ข้อมูลลดเวลาเรียน
รหัสลดเวลาเรียน :    Knowledge-00052
หลักองค์ 4 แห่งการศึกษา :    แบบองค์รวม 4 H
ชื่อลดเวลาเรียน :    ดนตรีไทย
วัตถุประสงค์ :    1.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 2.สามารถทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้ 3.ขับร้องและบรรเลงดนตรีไทยรวมวงได้
กิจกรรมการเรียนรู้ :    1.ฝึกหัดเล่นดนตรีไทยพื้นฐาน 2.ฝึกหัดร้องเพลงและบรรเลงเครื่องดนตรีไทยประกอบการขับร้อง 3.บรรเลงดนตรีไทยรวมวง 4.ฝึกฝนทักษะพิเศษ เทคนิคเฉพาะ ด้านดนตรีไทย 5.ซ่อมบำรุงเครื่องดนตรีไทย
สถานที่จัดกิจกรรม :    ห้องปฏิบัติการดนตรีไทย
จำนวนสมาชิกที่รับ :    25 คน
ปีการศึกษา :    2561
กลุ่มสาระ :    กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูที่ปรึกษาลดเวลาเรียน :    นายวิทวัฒน์ มาทอง
 
ระดับชั้น :    ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   
รายชื่อสมาชิก
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน
1. 28913 เด็กชายสิรวิชญ์ ทิมทับ ม. 1/1 13 2018-05-16 18:13:42
2. 28391 เด็กชายเมธัส เพ็ญเสวี ม. 2/2 12 2018-05-16 18:14:00
3. 28393 เด็กชายวิศวะ คล้ายคลึง ม. 2/2 14 2018-05-16 18:18:39
4. 28565 เด็กชายฐาปนา ศรีนวล ม. 2/6 5 2018-05-16 18:22:02
5. 28056 เด็กหญิงนภัสสร กาญจนดุล ม. 3/7 36 2018-05-16 18:24:58
6. 28643 เด็กหญิงรุ่งฟ้า แซ่ตั้ง ม. 2/7 36 2018-05-16 18:27:20
7. 28631 เด็กหญิงชลดา บุญเมือง ม. 2/7 26 2018-05-16 18:31:04
8. 28667 เด็กชายภาคภูมิ ภูษาทอง ม. 2/8 17 2018-05-16 18:32:07
9. 29139 เด็กหญิงศุภกานต์ ชื่นชม ม. 1/6 39 2018-05-16 18:36:55
10. 28735 เด็กหญิงลลิตา วงศ์ษา ม. 2/9 41 2018-05-16 18:51:56
11. 28634 เด็กหญิงณัฐณิชา ห่มซ้าย ม. 2/7 29 2018-05-16 18:52:09
12. 28738 เด็กหญิงศยามล ฟุฝน ม. 2/9 44 2018-05-16 18:53:13
13. 29195 เด็กชายศิริโชติ ฟุ้งขจร ม. 1/8 15 2018-05-16 19:10:43
14. 29048 เด็กหญิงพัชรภรณ์ นิสัยซื่อ ม. 1/4 28 2018-05-16 19:18:12
15. 29196 เด็กชายสิทธิกร ศักดิ์กุลชัย ม. 1/8 16 2018-05-16 21:28:09
16. 27996 เด็กชายวัชรกรณ์ เพียรพิทักษ์ ม. 3/6 27996 2018-05-17 12:03:54
17. 28728 เด็กหญิงกัณฐิกา ปัทมนาวิน ม. 2/9 28728 2018-05-17 13:50:09
18. นางสาว 27746 2018-05-17 13:51:09
19. 27773 เด็กชายชลธี ศรีเมือง ม. 3/2 27773 2018-05-17 13:51:48
20. 28644 เด็กหญิงวันวิสา นันทการ ม. 2/7 28644 2018-05-17 13:55:16
21. 29038 เด็กหญิงกนกพร แซ่อึ้ง ม. 1/4 29038 2018-05-17 14:16:39
22. 29193 เด็กชายวีรภัฏ เทียนวงศ์ ม. 1/8 29193 2018-05-17 14:31:50
23. 29127 เด็กหญิงณัฏฐ์วดี พาชื่น ม. 1/6 29127 2018-05-17 14:32:45
24. 29134 เด็กหญิงภัทรภร ตุ้มคำ ม. 1/6 29134 2018-05-17 14:44:11
25. 29226 เด็กชายโชติพัฒน์ ทานัง ม. 1/9 7 2018-05-22 16:32:15
26. 28499 เด็กหญิงเบญจวรรณ อินทร์กลาง ม. 2/4 28499 2018-05-24 14:12:20
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2559. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110

ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com