ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00088
ชื่อชุมนุม :   Mirror Mirror
วัตถุประสงค์ :    1. เพื่อเสริมสร้างสมาธิให้กับผู้ร่วมกิจกรรม
2. เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
3. เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะอาชีพในอนาคต
 
กิจกรรมการเรียนรู้ :    กิจกรรม Mirror Mirror  คือ กิจกรรมที่นักเรียนทุกคนจะได้ทดลองกัดกระจกเพื่อเพิ่มมูลค่าของกระจก ทำให้ได้ฝึกฝนสมาธิ  และพัฒนาทักษะอาชีพในอนาคตของนักเรียน  โดยมีกิจกรรมดังนี้
       1. เรียนรู้ทฤษฏีการกัดกระจก
       2. วิธีเลือกน้ำยากัดกระจกให้ตรงตามวัถุประสงค์
       3. เรียนรู้การตัดสติ๊กเกอร์เพื่อสร้างลวดลายบนกระจก
       4. ลงมือสร้างลวดลายบนกระจกตามจินตนาการ

สถานที่จัดกิจกรรม :   ห้อง 322
จำนวนสมาชิกที่รับ :   18 คน
ปีการศึกษา :   2560
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นางสาวศศิธร ประเสริฐสุขสันต์
 
ระดับชั้น :   ม.ปลาย(4-6)
หมายเหตุ :   *** กิจกรรมนี้จำเป็นต้องมีค่าใช้จ่าย จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับประกอบกิจกรรม ***
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 25348 นางสาวเมธาวี ประคอง ม. 6/2 28 2017-05-22 13:57:01 ผ่าน
2. 25334 นางสาวณัฐยา กสิกรรม ม. 6/2 23 2017-05-22 13:58:05 ผ่าน
3. 25341 นางสาวพรทิพย์ ศรีนาค ม. 6/2 26 2017-05-22 13:59:24 ผ่าน
4. 25347 นางสาวมัทนี เจือพงษ์ ม. 6/2 27 2017-05-22 14:00:07 ผ่าน
5. 25587 นางสาวจตุพร คําแหง ม. 6/9 24 2017-05-22 15:24:35 ผ่าน
6. 25373 นายสุทธิพงษ์ สินทรัพย์ ม. 6/9 1 2017-05-22 15:25:12 ผ่าน
7. 25424 นางสาวกฤติยา หัวคำ ม. 6/9 19 2017-05-22 15:26:08 ผ่าน
8. 25646 นางสาววรรณศิริ ช่างเก็บ ม. 6/9 26 2017-05-22 15:27:35 ผ่าน
9. 25682 นายศุภกร ทรัพยสะสม ม. 6/9 9 2017-05-22 15:30:06 ผ่าน
10. 25705 นายกฤษดา ประมวล ม. 6/9 10 2017-05-22 15:30:59 ผ่าน
11. 25726 นายสาริศ จอจันทร์ ม. 6/9 14 2017-05-22 15:31:56 ผ่าน
12. 26663 นางสาวปิยะธิดา ภักดีงาม ม. 4/6 18 2017-05-22 15:32:46 ผ่าน
13. 25714 นายนัฐวุฒิ กลิ่นฤทธิ์ ม. 6/9 12 2017-05-22 15:34:04 ผ่าน
14. 25721 นายรติพงษ์ แกวสอดสี ม. 6/9 13 2017-05-22 15:35:26 ผ่าน
15. 28306 นางสาวศศิธร กุณาศล ม. 5/9 33 2017-05-22 19:54:25 ผ่าน
16. 25241 นายเอกลักษณ แสนโสม ม. 6/7 1 2017-06-03 06:48:46 ผ่าน
17. 25267 นายณัฐวุฒิ ประมวล ม. 6/7 2 2017-06-03 06:49:35 ผ่าน
18. 25461 นายธเนศพล มาสรวง ม. 6/7 5 2017-06-03 06:50:28 ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com