ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00093
ชื่อชุมนุม :   งานฝีมือสร้างรายได้
วัตถุประสงค์ :    ๑. ฝึกให้ิเกิดความคิดสร้างสรรค์ สร้างผลงานให้มีรูปร่างแปลกใหม่ และพัฒนางานประดิษฐ์เดิมให้สามารถใช้ประโยชน์เพิ่มมากขึ้น
๒. งานประดิษฐ์ที่ใช้วัสดุต่างๆ ที่นำมาประกอบเป็นชิ้นงาน
สามารถที่จะใช้วัสดุอย่างอื่นทดแทนกันได้ และสามารถนำวัสดุที่มีในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้

๓. ฝึกให้รู้จักวางแผน ในการทำงานอย่างมีระบบ เป็นขั้นตอนในการปฎิบัติงาน
เป็นการสร้างระเบียบวินัยให้รู้จักทำงาน และมีนิสัยรักการทำงานในงานประดิษฐ์
๔. ให้นักเรียนรู้จักใช้และดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ในงานประดิษฐ์ได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสมกับประเภทของงานประดิษฐ์

๕. ฝึกให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สามารถได้อย่างมีสมาธิและมีความสุขในการสร้างสรรค์ชิ้นงานประดิษฐ์ของตนเอง
๖. ฝึกให้นักเรียนรู้จักประหยัด สามารถนำสิ่งของที่เหลือใช้มาทำให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการลงทุนมากนัก

๗. เป้นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น ให้มีการสืบทอดและพัฒนาต่อไป
จากภูมิปัญญาเดิมสู่การเรียนรู้ที่เป็นองค์รวมและเป็นผลงานของคนไทย

๘. สามารถเพิ่มรายได้ และสร้างอาชีพได้ในอนาคต
กิจกรรมการเรียนรู้ :     ประเภทของงานประเดิษฐ์
ถักไหมพรมด้วยบล็อกไม้16 หลัก
สถานที่จัดกิจกรรม :   ห้อง331
จำนวนสมาชิกที่รับ :   18 คน
ปีการศึกษา :   2560
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นางสาววณิชชา รำร้อง
 
ระดับชั้น :   ม.3
หมายเหตุ :   เฉพาะหญิงม.3 
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 27330 เด็กหญิงมนัสวี อ้อนชัยภูมิ ม. 3/5 0 2017-05-16 19:51:38 ไม่ผ่าน
2. 27336 เด็กหญิงสมิตานันท์ ฆ้องฤกษ์ ม. 3/5 0 2017-05-16 19:51:51 ไม่ผ่าน
3. 27335 เด็กหญิงศรัณยา พากเพียร ม. 3/5 0 2017-05-19 21:35:32 ไม่ผ่าน
4. 27707 เด็กหญิงศิวนันท์ อารี ม. 3/5 0 2017-05-19 21:36:04 ไม่ผ่าน
5. 27332 เด็กหญิงลลิตา เย็นฉ่ำ ม. 3/5 0 2017-05-19 21:36:26 ไม่ผ่าน
6. 27326 เด็กหญิงเนติมา ปฏิสังข์ ม. 3/5 38 2017-05-22 07:42:44 ไม่ผ่าน
7. 28069 เด็กหญิงชนัญชิดา สมชม ม. 3/5 50 2017-05-22 07:44:19 ไม่ผ่าน
8. 27213 เด็กหญิงกัญญาพร สมเจริญ ม. 3/3 0 2017-11-01 12:18:16 ไม่ผ่าน
9. 27224 เด็กหญิงธนภรณ์ สวามีชัย ม. 3/3 0 2017-11-01 12:18:39 ไม่ผ่าน
10. 27234 นางสาวอธิชา เมตตา ม. 3/3 0 2017-11-01 12:19:03 ไม่ผ่าน
11. 27328 เด็กหญิงพรกนก เจริญพร ม. 3/5 0 2017-12-05 22:50:50 ไม่ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com