ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00098
ชื่อชุมนุม :   สิ่งประดิษฐ์ใกล้ตัว
วัตถุประสงค์ :    1.  เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
2.  เพื่อให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์  สามารถนำเอาส่ิ่งของใกล้ตัวและสิ่งของเหลือใช้มาดัดแปลงประดิษฐ์เป็นชิ้นงาน  และใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม
3.  เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการประดิษฐ์ชิ้นงาน  และสามารถพัฒนาชิ้นงานได้ด้วยตนเอง
4.  เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้  และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
กิจกรรมการเรียนรู้ :    1.  เรียนรู้กระบวนการประดิษฐ์และออกแบบชิ้นงาน
2.  เรียนรู้การประดิษฐ์ชิ้นงานจากสิ่งของเหลือใช้และวัสดุใกล้ตัว
3.  ประดิษฐ์ชิ้นงานที่ตนเองสนใจและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง
4.  พัฒนาชิ้นงานและดัดแปลงสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ
5.  นำเสนอผลงานการออกแบบสิ่งประดิษฐ์และประโยชน์ของชิ้นงานที่ประดิษฐ์ขึ้น
สถานที่จัดกิจกรรม :   อาคาร 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
จำนวนสมาชิกที่รับ :   18 คน
ปีการศึกษา :   2560
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นายสุไพวิรัตน์ นุ่นนาแซง
 
ระดับชั้น :   ม.ปลาย(4-6)
หมายเหตุ :   -
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 26074 นางสาวกาญจนศิริ สนิทเหลือ ม. 5/6 17 2017-05-22 14:20:12 ผ่าน
2. 26097 นางสาวหฤทัย เหล็กเพ็ชร ม. 5/5 27 2017-05-22 14:30:44 ผ่าน
3. 26085 นางสาวปาลิตา ลือชัยราม ม. 5/5 26 2017-05-22 14:31:49 ผ่าน
4. 26101 นางสาวอารีรัตน์ พลศรีษะ ม. 5/6 21 2017-05-22 14:34:24 ผ่าน
5. 26087 นางสาวพัชรพร สิทธิปัญญา ม. 5/1 30 2017-05-22 14:36:30 ผ่าน
6. 26078 นางสาวจินดา หวานเสนาะ ม. 5/7 15 2017-05-22 14:39:19 ผ่าน
7. 26214 นายพงศกร โฉมศิริ ม. 5/9 12 2017-05-22 14:43:10 ผ่าน
8. 26203 นายกนต์ธีร์ วงศา ม. 5/9 8 2017-05-22 14:50:17 ผ่าน
9. 25958 นายธนพนธ์ ขวัญยืน ม. 5/9 1 2017-05-22 14:51:24 ผ่าน
10. 25522 นายภานุวัฒน์ วงศ์คงดี ม. 6/8 5 2017-05-22 15:05:47 ผ่าน
11. 25458 นายจิรวัฒน์ พุทธชาติ ม. 6/8 3 2017-05-22 15:07:43 ผ่าน
12. 25476 นายสิทธินนท์ ขันแข่ง ม. 6/8 4 2017-05-22 15:09:08 ผ่าน
13. 25370 นายเมธาสิทธิ์ ไพโรจน์สรกิจ ม. 6/8 1 2017-05-22 15:10:27 ผ่าน
14. 26206 นายจักริน คุ้มหอม ม. 5/9 10 2017-05-22 15:10:33 ผ่าน
15. 26091 นางสาววรางคณา จันทร์พราหมณ์ ม. 5/3 32 2017-05-22 15:18:20 ผ่าน
16. 26098 นายอดิศร ปั้นก้อง ม. 5/9 6 2017-05-22 15:22:21 ผ่าน
17. 26255 นายคุณากร อยู่คง ม. 5/9 16 2017-05-22 15:23:11 ผ่าน
18. 26207 นายเจษฎา โพธาราม ม. 5/9 11 2017-05-22 18:58:16 ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com