ค้นหาข้อมูลชื่อลดเวลาเรียน :  
ลำดับที่ รหัส H ชื่อลดเวลาเรียน ครูที่ปรึกษาลดเวลาเรียน จำนวนสมาชิก ลงทะเบียน
รับ สมัคร
1. แบบองค์รวม 4 H  ส่งเสริม สสวท. ม.1-11 ดูข้อมูลลดเวลาเรียน นางสาวอังคณา กรีณะรา 25 คน 36 คน สมัครครบแล้ว
2. แบบองค์รวม 4 H  ส่งเสริม สสวท. ม.1-12 ดูข้อมูลลดเวลาเรียน นางจิตตราพร แพสา 25 คน 36 คน สมัครครบแล้ว
3. แบบองค์รวม 4 H  ส่งเสริม สสวท. ม.2-11 ดูข้อมูลลดเวลาเรียน นางสาววันดี อรัญวงศ์ 25 คน 38 คน สมัครครบแล้ว
4. แบบองค์รวม 4 H  ส่งเสริม สสวท. ม.2-12 ดูข้อมูลลดเวลาเรียน นางกรรณิการ์ อรัญวงศ์ 25 คน 38 คน สมัครครบแล้ว
5. แบบองค์รวม 4 H  ส่งเสริม สสวท. ม.3-10 ดูข้อมูลลดเวลาเรียน นางสาวอุษา มะลิคำ 25 คน 39 คน สมัครครบแล้ว
6. แบบองค์รวม 4 H  ส่งเสริม สสวท. ม.3-11 ดูข้อมูลลดเวลาเรียน นายนพรัตน์ ทาตะภิรมย์ 25 คน 35 คน สมัครครบแล้ว
7. แบบองค์รวม 4 H  A-MATH ดูข้อมูลลดเวลาเรียน 25 คน 25 คน สมัครครบแล้ว
8. แบบองค์รวม 4 H  หมากล้อม ดูข้อมูลลดเวลาเรียน 25 คน 25 คน สมัครครบแล้ว
9. แบบองค์รวม 4 H  คณิตศิลป์ ดูข้อมูลลดเวลาเรียน 25 คน 25 คน สมัครครบแล้ว
10. แบบองค์รวม 4 H  คณิตคิดเร็ว ดูข้อมูลลดเวลาเรียน นายอิสระ อิภิโซ 25 คน 24 คน ลงทะเบียน
11. แบบองค์รวม 4 H  ซูโดกุ ดูข้อมูลลดเวลาเรียน 25 คน 25 คน สมัครครบแล้ว
12. แบบองค์รวม 4 H  โอริกามิ ดูข้อมูลลดเวลาเรียน นางนงเยาว์ เรืองบุญส่ง 25 คน 25 คน สมัครครบแล้ว
13. แบบองค์รวม 4 H  บทเรียนการ์ตูน ดูข้อมูลลดเวลาเรียน นายอธิพันธุ์ เหลืองชัยชาญ 25 คน 25 คน สมัครครบแล้ว
14. แบบองค์รวม 4 H  English around you ดูข้อมูลลดเวลาเรียน นางสมพร ทาตะภิรมย์ 25 คน 30 คน สมัครครบแล้ว
15. แบบองค์รวม 4 H  English for Drama ดูข้อมูลลดเวลาเรียน นายสุรสิทธิ์ ประสิทธิ์นอก 25 คน 24 คน ลงทะเบียน
16. แบบองค์รวม 4 H  English is easy ดูข้อมูลลดเวลาเรียน นางสาวศิวาพร สุประพันธ์ 25 คน 27 คน สมัครครบแล้ว
17. แบบองค์รวม 4 H  Crossword ดูข้อมูลลดเวลาเรียน นางสุกันยา คุ้มหอม 25 คน 25 คน สมัครครบแล้ว
18. แบบองค์รวม 4 H  Everything is English ดูข้อมูลลดเวลาเรียน นายคเณศ นามนัย 25 คน 16 คน ลงทะเบียน
19. แบบองค์รวม 4 H  ประดิดประดอย ดูข้อมูลลดเวลาเรียน นางสาวสุขสบาย ภาคพรหม 25 คน 24 คน ลงทะเบียน
20. แบบองค์รวม 4 H  Fun Movie ดูข้อมูลลดเวลาเรียน นางสาวนันทพร เตศิริ 25 คน 25 คน สมัครครบแล้ว
21. แบบองค์รวม 4 H  Coffee English ดูข้อมูลลดเวลาเรียน นางสาวณิชาภัทร จีนประโคน 25 คน 25 คน สมัครครบแล้ว
22. แบบองค์รวม 4 H  English Games ดูข้อมูลลดเวลาเรียน นางสาวญาดรินทร์ พลายละหาร 25 คน 25 คน สมัครครบแล้ว
23. แบบองค์รวม 4 H  หมากล้อมจีน ดูข้อมูลลดเวลาเรียน นางสาวอัจฉริยา พุทธเวช 25 คน 25 คน สมัครครบแล้ว
24. แบบองค์รวม 4 H  เสริมวัฒนธรรมจีน ดูข้อมูลลดเวลาเรียน นางสาวอรจิรา ศรีอัมพรกุล 25 คน 25 คน สมัครครบแล้ว
25. แบบองค์รวม 4 H  สรรค์สร้างงานเขียน ดูข้อมูลลดเวลาเรียน นางอุษา อังศุพฤกษ์ 25 คน 25 คน สมัครครบแล้ว
26. แบบองค์รวม 4 H  เครื่องประดับไทย ดูข้อมูลลดเวลาเรียน นายสุภัทรพงศ์ รวงผึ้งรุ่งโรจน์ 25 คน 26 คน สมัครครบแล้ว
27. แบบองค์รวม 4 H  คิดๆเขียนๆ ดูข้อมูลลดเวลาเรียน นางปนัศญา เจริญมาก 25 คน 25 คน สมัครครบแล้ว
28. แบบองค์รวม 4 H  Bouquet(ช่อดอกไม้สร้างสรรค์) ดูข้อมูลลดเวลาเรียน นางสาววณิชชา รำร้อง 25 คน 23 คน ลงทะเบียน
29. แบบองค์รวม 4 H  งาน Hand Made ดูข้อมูลลดเวลาเรียน นางสาวกมลทิพย์ มะลิซ้อน 25 คน 25 คน สมัครครบแล้ว
30. แบบองค์รวม 4 H  ผลไม้ริบบิ้น ดูข้อมูลลดเวลาเรียน นางสาวสมฤดี กางรัมย์ 25 คน 25 คน สมัครครบแล้ว
31. แบบองค์รวม 4 H  DIY ดูข้อมูลลดเวลาเรียน นางสาวจงกลนี ปฏิสังข์ 25 คน 25 คน สมัครครบแล้ว
32. แบบองค์รวม 4 H  เรื่องไทยไทย ดูข้อมูลลดเวลาเรียน นายธวัชชัย พร้อมพรม 25 คน 25 คน สมัครครบแล้ว
33. แบบองค์รวม 4 H  ร้องเล่นครื้นเครงเพลงหรรษา ดูข้อมูลลดเวลาเรียน นายพิทักษ์ จันทิศ 25 คน 23 คน ลงทะเบียน
34. แบบองค์รวม 4 H  ช่างพื้นฐาน ดูข้อมูลลดเวลาเรียน นายพีระ วงศ์คงดี 25 คน 25 คน สมัครครบแล้ว
35. แบบองค์รวม 4 H  งานไม้หรรษา ดูข้อมูลลดเวลาเรียน นายอนุพงศ์ ศิริสวัสดิ์ 25 คน 28 คน สมัครครบแล้ว
36. แบบองค์รวม 4 H  สวนถาด-สวนแก้ว ดูข้อมูลลดเวลาเรียน นางสาวจุฑามณีสิน สนิทพิทักษ์สินธุ 25 คน 26 คน สมัครครบแล้ว
37. แบบองค์รวม 4 H  ประดิษฐ์พาเพลิน ดูข้อมูลลดเวลาเรียน นางสาวจุฑารัตน์ เบญจามฤต 25 คน 25 คน สมัครครบแล้ว
38. แบบองค์รวม 4 H  งานสวยด้วยมือเรา ดูข้อมูลลดเวลาเรียน นางเบ็ญจพร สัตย์อุดม 25 คน 25 คน สมัครครบแล้ว
39. แบบองค์รวม 4 H  ยุวเกษตรกร ดูข้อมูลลดเวลาเรียน นายอิศรา อิศรานุวัตร 25 คน 25 คน สมัครครบแล้ว
40. แบบองค์รวม 4 H  Graphic Design ดูข้อมูลลดเวลาเรียน นางสาวธนาภา ฤทธิพันธ์ 25 คน 26 คน สมัครครบแล้ว
41. แบบองค์รวม 4 H  Robot World ดูข้อมูลลดเวลาเรียน นายทรงชัย เย็นสนาน 25 คน 28 คน สมัครครบแล้ว
42. แบบองค์รวม 4 H  FUN FOR FIRM ดูข้อมูลลดเวลาเรียน นางวันเพ็ญ คฤคราช 25 คน 25 คน สมัครครบแล้ว
43. แบบองค์รวม 4 H  วอลเลย์บอลชายหาด ดูข้อมูลลดเวลาเรียน นายเฉลย บุญช่วยเหลือ 25 คน 28 คน สมัครครบแล้ว
44. แบบองค์รวม 4 H  วู้ดบอล ดูข้อมูลลดเวลาเรียน นางสาววิภาวดี เต็มพร้อม 25 คน 25 คน สมัครครบแล้ว
45. แบบองค์รวม 4 H  ฟุตบอล ดูข้อมูลลดเวลาเรียน นายบรรพต สันตะพันธ์ 25 คน 27 คน สมัครครบแล้ว
46. แบบองค์รวม 4 H  นักข่าวกีฬา ม.ต้น ดูข้อมูลลดเวลาเรียน นายณภัทร เหลืองเจริญ 25 คน 25 คน สมัครครบแล้ว
47. แบบองค์รวม 4 H  เปตอง ดูข้อมูลลดเวลาเรียน นายเทคนิค กุลสวัสดิ์ 25 คน 27 คน สมัครครบแล้ว
48. แบบองค์รวม 4 H  กรีฑา ดูข้อมูลลดเวลาเรียน นางพัชรินทร์ รักษาธรรม 25 คน 26 คน สมัครครบแล้ว
49. แบบองค์รวม 4 H  ศิลป์สร้างสรรค์ ดูข้อมูลลดเวลาเรียน นายโกมล ชัยเจริญศิลป์ 25 คน 25 คน สมัครครบแล้ว
50. แบบองค์รวม 4 H  นาฏศิลป์ไทย ดูข้อมูลลดเวลาเรียน นายสรศักดิ์ บัวแย้ม 25 คน 21 คน ลงทะเบียน
51. แบบองค์รวม 4 H  ดนตรีสากล ดูข้อมูลลดเวลาเรียน 25 คน 60 คน สมัครครบแล้ว
52. แบบองค์รวม 4 H  ดนตรีไทย ดูข้อมูลลดเวลาเรียน นายวิทวัฒน์ มาทอง 25 คน 26 คน สมัครครบแล้ว
53. แบบองค์รวม 4 H  ห้องสมุดหรรษา ดูข้อมูลลดเวลาเรียน นางสาวดารินทร์ ชัยกิจวัฒนา 25 คน 26 คน สมัครครบแล้ว
หน้า : 1 จำนวน 53 รายการ
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2559. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110

ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com