ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00096
ชื่อชุมนุม :   สร้างสรรค์งานเพื่อชีวิต (งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน)
วัตถุประสงค์ :    ๑.เพื่อให้นักเรียนมีความตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๒. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้นักเรียนมีความรัก และเห็นคุณค่าของพืชพรรณและทรัพยากร
กิจกรรมการเรียนรู้ :    1.การจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้ (รู้ชื่อ รู้ลักษณ์ รู้จัก) 2.การรวบรวมพรรณไม้มาปลูก(คลุกคลี เห็นคุณ สุนทรีย์) 3. การศึกษาข้อมูลด้านต่าง ๆ(รู้การวิเคราะห์ เห็นตวามต่าง รู้ความหลากหลาย)
สถานที่จัดกิจกรรม :   ห้อง 221
จำนวนสมาชิกที่รับ :   17 คน
ปีการศึกษา :   2561
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นางรัชนี พรมจันทร์
 
ระดับชั้น :   ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   -
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 28453 เด็กหญิงพัชรพร จันทร์ทอง ม. 2/3 29 2018-05-22 18:27:38 ผ่าน
2. 28448 เด็กหญิงบัณฑิตา ธรรมเสถียร ม. 2/3 24 2018-05-22 18:28:04 ผ่าน
3. 28464 เด็กหญิงอคิราภ์ เจริญผล ม. 2/3 40 2018-05-22 18:28:56 ผ่าน
4. 28570 เด็กชายปภาวิชญ์ ปรากฏ ม. 2/6 10 2018-05-22 18:32:11 ผ่าน
5. 28563 เด็กชายจิรภัทร ศุภทัศนา ม. 2/6 3 2018-05-22 18:33:32 ผ่าน
6. 28513 เด็กหญิงสุณัฏฐา ทองสำฤทธิ์ ม. 2/4 43 2018-05-22 18:35:00 ผ่าน
7. 27099 นายอัศวนนท์ ตรงชื่น ม. 4/2 11 2018-05-22 19:15:05 ผ่าน
8. 27759 เด็กหญิงพิมพกานต์ ลิ้นจี่ ม. 3/1 39 2018-05-22 19:19:14 ผ่าน
9. 27735 เด็กชายพรรษา หิรัญรักษ์ ม. 3/1 16 2018-05-22 19:24:49 ผ่าน
10. 27761 เด็กหญิงวรรณสิริ คล่องใจ ม. 3/1 41 2018-05-22 19:24:56 ผ่าน
11. 27756 เด็กหญิงปาลินี บุญยั่งยืน ม. 3/1 36 2018-05-22 19:26:58 ผ่าน
12. 28095 เด็กชายสันติภาพ ดวงสุขประเสริฐ ม. 3/8 25 2018-05-22 20:50:48 ผ่าน
13. 28077 เด็กชายธนธรณ์ สินทรัพย์ ม. 3/8 8 2018-05-22 20:51:53 ผ่าน
14. 28080 เด็กชายนภัสร์ ขันแข่ง ม. 3/8 11 2018-05-22 21:21:32 ผ่าน
15. 28575 เด็กชายศราวิน แก้ววิเชียร ม. 2/6 15 2018-05-22 23:04:43 ผ่าน
16. 28085 เด็กชายพิชญะ ศรีทองคำ ม. 3/8 16 2018-05-24 07:32:32 ผ่าน
17. 29417 เด็กชายรัชชานนท์ ศรีสาร ม. 2/6 23 2018-05-30 12:57:43 ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com