ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00095
ชื่อชุมนุม :   รักษ์สุขภาพ
วัตถุประสงค์ :    เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการดูแลพฤติกรรมสุขภาพอย่างถูกต้อง
กิจกรรมการเรียนรู้ :    - ให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัย -ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
สถานที่จัดกิจกรรม :   ห้องพยาบาล
จำนวนสมาชิกที่รับ :   17 คน
ปีการศึกษา :   2561
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นางวันเพ็ญ คฤคราช
 
ระดับชั้น :   ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   -
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 27214 นางสาวกิ่งแก้ว เติมต่อ ม. 4/5 24 2018-05-22 18:01:56 ผ่าน
2. 27231 นางสาวลลิตา บุญสะอาด ม. 4/5 26 2018-05-22 18:03:27 ผ่าน
3. 26711 นางสาวชลลดา ขาวสอาด ม. 5/7 22 2018-05-22 18:10:54 ผ่าน
4. 27688 นางสาวธิติสุดา คมขำ ม. 5/7 34 2018-05-22 18:12:01 ผ่าน
5. 26585 นายนนทกร เย็นฉ่ำ ม. 5/6 3 2018-05-22 18:13:05 ผ่าน
6. 27284 นางสาววริยา ชื่นอุดม ม. 4/8 22 2018-05-22 18:13:22 ผ่าน
7. 26667 นางสาวยิหวา คมขำ ม. 5/4 20 2018-05-22 18:13:31 ผ่าน
8. 29397 นางสาวอธิชา ดุษดี ม. 4/8 39 2018-05-22 18:14:49 ผ่าน
9. 27685 นางสาวนันท์นลิน เจือจุน ม. 5/5 26 2018-05-22 18:14:55 ผ่าน
10. 28880 นางสาววรพรรณ อุ่นเรือน ม. 5/7 41 2018-05-22 18:15:15 ผ่าน
11. 29386 นางสาวญาณิศา แซ่ฟ่อง ม. 4/6 39 2018-05-22 18:19:14 ผ่าน
12. 27282 นางสาวพีรดา เสน่ห์ ม. 4/6 20 2018-05-22 18:21:51 ผ่าน
13. 28852 นางสาวสโรชา อภัยวงษ์ ม. 5/3 32 2018-05-22 18:46:16 ผ่าน
14. 26823 นางสาวสุนิสา ควรหมั่น ม. 5/3 24 2018-05-22 18:47:09 ผ่าน
15. 28848 นางสาวกนกวรรณ เจนจัดการ ม. 5/3 28 2018-05-22 18:48:46 ผ่าน
16. 27969 เด็กหญิงอาลีเชีย เฟลสเต็ด ม. 3/5 47 2018-05-24 07:17:25 ผ่าน
17. 27955 เด็กหญิงฐิติรัตน์ สพรั่งผล ม. 3/5 37 2018-05-24 07:21:01 ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com