ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00009
ชื่อชุมนุม :   การพัฒนาสื่อออนไลน์ ยุคไทยแลนด์ 4.0
วัตถุประสงค์ :    การศึกษาไทย 4.0 การศึกษายุคนี้ ควรเป็นการศึกษาเพื่อการสร้างนวัตกรรม เป็นการศึกษาเพื่อปวงชน เป็นการศึกษาเพื่อสังคม ที่คนที่ได้รับการศึกษานั้นต้องหันมาช่วยเหลือสังคมอย่างจริงจัง และกว้างขวาง โดยที่ไม่ใช่การศึกษาเพื่อวัตถุประสงค์ใด วัตถุประสงค์หนึ่งดังเช่นที่ผ่านมา และการจัดการศึกษาต้องบูรณาการทั้งศาสตร์ ศิลป์ ชีวิต และเทคโนโลยีเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืน เพื่อสร้างคนที่สังคมต้องการได้ในทุกมิติ และมีรูปแบบการจัดการศึกษาที่หลากหลาย สอดคล้องและตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน โดยครูอาจจะไม่มีความจำเป็นอีกต่อไป หรือถ้าจำเป็นต้องมีก็ต้องเปลี่ยนแปลงบทบาทไปอย่างมาก
กิจกรรมการเรียนรู้ :    1. สร้างชิ้นงานตามความสนใจและนำไปพัฒนาต่อยอดได้
สถานที่จัดกิจกรรม :   ตึก4
จำนวนสมาชิกที่รับ :   18 คน
ปีการศึกษา :   2560
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นายบุญส่ง พุ่มบาน
 
ระดับชั้น :   ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   *รูปแบบกิจกรรมอาจจะปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม*
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 27722 เด็กชายคุณานนท์ รุ่งรุจี ม. 2/1 3 2017-05-22 07:32:05 ไม่ผ่าน
2. 27782 เด็กชายระพีพัฒน์ สุขประเสริฐ ม. 2/2 13 2017-05-22 11:03:51 ไม่ผ่าน
3. 27777 เด็กชายธนกฤต บัญญัติ ม. 2/2 8 2017-05-22 11:04:46 ไม่ผ่าน
4. 27786 เด็กชายอัจฉริยะ สละชั่ว ม. 2/2 17 2017-05-22 11:05:36 ไม่ผ่าน
5. 27721 เด็กชายกิตติพิชญ์ มุกดาสนิท ม. 2/1 2 2017-05-22 12:27:30 ไม่ผ่าน
6. 27423 เด็กหญิงชลธิชา บุญแต่ง ม. 3/7 36 2017-05-22 14:04:12 ไม่ผ่าน
7. 27419 เด็กหญิงกมลชนก วงศ์นาค ม. 3/7 32 2017-05-22 14:05:22 ไม่ผ่าน
8. 27418 เด็กหญิงกนกวรรณ เสน่ห์ ม. 3/7 31 2017-05-22 14:06:17 ไม่ผ่าน
9. 27406 เด็กชายพงศ์กรณ์ ฉัตรเวชชศาสตร์ ม. 3/7 17 2017-05-22 14:07:21 ไม่ผ่าน
10. 28900 นางสาวหนึ่งฤทัย ธรรมถาวร ม. 4/10 44 2017-05-25 16:20:47 ไม่ผ่าน
11. 26725 นางสาวอารดา เกิดเต็ม ม. 4/10 38 2017-05-25 16:21:52 ไม่ผ่าน
12. 28896 นางสาวจุฑาทิพย์ ชีสกุล ม. 4/10 41 2017-05-25 16:23:43 ไม่ผ่าน
13. 26751 นายวรากร แววดี ม. 4/10 16 2017-05-25 19:03:05 ไม่ผ่าน
14. 27797 เด็กหญิงณัฐณิชา พุทธศรี ม. 2/2 27 2017-09-14 15:08:51 ไม่ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com