ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00099
ชื่อชุมนุม :   คิดๆเขียนๆ
วัตถุประสงค์ :    1.สามารถเขียนสร้างสรรค์ได้ 2.มีทักษะในการเขียน 3.เขียนเรียงความได้
กิจกรรมการเรียนรู้ :    1.ฝึกเขียนอย่างสร้างสรรค์ 2.เขียนเล่าเหตุการณ์อย่างสร้างสรรค์ 3.เขียนเรียงความ 3.ประเมินผลการทำกิจกรรม
สถานที่จัดกิจกรรม :   337
จำนวนสมาชิกที่รับ :   20 คน
ปีการศึกษา :   2561
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นางปนัศญา เจริญมาก
 
ระดับชั้น :   ม.ต้น(1-3)
หมายเหตุ :   นักเรียนหญิงที่ชอบเขียน
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 28838 เด็กหญิงรวินท์นิภา เที่ยงแท้ ม. 2/12 0 2018-05-18 12:41:48 ผ่าน
2. 28835 เด็กหญิงปภาวี ไข่ติยากุล ม. 2/12 0 2018-05-18 12:42:17 ผ่าน
3. 27865 เด็กหญิงสุพิชชา ไชยคุณ ม. 3/3 0 2018-05-18 12:42:51 ผ่าน
4. 27864 เด็กหญิงสุกัญญา ทิพย์ศักดิ์ ม. 3/3 0 2018-05-18 12:43:16 ผ่าน
5. 27851 เด็กหญิงปวรา วอนเมือง ม. 3/3 0 2018-05-18 12:43:46 ผ่าน
6. 27842 เด็กหญิงโชติรส ประกอบแก้ว ม. 3/3 0 2018-05-18 12:44:28 ผ่าน
7. 27978 เด็กชายณัฐดนัย ซื่อตรง ม. 3/6 0 2018-05-18 12:44:59 ผ่าน
8. 27975 เด็กชายชินวัตร ทับน้อย ม. 3/6 0 2018-05-18 12:45:30 ผ่าน
9. 27997 เด็กชายวิชิตชัย แสนสอน ม. 3/6 0 2018-05-18 14:41:34 ผ่าน
10. 27984 เด็กชายธนพล เชื้อนุกุล ม. 3/6 0 2018-05-18 14:42:05 ผ่าน
11. 27999 เด็กชายศุภวิชญ์ รัตนาธรรม ม. 3/6 0 2018-05-18 14:42:30 ผ่าน
12. นางสาว 0 2018-05-18 14:42:45 ผ่าน
13. 27986 เด็กชายธนาภรณ์ ประไพสนธิพงศ์ ม. 3/6 0 2018-05-18 14:43:02 ผ่าน
14. 27998 เด็กชายวิศรุต มานาค ม. 3/6 0 2018-05-21 15:09:50 ผ่าน
15. 27923 เด็กชายคริษฐ์ ไกรวาส ม. 3/5 0 2018-05-22 09:32:53 ผ่าน
16. 27985 เด็กชายธนะพล พวงจันทร์ ม. 3/6 16 2018-05-23 20:35:05 ผ่าน
17. 27994 เด็กชายรัชชานนท์ วงศ์คงดี ม. 3/6 25 2018-05-23 21:33:13 ผ่าน
18. 28366 เด็กหญิงภูริชญา ภักดีงาม ม. 3/3 0 2018-05-31 08:21:08 ผ่าน
19. 27868 เด็กหญิงอารีรัตน์ เหลืองอ่อน ม. 3/3 0 2018-05-31 08:21:17 ผ่าน
20. 27838 เด็กหญิงกานติมา คอยคำ ม. 3/3 0 2018-05-31 08:21:28 ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com