ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00092
ชื่อชุมนุม :   คุ้มครองผู้บริโภค 2
วัตถุประสงค์ :   
กิจกรรมการเรียนรู้ :   
สถานที่จัดกิจกรรม :   คหกรรม
จำนวนสมาชิกที่รับ :   18 คน
ปีการศึกษา :   2560
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นางสาวจุฑารัตน์ เบญจามฤต
 
ระดับชั้น :   ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   -
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 28649 เด็กหญิงอาทิตยา คงภักดี ม. 1/7 0 2017-05-18 20:22:04 ไม่ผ่าน
2. 28630 เด็กหญิงจิรัชญา จริยเกริกเกียรติ ม. 1/7 0 2017-05-18 20:22:23 ไม่ผ่าน
3. 28608 เด็กชายณัฐนันท์ ปรึกษา ม. 1/7 0 2017-05-18 20:22:41 ไม่ผ่าน
4. 28878 นางสาวพรสุดา บูรณะกิติ ม. 4/7 34 2017-05-22 15:30:32 ไม่ผ่าน
5. 26661 นางสาวปวรลักษณ์ แสนแก้ว ม. 4/7 17 2017-05-22 15:30:45 ไม่ผ่าน
6. 26672 นางสาวสิรีธร สวัสดิรักษา ม. 4/2 27 2017-05-22 15:37:28 ไม่ผ่าน
7. 26662 นางสาวปาริชาต แสนตอ ม. 4/10 37 2017-05-22 15:38:42 ไม่ผ่าน
8. 26602 นางสาวกานติมา บุญรักษา ม. 4/10 32 2017-05-22 15:40:22 ไม่ผ่าน
9. 26574 นางสาวอมรรัตน์ เทพวาที ม. 4/4 16 2017-05-22 17:53:32 ไม่ผ่าน
10. 27686 นางสาวธัญชนิต ช่างเหล็ก ม. 4/2 39 2017-05-22 18:01:25 ไม่ผ่าน
11. 26555 นางสาวธีราพร จันทร์พราหมณ์ ม. 4/6 10 2017-05-22 18:08:54 ไม่ผ่าน
12. 26565 นางสาวพรนภา เชาวนะพงษ์ ม. 4/6 11 2017-05-22 18:09:34 ไม่ผ่าน
13. 26551 นางสาวดวงหทัย ประเสริฐธรรม ม. 4/2 20 2017-05-22 18:12:27 ไม่ผ่าน
14. 26658 นางสาวนิชาภา ฉายาชวลิต ม. 4/10 36 2017-09-18 20:15:34 ไม่ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com