ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00087
ชื่อชุมนุม :   MATH GAMES
วัตถุประสงค์ :    1. เพื่อความสนุกสนาน
2. เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
3. เพื่อนำคณิตศาสตร์มาใช้แก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ
กิจกรรมการเรียนรู้ :    ครูจะจัดเตรียมเกมส์คณิตศาสตร์ให้นักเรียนเล่นในทุกๆสัปดาห์
สถานที่จัดกิจกรรม :   531
จำนวนสมาชิกที่รับ :   19 คน
ปีการศึกษา :   2560
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นางสาวอังคณา กรีณะรา
 
ระดับชั้น :   ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   -
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 28817 เด็กชายพีรดนย์ บ่อเพ็ชร์ ม. 1/12 13 2017-05-22 00:54:35 ผ่าน
2. 28825 เด็กชายสิทธิพร อรัญวงศ์ ม. 1/12 21 2017-05-22 05:01:43 ผ่าน
3. 28110 เด็กหญิงนันท์นภัส สายกล้า ม. 2/8 42 2017-05-22 06:43:32 ผ่าน
4. 28112 เด็กหญิงบัณฑิตา สำเร็จ ม. 2/8 44 2017-05-22 06:46:04 ผ่าน
5. 28489 เด็กหญิงจินต์จุฑา แท่นทอง ม. 1/4 21 2017-05-22 06:58:14 ผ่าน
6. 28821 เด็กชายรชต วรรณศิริ ม. 1/12 17 2017-05-22 07:19:52 ผ่าน
7. 28815 เด็กชายพิจักษณ์ พุทธชาติ ม. 1/12 11 2017-05-22 07:26:01 ผ่าน
8. 28808 เด็กชายฉันทวัต ศาสตร์อมร ม. 1/12 5 2017-05-22 07:30:04 ผ่าน
9. 28834 เด็กหญิงนภัส งามเสงี่ยม ม. 1/12 30 2017-05-22 09:30:52 ผ่าน
10. 25987 นางสาวภัทรวดี แซ่อึ๋ง ม. 5/2 34 2017-05-22 13:08:18 ผ่าน
11. 26047 นางสาวสิริกานดา ใจผ่อง ม. 5/2 41 2017-05-22 13:43:23 ผ่าน
12. 26048 นางสาวสุธิดา หนาแน่น ม. 5/2 42 2017-05-22 13:47:16 ผ่าน
13. 26175 นางสาวชนาภา สนเอี่ยม ม. 5/2 45 2017-05-22 13:48:28 ผ่าน
14. 26041 นางสาววิชญาดา ราญรอน ม. 5/2 39 2017-05-22 13:50:30 ผ่าน
15. 25851 นางสาวธันว์ชนก โพธิ์ทอง ม. 5/2 15 2017-05-22 13:58:18 ผ่าน
16. 28805 เด็กชายกันตพงศ์ รุ่งเรือง ม. 1/12 2 2017-05-22 18:07:49 ผ่าน
17. 28822 เด็กชายศิรสิทธิ์ เสริมศรี ม. 1/12 18 2017-05-22 18:15:43 ผ่าน
18. 26051 นางสาวอาทิตยา สังข์แก้ว ม. 5/5 25 2017-05-22 18:59:07 ผ่าน
19. 28828 เด็กหญิงชญานิน ยิ้มงาม ม. 1/12 0 2017-06-07 22:43:37 ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com