ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00003
ชื่อชุมนุม :   ปักครอสติสสื่อรัก
วัตถุประสงค์ :    1. ให้ความเพลิดเพลิน 2. ฝึกสมาธิ ช่วยฝึกให้คนที่มีสมาธิสั้นมีสมาธิที่ยาวนั้นขึ้น 3. พัฒนาด้านอีคิว EQ ส่งเสริมให้มีสุขภาพจิตที่ดี 4. ชิ้นงานมีความสวยงาม 5. ทำได้ง่ายไม่ยุ่งยาก 6. สามารถทำได้ทุกเพศทุกวัย ปลอดภัยต่อผู้เรียน
กิจกรรมการเรียนรู้ :    งานศิลปะสามารถช่วยพัฒนาสมองซีกขวาได้เป็นอย่างดี ช่วยเสริมสร้างสมาธิและจินตนาการ ดังนั้นการทำงานศิลปะจึงเป็นการช่วยพัฒนาสมองของเราได้ ศิลปะในโลกของเรามีมากมายหลากหลายแขนง หนึ่งในนั้นที่เราจะพูดถึง คือ ศิลปะภาพครอสติช และฝึกสมาธิได้เป็นอย่างดี
สถานที่จัดกิจกรรม :   434
จำนวนสมาชิกที่รับ :   17 คน
ปีการศึกษา :   2561
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นางสาวญาดรินทร์ พลายละหาร
ระดับชั้น :   ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   -
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 27815 เด็กหญิงศศิประภา สุวรรณโชติ ม. 3/2 0 2018-05-18 13:09:08 ผ่าน
2. 27942 เด็กชายสุรกริช หรรษภิญโญ ม. 3/5 0 2018-05-18 13:09:30 ผ่าน
3. 27908 เด็กหญิงพัศรัศกุล พึ่งฉ่ำ ม. 3/4 0 2018-05-18 13:09:46 ผ่าน
4. 27897 เด็กหญิงญาดา อรรถมงคลนาม ม. 3/4 0 2018-05-18 13:10:07 ผ่าน
5. 27910 เด็กหญิงแพรวา ลาภสาร ม. 3/4 0 2018-05-18 13:10:30 ผ่าน
6. 27384 นางสาวสุภาพร คีรีแลง ม. 4/8 0 2018-05-18 13:11:05 ผ่าน
7. 27371 นางสาวปุณยนุช ยินดี ม. 4/8 0 2018-05-18 13:26:09 ผ่าน
8. 27387 นางสาวอารดา เจริญพร ม. 4/2 0 2018-05-18 13:26:45 ผ่าน
9. 27372 นางสาวปภาวี สุนทรลิ้มศิริ ม. 4/5 0 2018-05-18 13:27:06 ผ่าน
10. 28525 เด็กหญิงชนิตรา จันถะ ม. 3/2 0 2018-05-18 22:28:37 ผ่าน
11. 27805 เด็กหญิงพรศิริ เหลืองพิทักษ์ ม. 3/2 0 2018-05-18 22:28:57 ผ่าน
12. 27819 เด็กหญิงอมรา สุวรรณราย ม. 3/2 0 2018-05-18 22:29:10 ผ่าน
13. 27798 เด็กหญิงณัฐนิชา จำปาเนียม ม. 3/2 0 2018-05-18 22:29:21 ผ่าน
14. 28081 เด็กชายนาธาน พานนนท์ ม. 3/8 0 2018-05-18 22:29:37 ผ่าน
15. 27362 นางสาวจุฑาทิพย์ วงศา ม. 4/4 0 2018-05-22 20:04:14 ผ่าน
16. 26194 นางสาวศรีนวล กาญจนโกศล ม. 6/7 0 2018-09-26 11:01:59 ผ่าน
17. 27913 เด็กหญิงมุทิตา นุสาโล ม. 3/4 0 2018-09-30 20:51:22 ผ่าน