ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00088
ชื่อชุมนุม :   Robot
วัตถุประสงค์ :    1. นักเรียนมีความรู้เบื้องต้นทางด้านหุ่นยนต์ 2. นักเรียนสามารถประกอบหุ่นยนต์เบื้องต้นได้ 3. สร้างหุ่นยนแต่ละกลุ่มระดมสมอง 2. จุดประสงค์ ขอบเขตการดาเนินการ ต้อต์เพื่อแก้ปัญหา และอุปสรรคที่กาหนดได้
กิจกรรมการเรียนรู้ :    1. นักเรียนพบครูที่ปรึกษาเพื่อฟังคำชี้แจง
2. ศึกษาเกี่ยวกับหุ่นยนต์
3. ใบงาน วิธีดาเนินการ
4. ตรวจดำเนินงาน สรุป ปัญหาที่พบในการดำเนินงาน
สถานที่จัดกิจกรรม :   421
จำนวนสมาชิกที่รับ :   17 คน
ปีการศึกษา :   2561
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นายเอกรัฐ เอมเจริญ
 
ระดับชั้น :   ม.4
หมายเหตุ :   การประเมินผล
1. ประเมินจากการปฏิบัติ เช่น มอบหมายชิ้นงาน
2. ประเมินจากการปฏิบัติหรือกิจกรรมที่ทำ
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 27149 นายพีรพัฒน์ แก้วทุม ม. 4/8 0 2018-05-18 16:36:41 ผ่าน
2. 27340 นายฐาปกรณ์ วงศ์แววดี ม. 4/8 0 2018-05-18 16:36:54 ผ่าน
3. 26960 นายสุวิจักขณ์ พงศาหิรัญ ม. 5/4 0 2018-05-18 16:37:29 ผ่าน
4. 26961 นายอชิรวิชญ์ บุญแต่ง ม. 5/3 0 2018-05-18 16:37:42 ผ่าน
5. 26537 นายภาณุพงศ์ รัตนวิจิตร ม. 5/4 0 2018-05-18 16:37:55 ผ่าน
6. 27272 นายอัฏพล สุติภวัน ม. 4/7 3 2018-05-22 18:37:21 ผ่าน
7. 27245 นายธนกร จรัสวิมล ม. 4/4 5 2018-05-22 18:41:55 ผ่าน
8. 29370 นายธนวัฒน์ แก่นประกอบ ม. 4/4 13 2018-05-22 21:26:36 ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com