ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00092
ชื่อชุมนุม :   Graphic Design(ม.ปลาย)
วัตถุประสงค์ :   
กิจกรรมการเรียนรู้ :   
สถานที่จัดกิจกรรม :   426
จำนวนสมาชิกที่รับ :   20 คน
ปีการศึกษา :   2561
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นางสาวทัศนีย์ อภิญ
 
ระดับชั้น :   ม.4
หมายเหตุ :   -
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 28805 เด็กชายกันตพงศ์ รุ่งเรือง ม. 2/12 0 2018-05-22 11:00:26 ผ่าน
2. 28814 เด็กชายพสิษฐ์ แผ่นเงิน ม. 2/12 0 2018-05-22 11:00:55 ผ่าน
3. 28824 เด็กชายสวิตต์ บูระพันธ์ ม. 2/12 0 2018-05-22 11:01:19 ผ่าน
4. 28822 เด็กชายศิรสิทธิ์ เสริมศรี ม. 2/12 0 2018-05-22 11:01:46 ผ่าน
5. 28806 เด็กชายกิตติพศ บรรจงอักษร ม. 2/12 0 2018-05-22 11:02:15 ผ่าน
6. 28842 เด็กหญิงสุภาวดี ดีหมั่น ม. 2/12 0 2018-05-22 11:02:42 ผ่าน
7. 28843 เด็กหญิงโสภา วิถี ม. 2/12 0 2018-05-22 11:03:14 ผ่าน
8. 25972 นางสาวกวิสรา บุญมา ม. 6/3 0 2018-05-22 11:03:40 ผ่าน
9. 26043 นางสาวศิริพร เพียรทำการ ม. 6/3 0 2018-05-22 11:04:07 ผ่าน
10. 28243 นางสาวสุพรรษา เทพวงษ์ ม. 6/3 0 2018-05-22 11:05:16 ผ่าน
11. 28240 นางสาวนภัสสร คำสีทา ม. 6/3 0 2018-05-22 11:05:45 ผ่าน
12. 28241 นางสาวเบญจมาศ เกตุวงศ์ ม. 6/3 0 2018-05-22 11:06:09 ผ่าน
13. 28238 นางสาวธณิตา จันทร์หอม ม. 6/3 0 2018-05-22 11:06:36 ผ่าน
14. 26336 นางสาวปัสสนา หมั่นสมัคร ม. 6/3 0 2018-05-22 11:07:00 ผ่าน
15. 27226 นางสาวนิรชา เจือจุน ม. 4/3 0 2018-05-22 11:07:36 ผ่าน
16. 27222 นางสาวทยิดา เชื้อเอี่ยม ม. 4/3 0 2018-05-22 11:09:03 ผ่าน
17. 27135 นางสาวอภิญญา ไกรบุตดา ม. 4/3 0 2018-05-22 11:09:43 ผ่าน
18. 29365 นางสาวธาริณี วิทยานุกรณ์ ม. 4/3 0 2018-05-22 11:10:03 ผ่าน
19. 29367 นางสาวพัชราภรณ์ หาญกล้า ม. 4/3 0 2018-05-22 11:10:32 ผ่าน
20. 27091 นายดนุสรณ์ ช่างเหล็ก ม. 4/5 1 2018-05-22 18:11:17 ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com