ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00087
ชื่อชุมนุม :   หรรษาอาชีพ
วัตถุประสงค์ :    เพื่อให้นักเรียนรู้จักอาชีพที่ตนสนใจ
กิจกรรมการเรียนรู้ :    ศึกษาอาชีพที่ตนสนใจ
สถานที่จัดกิจกรรม :   116
จำนวนสมาชิกที่รับ :   17 คน
ปีการศึกษา :   2561
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นางสาวนพพร เสมอตน
 
ระดับชั้น :   ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   -
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 26033 นางสาวธนธรณ์ ใจมัน ม. 6/4 36 2018-05-22 18:23:39 ผ่าน
2. 28650 เด็กชายกนกพล หาทรัพย์ ม. 2/8 1 2018-05-22 18:32:22 ผ่าน
3. 28455 เด็กหญิงภัคจิรา ห่างภัย ม. 2/3 31 2018-05-22 18:33:37 ผ่าน
4. 28465 เด็กหญิงอทิชา กระแส ม. 2/3 41 2018-05-22 18:34:52 ผ่าน
5. 28668 เด็กชายภานุวัฒน์ เคลือมั่น ม. 2/8 18 2018-05-22 18:37:01 ผ่าน
6. 28461 เด็กหญิงสโรชา เสือกระจ่าง ม. 2/3 37 2018-05-22 18:38:16 ผ่าน
7. 28664 เด็กชายพงศกร นาวีกุล ม. 2/8 14 2018-05-22 18:41:53 ผ่าน
8. 28517 เด็กชายนภัทร สมบัติกำไร ม. 2/5 3 2018-05-22 18:45:10 ผ่าน
9. 28527 เด็กชายศานติ บำรุง ม. 2/5 12 2018-05-22 18:48:47 ผ่าน
10. 28529 เด็กชายศุภณัฐ อุปมัย ม. 2/5 14 2018-05-22 18:49:29 ผ่าน
11. 28654 เด็กชายคริษฐ์ รอดเสงี่ยม ม. 2/8 5 2018-05-22 18:54:49 ผ่าน
12. 28655 เด็กชายจิรายุ เรืองฤทธิ์ ม. 2/8 6 2018-05-22 19:02:31 ผ่าน
13. 28405 เด็กหญิงณญาตา ชังอินทร์ ม. 2/2 26 2018-05-22 19:03:16 ผ่าน
14. 28404 เด็กหญิงฐิตาภัทร สระบัว ม. 2/2 25 2018-05-22 19:05:02 ผ่าน
15. 28398 เด็กหญิงกมลพรรณ พงษ์แพทย์ ม. 2/2 20 2018-05-22 19:06:03 ผ่าน
16. 28410 เด็กหญิงนิศากร ขาวนวล ม. 2/2 31 2018-05-23 19:46:24 ผ่าน
17. 28672 เด็กชายศุภโชค สิริพรตันติกุล ม. 2/8 21 2018-05-24 07:11:29 ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com