ข้อมูลลดเวลาเรียน
รหัสลดเวลาเรียน :    Knowledge-00011
หลักองค์ 4 แห่งการศึกษา :    แบบองค์รวม 4 H
ชื่อลดเวลาเรียน :    ซูโดกุ
วัตถุประสงค์ :   
กิจกรรมการเรียนรู้ :   
สถานที่จัดกิจกรรม :    ซูโดกุ
จำนวนสมาชิกที่รับ :    25 คน
ปีการศึกษา :    2561
กลุ่มสาระ :    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูที่ปรึกษาลดเวลาเรียน :    นายวิษณุ กุณฑลบุตร
 
ระดับชั้น :    ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   
รายชื่อสมาชิก
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน
1. 28359 เด็กหญิงชยานันท์ คำแหง ม. 2/1 25 2018-05-16 18:03:35
2. 28374 เด็กหญิงศุภิสรา พ้นเคราะห์ ม. 2/1 39 2018-05-16 18:04:42
3. 28350 เด็กหญิงกนกพร สิทธิชัย ม. 2/1 16 2018-05-16 18:06:05
4. 28990 เด็กชายพุทธิพร วงศ์มาก ม. 1/3 10 2018-05-16 20:06:48
5. 29002 เด็กหญิงชลฐิชา สุวรรณโชติ ม. 1/3 22 2018-05-16 20:31:28
6. 29007 เด็กหญิงนภัสสร มุกดาสนิท ม. 1/3 27 2018-05-16 20:32:47
7. 28366 เด็กหญิงภูริชญา ภักดีงาม ม. 3/3 50 2018-05-17 06:55:21
8. 28991 เด็กชายภานุวัฒน์ บำรุง ม. 1/3 11 2018-05-17 06:56:53
9. 27868 เด็กหญิงอารีรัตน์ เหลืองอ่อน ม. 3/3 48 2018-05-17 07:31:46
10. 28520 เด็กชายคฑาวุธ เย็นสนาน ม. 2/5 6 2018-05-17 08:38:16
11. 28982 เด็กชายชัยวัฒน์ ปกรโรจนโยธิน ม. 1/3 2 2018-05-17 09:08:28
12. 28091 เด็กชายศุภกิตติ์ สามารถ ม. 3/8 22 2018-05-17 12:02:33
13. 28090 เด็กชายวัชรพล พูนสนอง ม. 3/8 21 2018-05-17 12:03:27
14. 29115 เด็กชายวชิรวิชญ์ กตัญญู ม. 1/6 15 2018-05-17 12:23:07
15. 29022 เด็กชายกิตติภณ มุกดาสนิท ม. 1/4 2 2018-05-17 12:28:06
16. 29112 เด็กชายพุฒิพงศ์ เจริญรวย ม. 1/6 12 2018-05-17 12:30:45
17. 29079 เด็กชายอนุทัย แสงปิ่นทอง ม. 1/5 18 2018-05-17 12:50:46
18. 29121 เด็กหญิงกชกร วันโพธิ์ ม. 1/6 21 2018-05-17 12:56:11
19. 28445 เด็กหญิงนริศรา รสฟุ้ง ม. 2/3 21 2018-05-17 12:58:16
20. 28355 เด็กหญิงจิดาทิพย์ อริ ม. 2/1 21 2018-05-17 13:01:42
21. 28658 เด็กชายณัฐนันท์ วงศ์ทวีกุล ม. 2/8 8 2018-05-17 14:05:00
22. 28949 เด็กชายพงศ์ปณต อารอบ ม. 1/2 9 2018-05-17 14:13:18
23. 27993 เด็กชายรังสิมันต์ หมูน้อย ม. 3/6 24 2018-05-17 14:14:19
24. 27985 เด็กชายธนะพล พวงจันทร์ ม. 3/6 16 2018-05-17 14:15:18
25. 27987 เด็กชายธีรพัฒน์ บัวสอน ม. 3/6 18 2018-05-17 14:16:01
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2559. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110

ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com