ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00094
ชื่อชุมนุม :   English Quiz
วัตถุประสงค์ :    English Quiz คือ เกมการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษที่จะวัดความรู้ทางด้านภาษาเพื่อส่งเสริม การเรียนรู้และพัฒนาทักษะภาษา ทั้งยังได้เพิ่มพูนความสามารถภาษาอังกฤษและความรู้ท
กิจกรรมการเรียนรู้ :    จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ด้วยการแข่งขันตอบปัญหาผ่านวิธีการที่หลากหลาย เช่นการตอบปัญหาจากภาพ การฟังและตอบ เป็นต้น
สถานที่จัดกิจกรรม :   ห้อง448
จำนวนสมาชิกที่รับ :   18 คน
ปีการศึกษา :   2560
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นางสาววรางคณา ทางทอง
 
ระดับชั้น :   ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   -
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 27504 เด็กหญิงธนัชชา คำแหง ม. 3/9 27 2017-05-22 17:12:21 ผ่าน
2. 27496 เด็กชายสรสิช เสนาะ ม. 3/9 8 2017-05-22 17:13:50 ผ่าน
3. 27501 เด็กหญิงณัฐพัชร์ บุญชัยสิทธิ์ ม. 3/9 27 2017-05-22 17:16:47 ผ่าน
4. 27506 เด็กหญิงนฤมล แนวหน้า ม. 3/9 18 2017-05-22 17:29:25 ผ่าน
5. 27499 เด็กหญิงชุติกาญจน์ พานทอง ม. 3/9 11 2017-05-22 17:35:29 ผ่าน
6. 28136 เด็กหญิงธนพร งามเสงี่ยม ม. 2/9 16 2017-05-22 17:41:12 ผ่าน
7. 28144 เด็กหญิงมณฑกานต์ ใจดี ม. 2/9 24 2017-05-22 17:41:58 ผ่าน
8. 28148 เด็กหญิงศิรินภา ปากน้ำ ม. 2/9 28 2017-05-22 17:42:58 ผ่าน
9. 28146 เด็กหญิงรุ่งทิพย์ ไชยสิทธิอุดมศักดิ์ ม. 2/9 26 2017-05-22 17:44:14 ผ่าน
10. 28140 เด็กหญิงปการัง เพชร์ฉ่ำ ม. 2/9 20 2017-05-22 17:45:15 ผ่าน
11. 27510 เด็กหญิงลูซี่ ลอด์จ ม. 3/9 27 2017-05-23 07:14:19 ผ่าน
12. 28137 เด็กหญิงธัญพร มุกดาสนิท ม. 2/9 17 2017-05-23 12:56:15 ผ่าน
13. 28145 เด็กหญิงมนัสนันท์ แพทย์รักษา ม. 2/9 25 2017-05-23 12:57:00 ผ่าน
14. 28141 เด็กหญิงปรวิศา ปิ่นจอม ม. 2/9 21 2017-05-23 15:57:48 ผ่าน
15. 28783 เด็กหญิงกานต์ชนานันท์ ชาญด้วยกิจ ม. 3/9 25 2017-09-19 15:29:37 ผ่าน
16. 27508 เด็กหญิงพนิดา พานคร้าม ม. 3/9 20 2017-09-19 18:51:37 ผ่าน
17. 27505 เด็กหญิงธนัชพร สิงห์โตทอง ม. 3/9 17 2017-09-19 21:23:25 ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com