ระบบลงเวลาปฏิบัติราชการ โรงเรียนแกลง''วิทยสถาวร'' จังหวัดระยอง
   
 
 
 

รายชื่อผู้ลงเวลาปฏิบัติงานล่าสุด
ลำดับที่
เลขประจำตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
เวลา
หมายเหตุ
183. 22 นางสาวสมฤดี โอดสอาด 08:37:25 น. ขาดราชการ
182. 11406 นายอนุรักษ์ สำเร็จกิจ 08:37:25 น. ไปราชการ
181. 82064 นางสาวอุษา เหง้าเทศ 08:37:25 น. ไปราชการ
180. 85839 นางสาวสุกัญญา พลาหาญ 08:37:25 น. ไปราชการ
179. 4678 นางสาวสุปาณี อินองการ 08:37:25 น. ไปราชการ
178. 3408 นางสาวกมลทิพย์ มะลิซ้อน 08:37:25 น. ไปราชการ
177. 85804 นายพิทักษ์ จันทิศ 08:37:25 น. ไปราชการ
176. 102822 นางสาวภรณ์สุดา นาดี 08:37:25 น. ไปราชการ
175. 85847 นายธวัชชัย พร้อมพรม 08:37:25 น. ไปราชการ
174. 85860 นางสาวจิรา ผาสุข 08:37:25 น. ไปราชการ
173. 1247 นางสร้อยแก้ว บุญปก 08:37:25 น. ไปราชการ
172. 3030 นางสาวศรีสุดา ฉลอง 08:37:25 น. ขาดราชการ
171. 85881 นายยิ่งยศ เริ่มศรี 08:37:25 น. ไปราชการ
170. 85796 นางสาวธัญญรัตน์ เพ็ชรบดี 08:37:25 น. ไปราชการ
169. 85806 นางสาวสุภาพรรณ เวชศรี 08:37:25 น. ไปราชการ
168. 85862 นางอังคณา อินทรเพชร 08:37:25 น. ไปราชการ
167. 85845 นางสาวอังคณา กรีณะรา 08:37:25 น. ไปราชการ
166. 482 นายจักรพงษ์ แช่มเมืองปัก 08:37:25 น. มาทำงาน
165. 264 นางสาวทวินันท์ มณีโรจน์ 08:37:25 น. ไปราชการ
164. 85786 นายสาธิต สกุลวงษ์ 08:37:25 น. ไปราชการ
163. 2228 นางสาวเทียบดาว หมีโชติ 08:37:25 น. ไปราชการ
162. 1947 นายฉัตรายุทธ จัตสาร 08:37:25 น. ไปราชการ
161. 3166 นางสาวปัณณสรณ์ ปวเรศฐิติบูรณ์ 08:37:25 น. ไปราชการ
160. 85856 นางสาวทิพย์นัฐฐา เจริญเมือง 08:37:25 น. ไปราชการ
159. 85879 นางสาวพิไลลักษณ์ ศิลประเสริฐ 08:37:25 น. ไปราชการ
158. 85802 นางสาวทัศนีย์ ดลกุล 08:37:25 น. ไปราชการ
157. 1156 นางปิ่นกมล เกิดโพธิ์ชา 08:37:25 น. ไปราชการ
156. 85778 นางสาวอุษา มะลิคำ 08:37:25 น. ไปราชการ
155. 507 นางกรรณิการ์ อรัญวงศ์ 08:37:25 น. ไปราชการ
154. 153 นายนพรัตน์ ทาตะภิรมย์ 08:37:25 น. ไปราชการ
153. 908 นางสาวกัญชริญา พุฒจันทร์ 08:37:25 น. ลากิจ
152. 5487 นายอนุรักษ์ ดวงละม้าย 08:37:25 น. ไปราชการ
151. 85885 นายธีรชัย ชุ่มชื่น 08:37:25 น. ไปราชการ
150. 85831 นางสาวธนาภา ฤทธิพันธ์ 08:37:25 น. ไปราชการ
149. 23239 นางสาวจุฑารัตน์ เบญจามฤต 08:37:25 น. ไปราชการ
148. 85770 นายบุญส่ง พุ่มบาน 08:37:25 น. ไปราชการ
147. 3173 นางพัชรินทร์ รักษาธรรม 08:37:25 น. ไปราชการ
146. 85867 นายณภัทร เหลืองเจริญ 08:37:25 น. ไปราชการ
145. 85773 นางวันเพ็ญ คฤคราช 08:37:25 น. ไปราชการ
144. 921 นายณัฐวิทย์ เจริญพงษ์ 08:37:25 น. ไปราชการ
143. 86153 นายสรศักดิ์ บัวแย้ม 08:37:25 น. ไปราชการ
142. 283 นายประกิต กัลปากรณ์ชัย 08:37:25 น. ไปราชการ
141. 954 นายทศพร พิทักษ์ 08:37:25 น. ลากิจ
140. 85843 นายโกมล ชัยเจริญศิลป์ 08:37:25 น. ไปราชการ
139. 2679 นางชลธิชา เกตุหงษ์น้อย 08:37:25 น. ไปราชการ
138. 880 นายปิยะพงษ์ ปัญญาคำ 08:37:25 น. ลากิจ
137. 889 นางสาวปวีณ์รฏา เขียวสีทอง 08:37:25 น. ลากิจ
136. 888 นางสาวอุษณีย์ แดงอุไร 08:37:25 น. ลากิจ
135. 886 นางสาวอมรรัตน์ สุวรรณโชติ 08:37:25 น. ลากิจ
134. 85758 นายเอกบรรจง บุญผ่อง 08:37:25 น. ไปราชการ
133. 920 Mr.Ahmet Haluk Odabas 08:01:18 น. มาทำงาน
132. 901 นายวิทวัฒน์ มาทอง 08:00:47 น. มาทำงาน
131. 4304 นายยอดหทัย รีศรีคำ 07:58:25 น. มาทำงาน
130. 3235 นางสาวณิชาภัทร จีนประโคน 07:58:18 น. มาทำงาน
129. 400 นายอธิพันธุ์ เหลืองชัยชาญ 07:58:00 น. มาทำงาน
128. 33605 ว่าที่ร้อยตรีหญิงจริยา เห็นงาม 07:57:42 น. มาทำงาน
127. 85859 นางสาวมรีจิ คงทรัตน์ 07:57:32 น. มาทำงาน
126. 85797 นางสุวดี วงษ์ประดิษฐ์ 07:57:29 น. มาทำงาน
125. 85765 นางสาวอรจิรา ศรีอัมพรกุล 07:57:24 น. มาทำงาน
124. 85871 นางจิ้มลิ้ม คมขำ 07:57:15 น. มาทำงาน
123. 8333 นางสาวจุฑามณีสิน สนิทพิทักษ์สินธุ 07:57:00 น. มาทำงาน
122. 3135 นายณัฐพล เนียมพิทักษ์ 07:55:18 น. มาทำงาน
121. 41874 นางดวงนภา ศรีพารา 07:54:51 น. มาทำงาน
120. 86186 นางสาววิภาวดี เต็มพร้อม 07:54:43 น. มาทำงาน
119. 86009 นางสาวสุรัสวดี สุขยิ่ง 07:54:29 น. มาทำงาน
118. 8380 นางสาวศันสนีย์ วงศ์หงษ์ 07:54:22 น. มาทำงาน
117. 10051 นางสาววรางคณา ทางทอง 07:53:41 น. มาทำงาน
116. 915 Ms. Monique Christine Vossen 07:53:07 น. มาทำงาน
115. 914 Mr. Matthew William Wasley 07:53:04 น. มาทำงาน
114. 925 Ms. Clarisa Joy Donor 07:52:47 น. มาทำงาน
113. 85884 นางเบ็ญจพร สัตย์อุดม 07:52:00 น. มาทำงาน
112. 4373 นางสาวเมธิยา พึ่งวงษ์ 07:51:38 น. มาทำงาน
111. 2433 นางสาวไอลดา มงคลสุข 07:51:28 น. มาทำงาน
110. 85822 นางสาวสมฤดี กางรัมย์ 07:51:23 น. มาทำงาน
109. 2488 นางสาวฐิติรัชต์ เนตรธัญยพัฒน์ 07:51:14 น. มาทำงาน
108. 42297 นายพีระ วงศ์คงดี 07:51:09 น. มาทำงาน
107. 8277 นางสาว ดุจดาว ลาภเจริญทรัพย์ 07:50:44 น. มาทำงาน
106. 510 นางสาวนันทพร เตศิริ 07:50:30 น. มาทำงาน
105. 85846 นางสุกันยา คุ้มหอม 07:50:25 น. มาทำงาน
104. 434 นางสาวชุติมา พร้อมเพรียง 07:50:02 น. มาทำงาน
103. 2405 นายสุไพวิรัตน์ นุ่นนาแซง 07:49:46 น. มาทำงาน
102. 7011 นางสาวปราณดา อธิชยกธรรม 07:49:41 น. มาทำงาน
101. 85777 นายกิตติ วิริยะกิจ 07:49:30 น. มาทำงาน
100. 821 นายปิตุพัทธ์ ปาลสุทธิ์ 07:48:25 น. มาทำงาน
99. 3334 นางสาวอัจฉริยา พุทธเวช 07:48:01 น. มาทำงาน
98. 74857 นางสาวชวนพิศ วงค์คช 07:47:56 น. มาทำงาน
97. 1068 นางสาววันดี อรัญวงศ์ 07:47:51 น. มาทำงาน
96. 877 นายณัฐพล ยมจินดา 07:47:30 น. มาทำงาน
95. 906 นางสาวปรียา รูปงาม 07:46:25 น. มาทำงาน
94. 85794 นางสาวกรณาธิป ชิณวงษ์ 07:46:21 น. มาทำงาน
93. 102820 นางสาวพรรณิกา สุวรรณอำไพ 07:46:07 น. มาทำงาน
92. 37589 นางสมพร ทาตะภิรมย์ 07:45:57 น. มาทำงาน
91. 85772 นางสาวยศสินี รุดดิษฐ์ 07:45:31 น. มาทำงาน
90. 1931 นางวิไลภรณ์ อินป้อ 07:45:15 น. มาทำงาน
89. 7523 นายพลศักดิ์ ศิริรัตน์ 07:44:59 น. มาทำงาน
88. 3435 นางสาวยลลดา เฟื่องเกษม 07:44:55 น. มาทำงาน
87. 887 นางสาวลักษิกา ปรีดากรณ์ 07:44:14 น. มาทำงาน
86. 83003 นางสาววณิชชา รำร้อง 07:44:10 น. มาทำงาน
85. 85810 นายประโยชน์ เกิดโพธิ์ชา 07:44:00 น. มาทำงาน
84. 6350 นางกมลทิพย์ ออสันตินุตสกุล 07:43:55 น. มาทำงาน
83. 7509 นางสาวมุกรินทร์ นิลโกศล 07:43:47 น. มาทำงาน
82. 293 นางสาวจงกลนี ปฏิสังข์ 07:43:42 น. มาทำงาน
81. 616 นางมณฑาทิพย์ คีรีสุทธิวงศ์ 07:43:37 น. มาทำงาน
80. 7386 นางสาวศิวาพร สุประพันธ์ 07:43:32 น. มาทำงาน
79. 1979 นายสุภัทรพงศ์ รวงผึ้งรุ่งโรจน์ 07:42:32 น. มาทำงาน
78. 36626 นายประยุทธ์ ไทรย้อยสกุลเลิศ 07:42:07 น. มาทำงาน
77. 103119 นายวิทยา เกาะสกุล 07:41:57 น. มาทำงาน
76. 3464 นายณัฐวุฒิ กิ่งมะณี 07:41:53 น. มาทำงาน
75. 667 นางปนัศญา เจริญมาก 07:40:53 น. มาทำงาน
74. 5713 นายคเณศ นามนัย 07:40:14 น. มาทำงาน
73. 85865 นายศมานนท์ ปาลสุทธิ์ 07:39:23 น. มาทำงาน
72. 1543 นางสาวกาญจนา หาทรัพย์ 07:38:54 น. มาทำงาน
71. 85812 นายทรงชัย เย็นสนาน 07:38:23 น. มาทำงาน
70. 85874 นายสมศักดิ์ สิทธิปาลวัฒน์ 07:38:13 น. มาทำงาน
69. 85838 นางนงเยาว์ เรืองบุญส่ง 07:37:07 น. มาทำงาน
68. 85837 นายกัมพล จิตรเอื้ออารีย์กุล 07:36:52 น. มาทำงาน
67. 21714 นางภณัญญา วงษ์สรรพ์ 07:36:07 น. มาทำงาน
66. 85825 นางสาวมลฤดี เด่นดวง 07:35:57 น. มาทำงาน
65. 209 นายวิษณุ กุณฑลบุตร 07:35:36 น. มาทำงาน
64. 85803 นายกฤตพรต เกตุเเก้ว 07:34:50 น. มาทำงาน
63. 85842 นางเตือนใจ สมคิด 07:34:14 น. มาทำงาน
62. 3402 นายกฤษณะ พลสัสดี 07:33:33 น. มาทำงาน
61. 338 นายเฉลย บุญช่วยเหลือ 07:32:17 น. มาทำงาน
60. 51219 นางสาวสุขสบาย ภาคพรหม 07:32:01 น. มาทำงาน
59. 131204 นางจิตตราพร แพสา 07:30:51 น. มาทำงาน
58. 86015 นายทวี พรมจันทร์ 07:29:55 น. มาทำงาน
57. 85863 นายอิทธิพงษ์ เอกวงษา 07:29:48 น. มาทำงาน
56. 194 นางยุพิน เอมเจริญ 07:29:25 น. มาทำงาน
55. 133449 นายเอกรัฐ เอมเจริญ 07:29:19 น. มาทำงาน
54. 1097 นายสุรสิทธิ์ ประสิทธิ์นอก 07:27:09 น. มาทำงาน
53. 85836 นางสาวสมหญิง ศรีรื่น 07:26:48 น. มาทำงาน
52. 85771 นางสาวดารินทร์ ชัยกิจวัฒนา 07:26:27 น. มาทำงาน
51. 85861 นางขวัญใจ ศรีทาพักตร์ 07:26:10 น. มาทำงาน
50. 85774 นางสาวสารภี จูงวิศาลชัย 07:25:40 น. มาทำงาน
49. 712 นายอิศรา อิศรานุวัตร 07:25:17 น. มาทำงาน
48. 2655 นางสาวศศิธร ประเสริฐสุขสันต์ 07:25:00 น. มาทำงาน
47. 85815 นางชวนพิศ คาดสนิท 07:24:52 น. มาทำงาน
46. 78669 นางรัชนี พรมจันทร์ 07:24:25 น. มาทำงาน
45. 5935 นางอิศรา สัมมานิตย์ 07:21:25 น. มาทำงาน
44. 85844 นางอุษา อังศุพฤกษ์ 07:20:39 น. มาทำงาน
43. 700 นางสาวรัชตา เกาะเสม็ด 07:18:25 น. มาทำงาน
42. 904 นางทัศนีย์ พร้อมสุวรรณ 07:15:59 น. มาทำงาน
41. 263 นางสาวกัลยาณี หนูพัด 07:15:40 น. มาทำงาน
40. 85826 นางสาวญาดรินทร์ พลายละหาร 07:15:33 น. มาทำงาน
39. 85814 นางสาวอารี บัวคุ้มภัย 07:15:06 น. มาทำงาน
38. 1146 นายเทคนิค กุลสวัสดิ์ 07:14:28 น. มาทำงาน
37. 907 Mr.John F.Leonardia 07:14:21 น. มาทำงาน
36. 3368 นายอิสระ อิภิโซ 07:13:52 น. มาทำงาน
35. 85852 นางรัตนา สาตรมูล 07:12:52 น. มาทำงาน
34. 5659 นายพงษ์ธวัช เตชประภาสวัสดิ์ 07:11:59 น. มาทำงาน
33. 100014 นายอนุพงศ์ ศิริสวัสดิ์ 07:11:21 น. มาทำงาน
32. 85811 นายสายันต์ แพทย์กิจ 07:09:20 น. มาทำงาน
31. 3385 นางสาวสุภาพร เตชะผล 07:09:13 น. มาทำงาน
30. 130530 นายสุรพล บุญช่วยเหลือ 07:08:29 น. มาทำงาน
29. 85813 นางสาวนิภาพร ศิริเจริญ 07:08:19 น. มาทำงาน
28. 85768 นางสาวทัศนีย์ อภิญ 07:08:15 น. มาทำงาน
27. 85886 นางเอื้อมพร ชื่นอารมย์ 07:07:13 น. มาทำงาน
26. 85912 นางสาววรรณ์ณิภา สมุทรสินธุ 07:04:30 น. มาทำงาน
25. 85866 นางสาวนพพร เสมอตน 07:03:52 น. มาทำงาน
24. 3537 นายบรรพต สันตะพันธ์ 07:01:50 น. มาทำงาน
23. 917 Mr. Patrick Kyeremateng 06:54:05 น. มาทำงาน
22. 885 นางขมาพร ใจบุญ 06:52:03 น. มาทำงาน
21. 13 นางบุญช่วย ภักดีงาม 06:42:56 น. มาทำงาน
20. 20 นางสาวทัศนีย์ พรมเดช 06:41:37 น. มาทำงาน
19. 913 นายธวัชชัย เกณฑ์ชัย 06:39:23 น. มาทำงาน
18. 1138 นางสาวน้ำฝน จินาราช 06:33:14 น. มาทำงาน
17. 16 นางสาวยุพา เจนจัดการ 06:09:01 น. มาทำงาน
16. 18 นางสาวปราณีต นิสัยมั่น 06:03:08 น. มาทำงาน
15. 883 นางอำพร ดารา 06:02:13 น. มาทำงาน
14. 21 นางโจม เกณฑ์ชัย 06:00:45 น. มาทำงาน
13. 11405 นางวิภา ตรึกหากิจ 05:59:30 น. มาทำงาน
12. 24 นางจันทร์เป้ง ชนะแก้ววันที 05:57:24 น. มาทำงาน
11. 30 นางพิณ เซี่ยงฉี 05:49:26 น. มาทำงาน
10. 28 นายปัญญา เซี่ยงฉี่ 05:49:23 น. มาทำงาน
9. 911 นายโกสินทร์ บุญโสดากร 05:40:40 น. มาทำงาน
8. 10 นางพัชรินทร์ มณีรัตน์ 05:40:31 น. มาทำงาน
7. 11391 นายสมศักดิ์ ยั่งยืน 05:15:12 น. มาทำงาน
6. 11101 นายสิทธิ นามเจริญ 04:58:22 น. มาทำงาน
5. 910 นางสาวปภาดา นนทบท 04:51:58 น. มาทำงาน
4. 909 นายอัคณี ยินดี 04:51:52 น. มาทำงาน
3. 11390 นายสมชาย ยั่งยืน 04:44:54 น. มาทำงาน
2. 26 นายสุมิตร เกณฑ์ชัย 04:31:50 น. มาทำงาน
1. 11394 นายชำนาญ เฉลิมพันธ์ 04:22:44 น. มาทำงาน
 
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2557. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"
เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดย ครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com