ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00095
ชื่อชุมนุม :   Eng 24
วัตถุประสงค์ :   
กิจกรรมการเรียนรู้ :   
สถานที่จัดกิจกรรม :   444
จำนวนสมาชิกที่รับ :   18 คน
ปีการศึกษา :   2560
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นางสาวสุขสบาย ภาคพรหม
 
ระดับชั้น :   ม.ปลาย(4-6)
หมายเหตุ :   -
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 27648 นางสาวธัญญาเรศ บัวสี ม. 6/6 35 2017-05-22 12:47:32 ผ่าน
2. 25554 นางสาวอุมาพร แซ่น้า ม. 6/6 29 2017-05-22 12:47:44 ผ่าน
3. 27647 นางสาวตวิษา ห้วงศิลา ม. 6/6 34 2017-05-22 12:49:38 ผ่าน
4. 25744 นางสาววริศรา ใจดี ม. 6/6 32 2017-05-22 12:50:06 ผ่าน
5. 25442 นางสาวพลอยไพลิน พรมหญ้าคา ม. 6/6 24 2017-05-22 12:51:08 ผ่าน
6. 25487 นางสาวพัชรา พุ่มสุวรรณ ม. 6/6 27 2017-05-22 12:51:48 ผ่าน
7. 25329 นางสาวชนิญญา สว่างสายพัน ม. 6/6 29 2017-05-22 12:58:34 ผ่าน
8. 25390 นางสาวนาตาลี แก่นแกว ม. 6/6 21 2017-05-22 13:08:08 ผ่าน
9. 25401 นางสาวโสรญา ปรึกษา ม. 6/6 22 2017-05-22 13:09:35 ผ่าน
10. 25404 นางสาวอุดมณัช แก้วพิกุล ม. 6/6 23 2017-05-22 13:42:53 ผ่าน
11. 27643 นายชัยวัฒน์ ริมสมุทร์ ม. 6/6 10 2017-05-22 13:44:30 ผ่าน
12. 25240 นายอัครพนณ์ วรรณศิริ ม. 6/6 3 2017-05-22 20:05:29 ไม่ผ่าน
13. 25447 นางสาววันวิสา มังอุ่ม ม. 6/6 25 2017-06-29 15:17:12 ผ่าน
14. 25733 นางสาวธันยพร นิสกนิลกุล ม. 6/6 31 2017-06-29 15:23:52 ผ่าน
15. 26464 นางสาวปฏิมา ขจิตวัฒนกุล ม. 6/6 33 2017-09-21 19:10:17 ผ่าน
16. 27673 นางสาวดวงกมล จันทร์อำรุง ม. 6/9 34 2017-09-27 06:35:12 ผ่าน
17. 27645 นายนพดล นาสิงห์ขันธ์ ม. 6/6 12 2017-09-27 10:29:12 ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com