รายชื่อผู้ลงเวลาปฏิบัติงานล่าสุด
ลำดับที่
เลขประจำตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
เวลา
หมายเหตุ
177. 11406 นายอนุรักษ์ สำเร็จกิจ 08:10:31 น. ไปราชการ
176. 102822 นางสาวภรณ์สุดา นาดี 08:10:31 น. ขาดราชการ
175. 85806 นางสาวสุภาพรรณ เวชศรี 08:10:31 น. ลาคลอด
174. 3402 นายกฤษณะ พลสัสดี 08:10:31 น. ไปราชการ
173. 3368 นายอิสระ อิภิโซ 08:10:31 น. ไปราชการ
172. 85845 นางสาวอังคณา กรีณะรา 08:10:31 น. ไปราชการ
171. 131204 นางจิตตราพร แพสา 08:10:31 น. ลากิจ
170. 1931 นางวิไลภรณ์ อินป้อ 08:10:31 น. ไปราชการ
169. 400 นายอธิพันธุ์ เหลืองชัยชาญ 08:10:31 น. ไปราชการ
168. 85778 นางสาวอุษา มะลิคำ 08:10:31 น. ขาดราชการ
167. 917 Mr. Patrick Kyeremateng 08:10:31 น. ขาดราชการ
166. 3235 นางสาวณิชาภัทร จีนประโคน 08:10:31 น. ไปราชการ
165. 85885 นายธีรชัย ชุ่มชื่น 08:10:31 น. ไปราชการ
164. 100014 นายอนุพงศ์ ศิริสวัสดิ์ 08:10:31 น. ไปราชการ
163. 85811 นายสายันต์ แพทย์กิจ 08:10:31 น. ไปราชการ
162. 3537 นายบรรพต สันตะพันธ์ 08:10:31 น. ไปราชการ
161. 1146 นายเทคนิค กุลสวัสดิ์ 08:10:31 น. ไปราชการ
160. 85867 นายณภัทร เหลืองเจริญ 08:10:31 น. ไปราชการ
159. 130530 นายสุรพล บุญช่วยเหลือ 08:10:31 น. ขาดราชการ
158. 928 Mrs.Enow Myreille Ngwai 08:10:31 น. ขาดราชการ
157. 906 นางสาวปรียา รูปงาม 08:10:31 น. มาทำงาน
156. 85758 นายเอกบรรจง บุญผ่อง 08:10:31 น. ไปราชการ
155. 700 นางสาวรัชตา เกาะเสม็ด 07:59:30 น. มาทำงาน
154. 1247 นางสร้อยแก้ว บุญปก 07:59:12 น. มาทำงาน
153. 877 นายณัฐพล ยมจินดา 07:59:07 น. มาทำงาน
152. 85859 นางสาวมรีจิ คงทรัตน์ 07:59:00 น. มาทำงาน
151. 4678 นางสาวสุปาณี อินองการ 07:58:49 น. มาทำงาน
150. 85786 นายสาธิต สกุลวงษ์ 07:58:42 น. มาทำงาน
149. 85856 นางสาวทิพย์นัฐฐา เจริญเมือง 07:58:33 น. มาทำงาน
148. 85797 นางสุวดี วงษ์ประดิษฐ์ 07:58:30 น. มาทำงาน
147. 85871 นางจิ้มลิ้ม คมขำ 07:58:24 น. มาทำงาน
146. 3135 นายณัฐพล เนียมพิทักษ์ 07:58:19 น. มาทำงาน
145. 482 นายจักรพงษ์ แช่มเมืองปัก 07:58:04 น. มาทำงาน
144. 83003 นางสาววณิชชา รำร้อง 07:57:45 น. มาทำงาน
143. 1068 นางสาววันดี อรัญวงศ์ 07:57:40 น. มาทำงาน
142. 85765 นางสาวอรจิรา ศรีอัมพรกุล 07:57:33 น. มาทำงาน
141. 263 นางสาวกัลยาณี หนูพัด 07:57:28 น. มาทำงาน
140. 10051 นางสาววรางคณา ทางทอง 07:57:25 น. มาทำงาน
139. 41874 นางดวงนภา ศรีพารา 07:57:22 น. มาทำงาน
138. 8277 นางสาว ดุจดาว ลาภเจริญทรัพย์ 07:57:19 น. มาทำงาน
137. 886 นางสาวอมรรัตน์ สุวรรณโชติ 07:56:39 น. มาทำงาน
136. 264 นางสาวทวินันท์ มณีโรจน์ 07:56:31 น. มาทำงาน
135. 4373 นางสาวเมธิยา พึ่งวงษ์ 07:56:10 น. มาทำงาน
134. 85777 นายกิตติ วิริยะกิจ 07:56:00 น. มาทำงาน
133. 86009 นางสาวสุรัสวดี สุขยิ่ง 07:55:56 น. มาทำงาน
132. 888 นางสาวอุษณีย์ แดงอุไร 07:55:30 น. มาทำงาน
131. 85912 นางสาววรรณ์ณิภา สมุทรสินธุ 07:54:38 น. มาทำงาน
130. 33605 ว่าที่ร้อยตรีหญิงจริยา เห็นงาม 07:54:24 น. มาทำงาน
129. 85881 นายยิ่งยศ เริ่มศรี 07:53:46 น. มาทำงาน
128. 616 นางมณฑาทิพย์ คีรีสุทธิวงศ์ 07:53:42 น. มาทำงาน
127. 85843 นายโกมล ชัยเจริญศิลป์ 07:53:37 น. มาทำงาน
126. 1156 นางปิ่นกมล เกิดโพธิ์ชา 07:53:29 น. มาทำงาน
125. 85884 นางเบ็ญจพร สัตย์อุดม 07:53:04 น. มาทำงาน
124. 4304 นายยอดหทัย รีศรีคำ 07:52:59 น. มาทำงาน
123. 85810 นายประโยชน์ เกิดโพธิ์ชา 07:52:55 น. มาทำงาน
122. 3408 นางสาวกมลทิพย์ มะลิซ้อน 07:51:30 น. มาทำงาน
121. 42297 นายพีระ วงศ์คงดี 07:51:26 น. มาทำงาน
120. 85826 นางสาวญาดรินทร์ พลายละหาร 07:51:01 น. มาทำงาน
119. 880 นายปิยะพงษ์ ปัญญาคำ 07:50:47 น. มาทำงาน
118. 1138 นางสาวน้ำฝน จินาราช 07:50:44 น. มาทำงาน
117. 2228 นางสาวเทียบดาว หมีโชติ 07:50:40 น. มาทำงาน
116. 821 นายปิตุพัทธ์ ปาลสุทธิ์ 07:50:29 น. มาทำงาน
115. 2488 นางสาวฐิติรัชต์ เนตรธัญยพัฒน์ 07:50:26 น. มาทำงาน
114. 510 นางสาวนันทพร เตศิริ 07:50:13 น. มาทำงาน
113. 85802 นางสาวทัศนีย์ ดลกุล 07:50:01 น. มาทำงาน
112. 85812 นายทรงชัย เย็นสนาน 07:49:53 น. มาทำงาน
111. 901 นายวิทวัฒน์ มาทอง 07:49:48 น. มาทำงาน
110. 5487 นายอนุรักษ์ ดวงละม้าย 07:49:44 น. มาทำงาน
109. 889 นางสาวปวีณ์รฏา เขียวสีทอง 07:49:17 น. มาทำงาน
108. 74857 นางสาวชวนพิศ วงค์คช 07:48:58 น. มาทำงาน
107. 85772 นางสาวยศสินี รุดดิษฐ์ 07:48:47 น. มาทำงาน
106. 7011 นางสาวปราณดา อธิชยกธรรม 07:48:37 น. มาทำงาน
105. 293 นางสาวจงกลนี ปฏิสังข์ 07:48:32 น. มาทำงาน
104. 103119 นายวิทยา เกาะสกุล 07:48:29 น. มาทำงาน
103. 85773 นางวันเพ็ญ คฤคราช 07:48:20 น. มาทำงาน
102. 85846 นางสุกันยา คุ้มหอม 07:48:15 น. มาทำงาน
101. 1097 นายสุรสิทธิ์ ประสิทธิ์นอก 07:48:08 น. มาทำงาน
100. 927 Ms Marrion Rayzel D.Pila 07:48:05 น. มาทำงาน
99. 925 Ms. Clarisa Joy Donor 07:48:01 น. มาทำงาน
98. 7523 นายพลศักดิ์ ศิริรัตน์ 07:47:32 น. มาทำงาน
97. 2679 นางชลธิชา เกตุหงษ์น้อย 07:47:29 น. มาทำงาน
96. 3435 นางสาวยลลดา เฟื่องเกษม 07:47:26 น. มาทำงาน
95. 1543 นางสาวกาญจนา หาทรัพย์ 07:47:24 น. มาทำงาน
94. 8333 นางสาวจุฑามณีสิน สนิทพิทักษ์สินธุ 07:47:21 น. มาทำงาน
93. 3334 นางสาวอัจฉริยา พุทธเวช 07:47:09 น. มาทำงาน
92. 1947 นายฉัตรายุทธ จัตสาร 07:46:48 น. มาทำงาน
91. 85863 นายอิทธิพงษ์ เอกวงษา 07:46:01 น. มาทำงาน
90. 4380 นางสาวศันสนีย์ วงศ์หงษ์ 07:45:41 น. มาทำงาน
89. 2405 นายสุไพวิรัตน์ นุ่นนาแซง 07:44:36 น. มาทำงาน
88. 3166 นางสาวปัณณสรณ์ ปวเรศฐิติบูรณ์ 07:43:56 น. มาทำงาน
87. 2433 นางสาวไอลดา มงคลสุข 07:43:28 น. มาทำงาน
86. 37589 นางสมพร ทาตะภิรมย์ 07:43:24 น. มาทำงาน
85. 667 นางปนัศญา เจริญมาก 07:43:09 น. มาทำงาน
84. 1979 นายสุภัทรพงศ์ รวงผึ้งรุ่งโรจน์ 07:42:24 น. มาทำงาน
83. 85794 นางสาวกรณาธิป ชิณวงษ์ 07:42:05 น. มาทำงาน
82. 86015 นายทวี พรมจันทร์ 07:41:58 น. มาทำงาน
81. 153 นายนพรัตน์ ทาตะภิรมย์ 07:41:37 น. มาทำงาน
80. 85822 นางสาวสมฤดี กางรัมย์ 07:41:34 น. มาทำงาน
79. 36626 นายประยุทธ์ ไทรย้อยสกุลเลิศ 07:41:26 น. มาทำงาน
78. 3068 นางสาววันทาทิพย์ ตะธุง 07:41:06 น. มาทำงาน
77. 5713 นายคเณศ นามนัย 07:40:58 น. มาทำงาน
76. 209 นายวิษณุ กุณฑลบุตร 07:40:54 น. มาทำงาน
75. 85838 นางนงเยาว์ เรืองบุญส่ง 07:40:44 น. มาทำงาน
74. 194 นางยุพิน เอมเจริญ 07:40:07 น. มาทำงาน
73. 85866 นางสาวนพพร เสมอตน 07:38:45 น. มาทำงาน
72. 133449 นายเอกรัฐ เอมเจริญ 07:37:59 น. มาทำงาน
71. 85813 นางสาวนิภาพร ศิริเจริญ 07:37:50 น. มาทำงาน
70. 7386 นางสาวศิวาพร สุประพันธ์ 07:37:02 น. มาทำงาน
69. 283 นายประกิต กัลปากรณ์ชัย 07:36:52 น. มาทำงาน
68. 6350 นางกมลทิพย์ ออสันตินุตสกุล 07:36:24 น. มาทำงาน
67. 85804 นายพิทักษ์ จันทิศ 07:35:58 น. มาทำงาน
66. 102820 นางสาวพรรณิกา สุวรรณอำไพ 07:35:51 น. มาทำงาน
65. 954 นายทศพร พิทักษ์ 07:34:52 น. มาทำงาน
64. 51219 นางสาวสุขสบาย ภาคพรหม 07:34:47 น. มาทำงาน
63. 507 นางกรรณิการ์ อรัญวงศ์ 07:33:57 น. มาทำงาน
62. 85865 นายศมานนท์ ปาลสุทธิ์ 07:32:55 น. มาทำงาน
61. 712 นายอิศรา อิศรานุวัตร 07:32:51 น. มาทำงาน
60. 908 นางสาวกัญชริญา พุฒจันทร์ 07:32:37 น. มาทำงาน
59. 85815 นางชวนพิศ คาดสนิท 07:31:57 น. มาทำงาน
58. 23239 นางสาวจุฑารัตน์ เบญจามฤต 07:31:18 น. มาทำงาน
57. 7509 นางสาวมุกรินทร์ นิลโกศล 07:31:09 น. มาทำงาน
56. 78669 นางรัชนี พรมจันทร์ 07:30:32 น. มาทำงาน
55. 85774 นางสาวสารภี จูงวิศาลชัย 07:30:04 น. มาทำงาน
54. 21714 นางภณัญญา วงษ์สรรพ์ 07:29:58 น. มาทำงาน
53. 85768 นางสาวทัศนีย์ อภิญ 07:29:44 น. มาทำงาน
52. 926 นางสาวสุพิตา นวลจันทร์ 07:28:11 น. มาทำงาน
51. 3385 นางสาวสุภาพร เตชะผล 07:27:04 น. มาทำงาน
50. 85839 นางสาวสุกัญญา พลาหาญ 07:26:56 น. มาทำงาน
49. 85844 นางอุษา อังศุพฤกษ์ 07:25:43 น. มาทำงาน
48. 86186 นางสาววิภาวดี เต็มพร้อม 07:25:35 น. มาทำงาน
47. 338 นายเฉลย บุญช่วยเหลือ 07:23:53 น. มาทำงาน
46. 930 Ms Jordyn A Rudd 07:23:36 น. มาทำงาน
45. 929 Ms Kelli MarieBenton 07:23:28 น. มาทำงาน
44. 85771 นางสาวดารินทร์ ชัยกิจวัฒนา 07:23:07 น. มาทำงาน
43. 85836 นางสาวสมหญิง ศรีรื่น 07:20:53 น. มาทำงาน
42. 5659 นายพงษ์ธวัช เตชประภาสวัสดิ์ 07:20:45 น. มาทำงาน
41. 82064 นางสาวอุษา เหง้าเทศ 07:19:26 น. มาทำงาน
40. 2655 นางสาวศศิธร ประเสริฐสุขสันต์ 07:19:16 น. มาทำงาน
39. 85842 นางเตือนใจ สมคิด 07:18:14 น. มาทำงาน
38. 85796 นางสาวธัญญรัตน์ เพ็ชรบดี 07:17:27 น. มาทำงาน
37. 904 นางทัศนีย์ พร้อมสุวรรณ 07:16:52 น. มาทำงาน
36. 85886 นางเอื้อมพร ชื่นอารมย์ 07:16:32 น. มาทำงาน
35. 85825 นางสาวมลฤดี เด่นดวง 07:15:50 น. มาทำงาน
34. 85879 นางสาวพิไลลักษณ์ ศิลประเสริฐ 07:12:51 น. มาทำงาน
33. 85852 นางรัตนา สาตรมูล 07:12:08 น. มาทำงาน
32. 86153 นายสรศักดิ์ บัวแย้ม 07:11:09 น. มาทำงาน
31. 85862 นางอังคณา อินทรเพชร 07:09:57 น. มาทำงาน
30. 3030 นางสาวศรีสุดา ฉลอง 07:08:16 น. มาทำงาน
29. 85847 นายธวัชชัย พร้อมพรม 07:08:00 น. มาทำงาน
28. 5935 นางอิศรา สัมมานิตย์ 07:04:29 น. มาทำงาน
27. 85861 นางขวัญใจ ศรีทาพักตร์ 06:58:51 น. มาทำงาน
26. 13 นางบุญช่วย ภักดีงาม 06:53:55 น. มาทำงาน
25. 885 นางขมาพร ใจบุญ 06:52:28 น. มาทำงาน
24. 85814 นางสาวอารี บัวคุ้มภัย 06:52:08 น. มาทำงาน
23. 85831 นางสาวธนาภา ฤทธิพันธ์ 06:43:59 น. มาทำงาน
22. 3173 นางพัชรินทร์ รักษาธรรม 06:37:49 น. มาทำงาน
21. 85803 นายกฤตพรต เกตุเเก้ว 06:26:09 น. มาทำงาน
20. 887 นางสาวลักษิกา ปรีดากรณ์ 06:25:27 น. มาทำงาน
19. 20 นางสาวทัศนีย์ พรมเดช 06:25:10 น. มาทำงาน
18. 22 นางสาวสมฤดี โอดสอาด 06:24:56 น. มาทำงาน
17. 85770 นายบุญส่ง พุ่มบาน 06:24:45 น. มาทำงาน
16. 883 นางอำพร ดารา 06:17:25 น. มาทำงาน
15. 21 นางโจม เกณฑ์ชัย 06:13:51 น. มาทำงาน
14. 909 นายอัคณี ยินดี 06:09:04 น. มาทำงาน
13. 16 นางสาวยุพา เจนจัดการ 06:08:11 น. มาทำงาน
12. 911 นายโกสินทร์ บุญโสดากร 06:08:03 น. มาทำงาน
11. 910 นางสาวปภาดา นนทบท 06:05:05 น. มาทำงาน
10. 30 นางพิณ เซี่ยงฉี 06:03:45 น. มาทำงาน
9. 28 นายปัญญา เซี่ยงฉี่ 06:03:41 น. มาทำงาน
8. 24 นางจันทร์เป้ง ชนะแก้ววันที 06:02:18 น. มาทำงาน
7. 11405 นางวิภา ตรึกหากิจ 05:59:59 น. มาทำงาน
6. 10 นางพัชรินทร์ มณีรัตน์ 05:36:51 น. มาทำงาน
5. 11390 นายสมชาย ยั่งยืน 05:29:17 น. มาทำงาน
4. 11101 นายสิทธิ นามเจริญ 05:06:49 น. มาทำงาน
3. 11391 นายสมศักดิ์ ยั่งยืน 05:06:27 น. มาทำงาน
2. 26 นายสุมิตร เกณฑ์ชัย 04:20:49 น. มาทำงาน
1. 11394 นายชำนาญ เฉลิมพันธ์ 04:09:13 น. มาทำงาน
 
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2557. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"
เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดย ครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com