ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00086
ชื่อชุมนุม :   สภานักเรียน 1
วัตถุประสงค์ :    ดำเนินงานสภานักเรียนให้ปีะสบความสำเร็จ
กิจกรรมการเรียนรู้ :    ดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน
สถานที่จัดกิจกรรม :   ห้องสภานักเรียน
จำนวนสมาชิกที่รับ :   25 คน
ปีการศึกษา :   2561
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นางสาวสุภาพรรณ เวชศรี
 
ระดับชั้น :   ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   -
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 26895 นางสาวภณิดา ไชยคราม ม. 5/1 0 2018-05-18 13:03:24 รอประเมิน
2. 26901 นางสาวอันนิตา สนธิพงษ์ ม. 5/1 0 2018-05-18 13:03:47 รอประเมิน
3. 26500 นางสาวชญาณี พิพัฒนากุล ม. 5/1 0 2018-05-18 13:04:15 รอประเมิน
4. 26934 นางสาวพรรณณี ปะสิ่งชอบ ม. 5/1 0 2018-05-21 10:59:42 รอประเมิน
5. 26932 นางสาวณัฏฐณิชา จงอนุรักษ์ ม. 5/1 0 2018-05-21 10:59:55 รอประเมิน
6. 26516 นางสาวเมษา ผ่อนให้ ม. 5/1 0 2018-05-21 11:00:15 รอประเมิน
7. 26503 นางสาวณัฐกมล เนตรวิจิตร ม. 5/1 0 2018-05-21 11:00:39 รอประเมิน
8. 26957 นายรัชชานนท์ แป้นแก้ว ม. 5/1 0 2018-05-21 11:01:13 รอประเมิน
9. 26941 นางสาวสตรีรัตน์ ภิญโญ ม. 5/1 0 2018-05-21 11:01:31 รอประเมิน
10. 26506 นางสาวณิชากร วนิชวัฒนะ ม. 5/1 0 2018-05-21 11:01:45 รอประเมิน
11. 26978 นางสาววรัญญา ใจหาญ ม. 5/1 0 2018-05-21 11:02:11 รอประเมิน
12. 26935 นางสาวพิมพชนก โตซาบายาชิ ม. 5/1 0 2018-05-21 11:02:42 รอประเมิน
13. 26590 นายพงศ์พัฒธ์ ดิษฐรัตน์ ม. 5/9 0 2018-05-21 11:03:11 รอประเมิน
14. 26526 นางสาวอรอนงค์ วิมลรัตน์ ม. 5/1 0 2018-05-21 11:03:26 รอประเมิน
15. 26984 นางสาวอรปรียา แสนแก้ว ม. 5/1 0 2018-05-21 11:03:49 รอประเมิน
16. 26520 นางสาวสมิตา ประทุมมณี ม. 5/5 0 2018-05-21 11:04:23 รอประเมิน
17. 26499 นางสาวจิรัชญา สิรินิพัทธ์ ม. 5/1 0 2018-05-21 11:04:44 รอประเมิน
18. 26974 นางสาวพิชญาภา หมอยา ม. 5/6 0 2018-05-21 11:05:00 รอประเมิน
19. 28157 เด็กชายปัญญวัฒน์ ฉัตรเวชชศาสตร์ ม. 3/10 0 2018-05-21 11:05:15 รอประเมิน
20. 28195 เด็กชายธนภัทร จิรกุลพล ม. 3/11 0 2018-05-21 11:05:30 รอประเมิน
21. 29342 เด็กหญิงณัชชา จันทสอน ม. 1/12 16 2018-05-22 12:13:11 รอประเมิน
22. 29331 เด็กชายณัฏฐพัชร จิตรสวัสดิ์รักษา ม. 1/12 5 2018-05-22 18:28:30 รอประเมิน
23. 29304 เด็กชายเสฏฐนันท์ พลคำ ม. 1/11 14 2018-05-22 18:39:07 รอประเมิน
24. 29038 เด็กหญิงกนกพร แซ่อึ้ง ม. 1/4 18 2018-05-22 19:32:26 รอประเมิน
25. 28984 เด็กชายณรงค์เกียรติ อ่อนสำลี ม. 1/3 4 2018-05-22 19:41:47 รอประเมิน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com