพล เนียมพิทักษ์ ชุมนุมเชิงวิชาการ ม.ปลาย(4-6) 18 / 0
106. สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ นางปิ่นกมล เกิดโพธิ์ชา ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น 18 / 0
107. สวนพฤกษศาสตร์หรรษา นางสาววันดี อรัญวงศ์ ชุมนุมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทุกระดับชั้น 18 / 0
108. รักษ์สุขภาพ นางวันเพ็ญ คฤคราช ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ทุกระดับชั้น 18 / 0
109. นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(YC) นางสาวกรณาธิป ชิณวงษ์ ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ม.ต้น(1-3) 18 / 0
110. ถ่ายภาพด้วยมือถือ2 นางสาววรางคณา ทางทอง ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ม.ปลาย(4-6) 18 / 0
111. ต้นไม้เพื่อชีวิต นายพงษ์ธวัช เตชประภาสวัสดิ์ ชุมนุมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ม.ต้น(1-3) 18 / 0
112. วิทยาศาสตร์สร้างสรรค์ 2 นางสาวกาญจนา หาทรัพย์ ชุมนุมเชิงวิชาการ ม.ต้น(1-3) 18 / 0
113. Lets take photos together นายสุรสิทธิ์ ประสิทธิ์นอก ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ทุกระดับชั้น 18 / 0
114. Dic to Draw นางสาวศิวาพร สุประพันธ์ ชุมนุมเชิงวิชาการ ม.ต้น(1-3) 18 / 0
115. กล้องกับปากกา นางมณฑาทิพย์ คีรีสุทธิวงศ์ ชุมนุมเชิงวิชาการ ม.ปลาย(4-6) 18 / 0
116. ผ้ามัดย้อมชิคๆ นางสาวกมลทิพย์ มะลิซ้อน ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ทุกระดับชั้น 18 / 0
117. foodsci1 นางสาวไอลดา มงคลสุข ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ม.ปลาย(4-6) 18 / 0
118. foodsci2 นางสาวเมธิยา พึ่งวงษ์ ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ม.ปลาย(4-6) 18 / 0
119. พับกระดาษโอริงามิ นางสาวพิไลลักษณ์ ศิลประเสริฐ ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ม.ต้น(1-3) 18 / 0
120. Science Products นางสาวอุษา มะลิคำ ชุมนุมเชิงวิชาการ ม.ปลาย(4-6) 18 / 0
121. กระดาษสวยด้วยมือเรา นางวิไลภรณ์ อินป้อ ชุมนุมเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ทุกระดับชั้น 18 / 0
122. ต่อคำศัพท์ภาษาไทย(คำคมเดิม) นางสาวสุปาณี อินองการ ชุมนุมเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ทุกระดับชั้น 18 / 0
123. สิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้ นายสายันต์ แพทย์กิจ ชุมนุมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทุกระดับชั้น 18 / 0
124. ดนตรีไทย นายธนกร เเก้วใส ชุมนุมเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ทุกระดับชั้น 18 / 0