ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00093
ชื่อชุมนุม :   หนังสือเล่มเล็ก
วัตถุประสงค์ :   
กิจกรรมการเรียนรู้ :    หนังสือเล่มเล็ก
สถานที่จัดกิจกรรม :   ห้อง321
จำนวนสมาชิกที่รับ :   17 คน
ปีการศึกษา :   2561
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นางอุษา อังศุพฤกษ์
 
ระดับชั้น :   ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   -
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 27574 นางสาวดลนภัส เชื้อเกตุ ม. 4/2 0 2018-05-21 12:33:33 ผ่าน
2. 26460 นายณัฐวิทย์ คงคะคิด ม. 6/5 0 2018-05-21 12:34:01 ผ่าน
3. 28350 เด็กหญิงกนกพร สิทธิชัย ม. 2/1 0 2018-05-21 12:34:25 ผ่าน
4. 28449 เด็กหญิงบัณฑิตา อุดม ม. 2/3 25 2018-05-22 18:01:22 ผ่าน
5. 28490 เด็กหญิงโชติกา หาญชนะมีชัย ม. 2/4 22 2018-05-22 18:02:55 ผ่าน
6. 28533 เด็กชายอติรุจ ล้อมเจริญพงษ์ ม. 2/5 18 2018-05-22 18:50:02 ผ่าน
7. 28532 เด็กชายอชิตะ งามดี ม. 2/5 17 2018-05-22 18:55:23 ผ่าน
8. 28534 เด็กชายอภิรักษ์ งามเสงี่ยม ม. 2/5 19 2018-05-22 19:01:51 ผ่าน
9. 29090 เด็กหญิงพีรญา หน่อปันปวน ม. 1/5 30 2018-05-22 19:32:29 ผ่าน
10. 28522 เด็กชายญาณวุฒิ ตรึกหากิจ ม. 2/5 8 2018-05-22 19:36:28 ผ่าน
11. 27928 เด็กชายธนวัฒน์ คำวงศ์ ม. 3/5 9 2018-05-22 19:49:22 ผ่าน
12. 27925 เด็กชายชัชพงศ์ วงศ์ประดิษฐ์ ม. 3/5 6 2018-05-22 19:49:44 ผ่าน
13. 29096 เด็กหญิงสุวรรญา ปาละ ม. 1/5 36 2018-05-22 20:00:20 ผ่าน
14. 26509 นางสาวนภัสสร รุ่งรุจี ม. 5/3 0 2018-05-23 12:53:45 ผ่าน
15. 28569 เด็กชายนราวิชญ์ ยินดี ม. 2/6 9 2018-05-24 12:28:46 ผ่าน
16. 28521 เด็กชายชานนท์ ศิริชัย ม. 2/5 7 2018-05-24 12:30:19 ผ่าน
17. 28571 เด็กชายปัณณวัฒน์ อินเงิน ม. 2/6 11 2018-05-24 12:38:52 ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com