ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00096
ชื่อชุมนุม :   ประดิดประดอย (รับฌฉพาะนักเรียนหญิง)
วัตถุประสงค์ :   
กิจกรรมการเรียนรู้ :   
สถานที่จัดกิจกรรม :   ศาลา 8 เหลี่ยม
จำนวนสมาชิกที่รับ :   18 คน
ปีการศึกษา :   2560
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นางสุวดี วงศ์ประดิษฐ์
 
ระดับชั้น :   ม.ต้น(1-3)
หมายเหตุ :   -
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 27545 เด็กหญิงพัชญาภา สุทธิสถิตย์ ม. 3/10 0 2017-05-17 13:30:57 ไม่ผ่าน
2. 27549 เด็กหญิงภัทรพรรณ ชนะชัย ม. 3/10 0 2017-05-17 13:31:36 ไม่ผ่าน
3. 27544 เด็กหญิงพัชญาภัค สุทธิสถิตย์ ม. 3/10 0 2017-05-17 13:31:53 ไม่ผ่าน
4. 27539 เด็กหญิงบุญสิตา โอทาน ม. 3/10 0 2017-05-17 13:32:19 ไม่ผ่าน
5. 27534 เด็กหญิงชาลิสา อดทน ม. 3/10 0 2017-05-17 13:32:46 ไม่ผ่าน
6. 27363 เด็กหญิงจุฑามาศ ม่องหย่อง ม. 3/6 25 2017-05-22 06:34:26 ไม่ผ่าน
7. 27372 เด็กหญิงปภาวี สุนทรลิ้มศิริ ม. 3/6 34 2017-05-22 06:35:17 ไม่ผ่าน
8. 27373 เด็กหญิงปัณณิกา ขันตี ม. 3/6 35 2017-05-22 06:36:12 ไม่ผ่าน
9. 28448 เด็กหญิงบัณฑิตา ธรรมเสถียร ม. 1/3 24 2017-05-22 07:26:17 ไม่ผ่าน
10. 28469 เด็กหญิงอารดา ถนอมวิริยะกุล ม. 1/3 45 2017-05-22 07:27:24 ไม่ผ่าน
11. 28014 เด็กหญิงสุกัญญา จันทร์มี ม. 2/6 45 2017-05-22 14:58:52 ไม่ผ่าน
12. 27904 เด็กหญิงธัญกร พิพัฒน์ภานุวิทยา ม. 2/4 34 2017-05-22 14:59:50 ไม่ผ่าน
13. 28004 เด็กหญิงกัญชพร ฆ้องศิริ ม. 2/6 35 2017-05-22 15:00:29 ไม่ผ่าน
14. 28013 เด็กหญิงวิมลรัตน์ นะราพันธ์ ม. 2/6 44 2017-05-22 15:01:09 ไม่ผ่าน
15. 27953 เด็กหญิงชาลิณี อ่ำสอาด ม. 2/5 34 2017-05-22 15:06:17 ไม่ผ่าน
16. 27948 เด็กหญิงกัลยารัตน์ พิมพ์สอน ม. 2/5 29 2017-05-22 15:22:10 ไม่ผ่าน
17. 27955 เด็กหญิงฐิติรัตน์ สพรั่งผล ม. 2/5 36 2017-05-22 15:22:58 ไม่ผ่าน
18. 27367 เด็กหญิงณัฐนรี สุวรรณารายณ์ ม. 3/6 29 2017-05-22 18:37:21 ไม่ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com