ลงเวลาปฏิบัติงานราชการ หน้าที่ของข้าราชการและลูกจ้างทกคน
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15:51:05 น.
เลขประจำตำแหน่ง :
ผู้ที่ลงเวลาปฏิบัติราชการล่าสุด
904
นางทัศนีย์ พร้อมสุวรรณ

มาทำงาน
เวลา 07:52:43 น.

สรุปข้อมูลการลงเวลาเบื้องต้น
ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2561
มาทำงาน 32 วัน ไปราชการ 0 วัน
ขาดราชการ 0 วัน ลากิจ 0 วัน
ลาป่วย 1 วัน ลาคลอด 0 วัน
ลาไปเมกกะ 0 วัน ลาบวช 0 วัน
ลาพักผ่อน 0 วัน ลาศึกษาต่อ 0 วัน
* ข้อมูลเบื้องต้น ยังไม่ได้ปรับข้อมูลจากใบลา
 
ผู้ลงเวลาล่าสุด 3 ท่าน
นางทัศนีย์ พร้อมสุวรรณ
เวลา 07:52:43 น.
นายสิทธิ นามเจริญ
เวลา 07:28:11 น.
นางบุญช่วย ภักดีงาม
เวลา 07:01:50 น.

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2557. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"
เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดย ครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com