ข้อมูลลดเวลาเรียน
รหัสลดเวลาเรียน :    Knowledge-00004
หลักองค์ 4 แห่งการศึกษา :    แบบองค์รวม 4 H
ชื่อลดเวลาเรียน :    ส่งเสริม สสวท. ม.2-12
วัตถุประสงค์ :   
กิจกรรมการเรียนรู้ :   
สถานที่จัดกิจกรรม :    วันจันทร์ และวันพฤหัสบดี ห้อง 236 ,วันอังคาร ห้อง 235
จำนวนสมาชิกที่รับ :    25 คน
ปีการศึกษา :    2561
กลุ่มสาระ :    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูที่ปรึกษาลดเวลาเรียน :    นางกรรณิการ์ อรัญวงศ์
 
ระดับชั้น :    ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :    ครูที่ปรึกษากิจกรรม 1.ครูกรรณิการ์ อรัญวงศ์ 2.ครูดวงนภา ศรีพารา
รายชื่อสมาชิก
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน
1. 28804 เด็กชายกฤติพงษ์ เจริญพงษ์ ม. 2/12 28804 2018-05-16 13:37:50
2. 28805 เด็กชายกันตพงศ์ รุ่งเรือง ม. 2/12 28805 2018-05-16 13:38:00
3. 28806 เด็กชายกิตติพศ บรรจงอักษร ม. 2/12 28806 2018-05-16 13:38:10
4. 28807 เด็กชายจิรัฏฐ์ บุญชัยสิทธิ์ ม. 2/12 28807 2018-05-16 13:38:21
5. 28808 เด็กชายฉันทวัต ศาสตร์อมร ม. 2/12 28808 2018-05-16 13:38:34
6. 28809 เด็กชายณัฐพล เชาวนะพงษ์ ม. 2/12 28809 2018-05-16 13:38:46
7. 28810 เด็กชายทศพร แวววับศรี ม. 2/12 28810 2018-05-16 13:39:04
8. 28811 เด็กชายนรภัทร เจือจันทร์ ม. 2/12 28811 2018-05-16 13:39:18
9. 28813 เด็กชายพงศกร วงค์ชนะ ม. 2/12 28813 2018-05-16 13:39:29
10. 28814 เด็กชายพสิษฐ์ แผ่นเงิน ม. 2/12 28814 2018-05-16 13:39:41
11. 28815 เด็กชายพิจักษณ์ พุทธชาติ ม. 2/12 28815 2018-05-16 13:39:51
12. 28816 เด็กชายพิสิษฐ์ ช่างไม้ ม. 2/12 28816 2018-05-16 13:40:04
13. 28817 เด็กชายพีรดนย์ บ่อเพ็ชร์ ม. 2/12 28817 2018-05-16 13:40:14
14. 28818 เด็กชายภูบดี ประสพกิจพรชัย ม. 2/12 28818 2018-05-16 13:40:26
15. 28819 เด็กชายภูมิสิริ ใจบุญ ม. 2/12 28819 2018-05-16 13:40:39
16. 28820 เด็กชายภูริภัทร เสน่ห์ ม. 2/12 28820 2018-05-16 13:41:03
17. 28821 เด็กชายรชต วรรณศิริ ม. 2/12 28821 2018-05-16 13:41:15
18. 28822 เด็กชายศิรสิทธิ์ เสริมศรี ม. 2/12 28822 2018-05-16 13:41:29
19. 28823 เด็กชายศุภกิตติ์ มั่งคั่ง ม. 2/12 28823 2018-05-16 13:41:39
20. 28824 เด็กชายสวิตต์ บูระพันธ์ ม. 2/12 28824 2018-05-16 13:41:51
21. 28825 เด็กชายสิทธิพร อรัญวงศ์ ม. 2/12 28825 2018-05-16 13:42:07
22. 28826 เด็กหญิงกรวินท์ ไกรวงศ์ ม. 2/12 28826 2018-05-16 13:42:18
23. 28827 เด็กหญิงจิณัฐตา ถามั่งมี ม. 2/12 28827 2018-05-16 13:42:36
24. 28829 เด็กหญิงชนัญชิดา โสภะถา ม. 2/12 28829 2018-05-16 13:42:49
25. 28830 เด็กหญิงชมพูนุท ทรัพย์โภคา ม. 2/12 28830 2018-05-16 13:43:02
26. 28831 เด็กหญิงชุติกาญจน์ จันทรสูตร ม. 2/12 28831 2018-05-16 13:43:16
27. 28828 เด็กหญิงชญานิน ยิ้มงาม ม. 2/12 28828 2018-05-16 13:43:36
28. 28832 เด็กหญิงณิชารีย์ เกษรเจริญ ม. 2/12 28832 2018-05-16 13:43:49
29. 28833 เด็กหญิงธนวรรณ ไตรวงศ์ ม. 2/12 28833 2018-05-16 13:43:57
30. 28834 เด็กหญิงนภัส งามเสงี่ยม ม. 2/12 28834 2018-05-16 13:45:31
31. 28835 เด็กหญิงปภาวี ไข่ติยากุล ม. 2/12 28835 2018-05-16 13:45:45
32. 28836 เด็กหญิงปาณิสรา ส่งศรี ม. 2/12 28836 2018-05-16 13:46:56
33. 28837 เด็กหญิงพิชชาพร มีบุญ ม. 2/12 28837 2018-05-16 13:47:25
34. 28838 เด็กหญิงรวินท์นิภา เที่ยงแท้ ม. 2/12 28838 2018-05-16 13:47:41
35. 28839 เด็กหญิงรักษิตา รุ่งเรือง ม. 2/12 28839 2018-05-16 13:47:54
36. 28840 เด็กหญิงศิวาพัชร์ มีบุญ ม. 2/12 28840 2018-05-16 13:48:20
37. 28842 เด็กหญิงสุภาวดี ดีหมั่น ม. 2/12 28842 2018-05-16 13:49:00
38. 28843 เด็กหญิงโสภา วิถี ม. 2/12 28843 2018-05-16 13:49:25
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2559. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110

ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com