ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00089
ชื่อชุมนุม :   Mirror One
วัตถุประสงค์ :    1. เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะอาชีพในอนาคต
2. เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
3. เพื่อเสริมสร้างสมาธิให้กับผู้ร่วมกิจกรรม
กิจกรรมการเรียนรู้ :    กิจกรรม Mirror One คือ กิจกรรมที่นักเรียนทุกคนจะได้ทดลองกัดกระจกเพื่อเพิ่มมูลค่าของกระจก ทำให้ได้ฝึกฝนสมาธิ  และพัฒนาทักษะอาชีพในอนาคตของนักเรียน  โดยมีกิจกรรมดังนี้
       1. เรียนรู้ทฤษฏีการกัดกระจก
       2. วิธีเลือกน้ำยากัดกระจกให้ตรงตามวัถุประสงค์
       3. เรียนรู้การตัดสติ๊กเกอร์เพื่อสร้างลวดลายบนกระจก
       4. ลงมือสร้างลวดลายบนกระจกตามจินตนาการ

สถานที่จัดกิจกรรม :   ห้อง 322
จำนวนสมาชิกที่รับ :   20 คน
ปีการศึกษา :   2560
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นางสาวอุษา เหง้าเทศ
 
ระดับชั้น :   ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   ** กิจกรรมนี้จำเป็นต้องมีค่าใช้จ่าย จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับประกอบกิจกรรม **
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 25342 นางสาวพัสตราภรณ์ ศักดิ์ติมงคล ม. 6/1 31 2017-05-23 12:11:49 ไม่ผ่าน
2. 27261 เด็กชายวัชรากร ภู่งาม ม. 3/4 23 2017-05-24 12:31:30 ไม่ผ่าน
3. 27259 เด็กชายวรายุส เวียนหา ม. 3/4 21 2017-05-24 12:32:59 ไม่ผ่าน
4. 27266 เด็กชายสมเกียรติ สมหมาย ม. 3/4 28 2017-05-24 12:35:04 ไม่ผ่าน
5. 27264 เด็กชายศุภากร บุญไทย ม. 3/4 26 2017-05-24 12:37:09 ไม่ผ่าน
6. 27250 เด็กชายบุญยภู ฉายา ม. 3/4 12 2017-05-24 12:38:43 ไม่ผ่าน
7. 27161 เด็กหญิงกิตติกา ผู้สำรอง ม. 3/2 21 2017-05-25 05:46:44 ไม่ผ่าน
8. 27317 เด็กชายสมเกียรติ บูรณะวังศิลา ม. 3/5 28 2017-05-25 08:00:04 ไม่ผ่าน
9. 27174 เด็กหญิงปนัดดา จำนงค์วารี ม. 3/2 34 2017-05-25 14:28:20 ไม่ผ่าน
10. 27354 เด็กชายภูรินท์ ปฏิสังข์ ม. 3/6 15 2017-05-25 14:36:02 ไม่ผ่าน
11. 26837 นายธนดล อวยชัย ม. 4/9 22 2017-05-25 15:30:25 ไม่ผ่าน
12. 26308 นายชยธร มะลิวัลย์ ม. 4/9 5 2017-05-25 15:31:48 ไม่ผ่าน
13. 26306 นายจิรกิตติ์ แก้วเขียว ม. 4/9 3 2017-05-25 15:31:53 ไม่ผ่าน
14. 26628 นายชัยธวัช จันทร์แจ่ม ม. 4/9 12 2017-05-25 15:32:03 ไม่ผ่าน
15. 26307 นายจิรายุส จันทร์พราหมณ์ ม. 4/9 4 2017-05-25 15:32:34 ไม่ผ่าน
16. 27657 นายพงษ์นรินทร์ โอษฐิเวช ม. 6/7 0 2017-11-10 20:21:06 ไม่ผ่าน
17. 25211 นางสาวนรมน ประวรรณะ ม. 6/7 0 2017-11-10 20:21:53 ไม่ผ่าน
18. 25212 นางสาวนวพร เบ็ญพาด ม. 6/7 0 2017-11-10 20:22:17 ไม่ผ่าน
19. 25216 นางสาวลลิล เจนกระบวนหัด ม. 6/7 0 2017-11-10 20:22:44 ไม่ผ่าน
20. 25325 นางสาวคนึงนิจ มิ่งขวัญ ม. 6/7 0 2017-11-10 20:23:06 ไม่ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com