ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00091
ชื่อชุมนุม :   ท่องเที่ยวทัวร์ไทย By ครูอ้อม
วัตถุประสงค์ :    แหล่งท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ สภาพภูมิศาสตร์
กิจกรรมการเรียนรู้ :    สถานที่ต่างๆ
สถานที่จัดกิจกรรม :   ห้อง135
จำนวนสมาชิกที่รับ :   17 คน
ปีการศึกษา :   2561
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นางสาวสุพิตา นวลจันทร์
 

ระดับชั้น :   ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   -
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 27739 เด็กชายศุภณัฐ สวัสดีภูมิ ม. 3/1 0 2018-05-18 12:30:15 รอประเมิน
2. 27740 เด็กชายศุภวัฒน์ เจริญวงศ์ ม. 3/1 0 2018-05-18 12:31:13 รอประเมิน
3. 27738 เด็กชายวิชยุตน์ โกสุม ม. 3/1 0 2018-05-18 12:31:40 รอประเมิน
4. 27723 เด็กชายจิรกิตติ์ เกิดลาภผล ม. 3/1 0 2018-05-18 12:32:09 รอประเมิน
5. 27725 เด็กชายฐิติพงศ์ เปรมตุ่น ม. 3/1 0 2018-05-18 12:33:12 รอประเมิน
6. 27935 เด็กชายพัชรพล เพียรพิทักษ์ ม. 3/5 0 2018-05-18 12:33:46 รอประเมิน
7. 27965 เด็กชายชากร แก้วโยธา ม. 3/5 0 2018-05-18 12:34:22 รอประเมิน
8. 27946 เด็กชายอรรถภูมิ บุญยิ่งเหลือ ม. 3/5 0 2018-05-18 12:35:15 รอประเมิน
9. 27930 เด็กชายนครินทร์ ขำขจร ม. 3/5 0 2018-05-18 12:36:06 รอประเมิน
10. 27920 เด็กชายกิตติคุณ หรุ่นเจริญ ม. 3/5 0 2018-05-18 12:37:18 รอประเมิน
11. 29308 เด็กหญิงชวัลนุช สมชิต ม. 1/11 0 2018-05-18 12:46:16 รอประเมิน
12. 29358 เด็กหญิงหทัยชนก ใจดี ม. 1/12 0 2018-05-18 12:46:47 รอประเมิน
13. 29314 เด็กหญิงทับทิมจันท์ จีนพล ม. 1/11 0 2018-05-18 12:47:35 รอประเมิน
14. 29310 เด็กหญิงชาลิสา มุ่งหมายผล ม. 1/11 0 2018-05-18 12:48:08 รอประเมิน
15. 27745 เด็กชายณัฐดนัย บำรุงธรรม ม. 3/1 0 2018-05-22 14:42:41 รอประเมิน
16. 27737 เด็กชายรวิพล มีนิล ม. 3/1 0 2018-05-23 19:12:26 รอประเมิน
17. 28906 เด็กชายพศุตม์ อาภรณ์รัตน์ ม. 1/1 0 2018-05-24 12:46:18 รอประเมิน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com