ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00091
ชื่อชุมนุม :   ภาษาไทยสร้างสรรค์ สารพันกิจกรรมหรรษา
วัตถุประสงค์ :    1.ให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองในเนื้อหาวิชาภาษาไทยโดยใช้กิจกรรมต่างๆดำเนินการสอน
2.ให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห์ด้วยตนเอง
 
กิจกรรมการเรียนรู้ :    1.ให้นักเรียนทำกิจกรรมเกี่ยวกับเนื้อหาภาษาไทยโดยใช้ สื่อการสอนหลากหลายประเภทเป็นสื่อกลาง ที่จูงใจผู้เรียน. เช่น เกมโดมิโน่มาตราตัวสะกด เกมปริศนาภาพทายสำนวน. เกมบิงโกคำราชาศัพท์. เกมวิเคราะห์แยกแยะประเภทคำ. เป็นต้น
สถานที่จัดกิจกรรม :   324
จำนวนสมาชิกที่รับ :   18 คน
ปีการศึกษา :   2560
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นายณัฐพล เนียมพิทักษ์
 
ระดับชั้น :   ม.ต้น(1-3)
หมายเหตุ :   -
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 27905 เด็กหญิงนันทกานต์ พนาสนธิ์ ม. 2/4 35 2017-05-22 07:39:34 ผ่าน
2. 27918 เด็กหญิงสุดา คงปรีชา ม. 2/4 48 2017-05-22 07:41:12 ผ่าน
3. 28510 เด็กหญิงรัตนาภรณ์ นามสนิท ม. 1/4 41 2017-05-22 07:42:52 ผ่าน
4. 27919 เด็กหญิงอชิรญา คำนวนวิทย์ ม. 2/4 47 2017-05-22 07:43:42 ผ่าน
5. 28511 เด็กหญิงวราภรณ์ สุขวารี ม. 1/4 42 2017-05-22 08:26:06 ผ่าน
6. 28512 เด็กหญิงศิริพร เผือกนิสสัย ม. 1/4 43 2017-05-22 08:30:46 ผ่าน
7. 28487 เด็กหญิงกิตติมา ศรีสุข ม. 1/4 19 2017-05-22 08:31:20 ผ่าน
8. 28507 เด็กหญิงมณธิชา วงศ์เมือง ม. 1/4 38 2017-05-22 08:32:24 ผ่าน
9. 28496 เด็กหญิงนฤมล ปรากฏ ม. 1/4 28 2017-05-22 12:27:22 ผ่าน
10. 27894 เด็กหญิงจาทัตยา พวงเงิน ม. 2/4 25 2017-05-22 16:39:15 ผ่าน
11. 28403 เด็กหญิงธมลวรรณ เอี่ยมจร ม. 2/4 49 2017-05-22 18:33:56 ผ่าน
12. 28810 เด็กชายทศพร แวววับศรี ม. 1/12 7 2017-05-22 19:31:26 ผ่าน
13. 28099 เด็กหญิงกนกนิภา ภิญโญ ม. 2/8 32 2017-05-22 21:17:06 ผ่าน
14. 28100 เด็กหญิงกนกพร สมทัด ม. 2/8 33 2017-05-22 21:22:48 ผ่าน
15. 28114 เด็กหญิงมัณฑนา เย็นฉ่ำ ม. 2/8 46 2017-05-22 21:23:34 ผ่าน
16. 28116 เด็กหญิงศิยากร พรมมาโฮม ม. 2/8 47 2017-05-22 21:28:52 ผ่าน
17. 27901 เด็กหญิงณิชากร เอ็นดูราษฏร์ ม. 2/4 31 2017-05-23 18:34:09 ผ่าน
18. 27917 เด็กหญิงสุจิตรา วงศา ม. 2/4 45 2018-02-11 17:25:35 ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com