ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00089
ชื่อชุมนุม :   Robot World
วัตถุประสงค์ :    -
กิจกรรมการเรียนรู้ :    -
สถานที่จัดกิจกรรม :   ห้องหุ่นยนต์
จำนวนสมาชิกที่รับ :   18 คน
ปีการศึกษา :   2561
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นายทรงชัย เย็นสนาน
 
ระดับชั้น :   ม.ต้น(1-3)
หมายเหตุ :   -
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 28907 เด็กชายยุคนธร คณฑา ม. 1/1 7 2018-05-22 12:06:13 รอประเมิน
2. 29293 เด็กชายกันต์ธีร์ พูนสวัสดิ์พงศ์ ม. 1/11 3 2018-05-22 12:08:29 รอประเมิน
3. 29299 เด็กชายภาณุพงศ์ งามเสงี่ยม ม. 1/11 9 2018-05-22 12:13:34 รอประเมิน
4. 29024 เด็กชายคมชาญ ปุเรตัง ม. 1/4 4 2018-05-22 12:13:38 รอประเมิน
5. 29023 เด็กชายเกรียงชัย รุจิวงศ์ ม. 1/4 3 2018-05-22 12:17:01 รอประเมิน
6. 29032 เด็กชายนัทภูมิ วงศ์แวว ม. 1/4 12 2018-05-22 12:17:12 รอประเมิน
7. 29187 เด็กชายธนธาน จตุพรโสภากุล ม. 1/8 7 2018-05-22 12:19:55 รอประเมิน
8. 29028 เด็กชายชุติเดช ฉายาชวลิต ม. 1/4 8 2018-05-22 12:22:29 รอประเมิน
9. 28954 เด็กชายวีรภัทร ม่วงเขาย้อย ม. 1/2 14 2018-05-22 12:27:44 รอประเมิน
10. 28912 เด็กชายศุภชฏฐ์ ฐานะกิจ ม. 1/1 12 2018-05-22 12:29:46 รอประเมิน
11. 29336 เด็กชายธีรัช บุษบงค์ ม. 1/12 10 2018-05-22 12:31:24 รอประเมิน
12. 29327 เด็กชายกรวิชญ์ ตระกูลดี ม. 1/12 1 2018-05-22 12:31:39 รอประเมิน
13. 29261 เด็กชายณภัทร ศิริจันทร์ ม. 1/10 1 2018-05-22 12:38:32 รอประเมิน
14. 29117 เด็กชายศรชัย เฉลิมพลวรรณคดี ม. 1/6 17 2018-05-24 07:41:12 รอประเมิน
15. 29027 เด็กชายชินาธิป ปัญญายิ่ง ม. 1/4 7 2018-05-28 19:35:05 รอประเมิน
16. 29033 เด็กชายปวีณ์กร ทอนศรี ม. 1/4 13 2018-05-30 07:45:12 รอประเมิน
17. 29031 เด็กชายนนทพัทธ์ กันทาผาม ม. 1/4 11 2018-05-30 08:30:39 รอประเมิน
18. 28901 เด็กชายคณุตม์ ปุเรตัง ม. 1/1 0 2018-05-31 09:17:23 รอประเมิน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com