ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00098
ชื่อชุมนุม :   ละครประวัติศาสตร์1
วัตถุประสงค์ :   
กิจกรรมการเรียนรู้ :   
สถานที่จัดกิจกรรม :   อาคาร1
จำนวนสมาชิกที่รับ :   17 คน
ปีการศึกษา :   2561
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นายธวัชชัย พร้อมพรม
 
ระดับชั้น :   ม.ปลาย(4-6)
หมายเหตุ :   -
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 27423 นางสาวชลธิชา บุญแต่ง ม. 4/9 33 2018-05-22 18:02:29 ผ่าน
2. 27427 นางสาวนฤมล นพรัตน์ ม. 4/10 32 2018-05-22 18:03:25 ผ่าน
3. 27435 นางสาวพรธิดา คําชื่น ม. 4/10 33 2018-05-22 18:03:27 ผ่าน
4. 27416 นางสาวกนกนิภา คําต่อตั้ง ม. 4/10 30 2018-05-22 18:04:06 ผ่าน
5. 27425 นางสาวณัชชา รัตนพงษ์ ม. 4/9 34 2018-05-22 18:04:14 ผ่าน
6. 27419 นางสาวกมลชนก วงค์นาค ม. 4/10 31 2018-05-22 18:04:27 ผ่าน
7. 27433 นางสาวปรัศนี อดทน ม. 4/7 30 2018-05-22 18:05:30 ผ่าน
8. 27536 นางสาวณัฐณิชา น้ำเงิน ม. 4/10 36 2018-05-22 18:05:53 ผ่าน
9. 27437 นางสาวศรัญญา ศาลาแดง ม. 4/10 34 2018-05-22 18:06:04 ผ่าน
10. 27430 นางสาวนิรุชา เผือกผ่อง ม. 4/7 29 2018-05-22 18:11:48 ผ่าน
11. 27328 นางสาวพรกนก เจริญพร ม. 4/10 26 2018-05-22 18:15:46 ผ่าน
12. 27409 นายพีรภัทร ตะติชลา ม. 4/10 14 2018-05-22 18:21:02 ผ่าน
13. 27434 นางสาวปีย์วรา วิทยศักดิ์พันธุ์ ม. 4/9 35 2018-05-22 18:21:57 ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com