รายชื่อผู้ยังไม่ลงเวลาปฏิบัติงาน
ลำดับที่
เลขประจำตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
กลุ่มสาระการเรียนรู้
หมายเหตุ
1. 85815 นางชวนพิศ คาดสนิท ผู้บริหารสถานศึกษา  
2. 85758 นายเอกบรรจง บุญผ่อง ผู้บริหารสถานศึกษา  
3. 86015 นายทวี พรมจันทร์ ผู้บริหารสถานศึกษา  
4. 889 นางสาวปวีณ์รฏา เขียวสีทอง เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ  
5. 880 นายปิยะพงษ์ ปัญญาคำ เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ  
6. 886 นางสาวอมรรัตน์ สุวรรณโชติ เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ  
7. 887 นางสาวลักษิกา ปรีดากรณ์ เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ  
8. 8277 นางสาว ดุจดาว ลาภเจริญทรัพย์ เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ  
9. 821 นายปิตุพัทธ์ ปาลสุทธิ์ เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ  
10. 888 นางสาวอุษณีย์ แดงอุไร เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ  
11. 877 นายณัฐพล ยมจินดา เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ  
12. 906 นางสาวปรียา รูปงาม เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ  
13. 85866 นางสาวนพพร เสมอตน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
14. 2655 นางสาวศศิธร ประเสริฐสุขสันต์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
15. 2679 นางชลธิชา เกตุหงษ์น้อย กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
16. 85794 นางสาวกรณาธิป ชิณวงษ์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
17. 283 นายประกิต กัลปากรณ์ชัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
18. 954 นายทศพร พิทักษ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
19. 85803 นายกฤตพรต เกตุเเก้ว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
20. 85836 นางสาวสมหญิง ศรีรื่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
21. 3435 นางสาวยลลดา เฟื่องเกษม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
22. 86153 นายสรศักดิ์ บัวแย้ม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
23. 901 นายวิทวัฒน์ มาทอง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
24. 85843 นายโกมล ชัยเจริญศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
25. 885 นางขมาพร ใจบุญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
26. 926 นางสาวสุพิตา นวลจันทร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
27. 1146 นายเทคนิค กุลสวัสดิ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา  
28. 3537 นายบรรพต สันตะพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา  
29. 3173 นางพัชรินทร์ รักษาธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา  
30. 85773 นางวันเพ็ญ คฤคราช กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา  
31. 85813 นางสาวนิภาพร ศิริเจริญ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา  
32. 86186 นางสาววิภาวดี เต็มพร้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา  
33. 338 นายเฉลย บุญช่วยเหลือ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา  
34. 85867 นายณภัทร เหลืองเจริญ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา  
35. 130530 นายสุรพล บุญช่วยเหลือ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา  
36. 85768 นางสาวทัศนีย์ อภิญ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
37. 85831 นางสาวธนาภา ฤทธิพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
38. 85886 นางเอื้อมพร ชื่นอารมย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
39. 85884 นางเบ็ญจพร สัตย์อุดม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
40. 8333 นางสาวจุฑามณีสิน สนิทพิทักษ์สินธุ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
41. 100014 นายอนุพงศ์ ศิริสวัสดิ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
42. 85863 นายอิทธิพงษ์ เอกวงษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
43. 85771 นางสาวดารินทร์ ชัยกิจวัฒนา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
44. 85770 นายบุญส่ง พุ่มบาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
45. 85912 นางสาววรรณ์ณิภา สมุทรสินธุ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
46. 7523 นายพลศักดิ์ ศิริรัตน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
47. 23239 นางสาวจุฑารัตน์ เบญจามฤต กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
48. 85865 นายศมานนท์ ปาลสุทธิ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
49. 133449 นายเอกรัฐ เอมเจริญ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
50. 85812 นายทรงชัย เย็นสนาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
51. 712 นายอิศรา อิศรานุวัตร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
52. 3385 นางสาวสุภาพร เตชะผล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
53. 42297 นายพีระ วงศ์คงดี กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
54. 85885 นายธีรชัย ชุ่มชื่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
55. 85811 นายสายันต์ แพทย์กิจ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
56. 37589 นางสมพร ทาตะภิรมย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
57. 74857 นางสาวชวนพิศ วงค์คช กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
58. 51219 นางสาวสุขสบาย ภาคพรหม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
59. 2488 นางสาวฐิติรัชต์ เนตรธัญยพัฒน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
60. 917 Mr. Patrick Kyeremateng กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
61. 85846 นางสุกันยา คุ้มหอม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
62. 3235 นางสาวณิชาภัทร จีนประโคน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
63. 85765 นางสาวอรจิรา ศรีอัมพรกุล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
64. 928 Mr. Jethro Abugho Madarang กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
65. 7011 นางสาวปราณดา อธิชยกธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
66. 5487 นายอนุรักษ์ ดวงละม้าย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
67. 85826 นางสาวญาดรินทร์ พลายละหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
68. 85772 นางสาวยศสินี รุดดิษฐ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
69. 1097 นายสุรสิทธิ์ ประสิทธิ์นอก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
70. 930 Ms. Jordyn A Rudd กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
71. 7386 นางสาวศิวาพร สุประพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
72. 510 นางสาวนันทพร เตศิริ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
73. 908 นางสาวกัญชริญา พุฒจันทร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
74. 6350 นางกมลทิพย์ ออสันตินุตสกุล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
75. 5713 นายคเณศ นามนัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
76. 927 Ms. Marrion Rayzel D.Pila กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
77. 7509 นางสาวมุกรินทร์ นิลโกศล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
78. 3334 นางสาวอัจฉริยา พุทธเวช กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
79. 929 Ms Yulivy Luv Easley กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
80. 1138 นางสาวน้ำฝน จินาราช กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
81. 85797 นางสุวดี วงษ์ประดิษฐ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
82. 10051 นางสาววรางคณา ทางทอง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
83. 925 Ms. Clarisa Joy Donor กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
84. 2228 นางสาวเทียบดาว หมีโชติ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
85. 3166 นางสาวปัณณสรณ์ ปวเรศฐิติบูรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
86. 85810 นายประโยชน์ เกิดโพธิ์ชา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
87. 78669 นางรัชนี พรมจันทร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
88. 2433 นางสาวไอลดา มงคลสุข กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
89. 5659 นายพงษ์ธวัช เตชประภาสวัสดิ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
90. 4373 นางสาวเมธิยา พึ่งวงษ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
91. 1947 นายฉัตรายุทธ จัตสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
92. 1543 นางสาวกาญจนา หาทรัพย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
93. 153 นายนพรัตน์ ทาตะภิรมย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
94. 5935 นางอิศรา สัมมานิตย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
95. 85859 นางสาวมรีจิ คงทรัตน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
96. 85778 นางสาวอุษา มะลิคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
97. 102820 นางสาวพรรณิกา สุวรรณอำไพ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
98. 1156 นางปิ่นกมล เกิดโพธิ์ชา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
99. 85802 นางสาวทัศนีย์ ดลกุล กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
100. 85856 นางสาวทิพย์นัฐฐา เจริญเมือง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
101. 85879 นางสาวพิไลลักษณ์ ศิลประเสริฐ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
102. 507 นางกรรณิการ์ อรัญวงศ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
103. 1068 นางสาววันดี อรัญวงศ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
104. 41874 นางดวงนภา ศรีพารา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
105. 85825 นางสาวมลฤดี เด่นดวง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
106. 3402 นายกฤษณะ พลสัสดี กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
107. 263 นางสาวกัลยาณี หนูพัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
108. 3368 นายอิสระ อิภิโซ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
109. 3068 นางสาววันทาทิพย์ ตะธุง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
110. 400 นายอธิพันธุ์ เหลืองชัยชาญ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
111. 700 นางสาวรัชตา เกาะเสม็ด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
112. 103119 นายวิทยา เกาะสกุล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
113. 85861 นางขวัญใจ ศรีทาพักตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
114. 131204 นางจิตตราพร แพสา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
115. 85845 นางสาวอังคณา กรีณะรา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
116. 85786 นายสาธิต สกุลวงษ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
117. 209 นายวิษณุ กุณฑลบุตร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
118. 194 นางยุพิน เอมเจริญ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
119. 1931 นางวิไลภรณ์ อินป้อ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
120. 482 นายจักรพงษ์ แช่มเมืองปัก กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
121. 4304 นายยอดหทัย รีศรีคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
122. 85774 นางสาวสารภี จูงวิศาลชัย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
123. 85838 นางนงเยาว์ เรืองบุญส่ง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
124. 264 นางสาวทวินันท์ มณีโรจน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
125. 85847 นายธวัชชัย พร้อมพรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม  
126. 85862 นางอังคณา อินทรเพชร กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม  
127. 3030 นางสาวศรีสุดา ฉลอง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม  
128. 2405 นายสุไพวิรัตน์ นุ่นนาแซง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม  
129. 85822 นางสาวสมฤดี กางรัมย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม  
130. 1247 นางสร้อยแก้ว บุญปก กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม  
131. 293 นางสาวจงกลนี ปฏิสังข์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม  
132. 85777 นายกิตติ วิริยะกิจ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม  
133. 86009 นางสาวสุรัสวดี สุขยิ่ง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม  
134. 85796 นางสาวธัญญรัตน์ เพ็ชรบดี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม  
135. 85806 นางสาวสุภาพรรณ เวชศรี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม  
136. 4380 นางสาวศันสนีย์ วงศ์หงษ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม  
137. 85804 นายพิทักษ์ จันทิศ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม  
138. 85852 นางรัตนา สาตรมูล กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม  
139. 3408 นางสาวกมลทิพย์ มะลิซ้อน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม  
140. 85881 นายยิ่งยศ เริ่มศรี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม  
141. 102822 นางสาวภรณ์สุดา นาดี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม  
142. 21714 นางภณัญญา วงษ์สรรพ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม  
143. 85842 นางเตือนใจ สมคิด กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม  
144. 1979 นายสุภัทรพงศ์ รวงผึ้งรุ่งโรจน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
145. 85871 นางจิ้มลิ้ม คมขำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
146. 85814 นางสาวอารี บัวคุ้มภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
147. 3135 นายณัฐพล เนียมพิทักษ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
148. 4678 นางสาวสุปาณี อินองการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
149. 36626 นายประยุทธ์ ไทรย้อยสกุลเลิศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
150. 85844 นางอุษา อังศุพฤกษ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
151. 33605 ว่าที่ร้อยตรีหญิงจริยา เห็นงาม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
152. 83003 นางสาววณิชชา รำร้อง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
153. 85839 นางสาวสุกัญญา พลาหาญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
154. 667 นางปนัศญา เจริญมาก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
155. 616 นางมณฑาทิพย์ คีรีสุทธิวงศ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
156. 82064 นางสาวอุษา เหง้าเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
157. 11391 นายสมศักดิ์ ยั่งยืน ลูกจ้างประจำ  
158. 11394 นายชำนาญ เฉลิมพันธ์ ลูกจ้างประจำ  
159. 11390 นายสมชาย ยั่งยืน ลูกจ้างประจำ  
160. 11405 นางวิภา ตรึกหากิจ ลูกจ้างประจำ  
161. 11101 นายสิทธิ นามเจริญ พนักงานจ้างเหมา  
162. 30 นางพิณ เซี่ยงฉี พนักงานจ้างเหมา  
163. 909 นายอัคณี ยินดี พนักงานจ้างเหมา  
164. 11406 นายอนุรักษ์ สำเร็จกิจ พนักงานจ้างเหมา  
165. 20 นางสาวทัศนีย์ พรมเดช แม่บ้าน คนสวน  
166. 21 นางโจม เกณฑ์ชัย แม่บ้าน คนสวน  
167. 22 นางสาวสมฤดี โอดสอาด แม่บ้าน คนสวน  
168. 911 นายโกสินทร์ บุญโสดากร แม่บ้าน คนสวน  
169. 24 นางจันทร์เป้ง ชนะแก้ววันที แม่บ้าน คนสวน  
170. 883 นางอำพร ดารา แม่บ้าน คนสวน  
171. 26 นายสุมิตร เกณฑ์ชัย แม่บ้าน คนสวน  
172. 16 นางสาวยุพา เจนจัดการ แม่บ้าน คนสวน  
173. 13 นางบุญช่วย ภักดีงาม แม่บ้าน คนสวน  
174. 10 นางพัชรินทร์ มณีรัตน์ แม่บ้าน คนสวน  
175. 28 นายปัญญา เซี่ยงฉี่ แม่บ้าน คนสวน  
176. 904 นางทัศนีย์ พร้อมสุวรรณ แม่บ้าน คนสวน  
177. 910 นางสาวปภาดา นนทบท แม่บ้าน คนสวน  
 
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2557. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"
เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดย ครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com