ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00086
ชื่อชุมนุม :   โมเดลกระดาษ 3 มิติ
วัตถุประสงค์ :    1.โมเดลกระดาษเป็นงานอดิเรก
2.โมเดลกระดาษช่วยทำให้เพลิดเพลินมีสมาธิ
3.โมเดลกระดาษฝึกทักษะการสังเกต
4.โมเดลกระดาษเป็นของขวัญชั้นดี
กิจกรรมการเรียนรู้ :   
สถานที่จัดกิจกรรม :   343
จำนวนสมาชิกที่รับ :   18 คน
ปีการศึกษา :   2560
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นายวิษณุ กุณฑลบุตร
 
ระดับชั้น :   ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   -
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 27800 เด็กหญิงณัฐภรณ์ เนตรวิจิตร ม. 2/2 30 2017-05-22 06:08:30 ผ่าน
2. 27818 เด็กหญิงอทิตยา ดีการ ม. 2/2 48 2017-05-22 06:09:17 ผ่าน
3. 27480 เด็กหญิงลลิตา สำเร็จ ม. 3/8 42 2017-05-22 07:12:36 ผ่าน
4. 27471 เด็กหญิงธนกร รายศิริ ม. 3/8 33 2017-05-22 07:14:01 ผ่าน
5. 27478 เด็กหญิงยลดา แน่นนันท์ ม. 3/8 40 2017-05-22 07:15:05 ผ่าน
6. 27481 เด็กหญิงวรรณพร ทองสุข ม. 3/8 43 2017-05-22 07:23:56 ผ่าน
7. 27466 เด็กหญิงกานต์ธิดา แซ่ลิ้ม ม. 3/8 28 2017-05-22 07:24:30 ผ่าน
8. 27463 เด็กหญิงกชกร สิมอุด ม. 3/8 25 2017-05-22 07:25:04 ผ่าน
9. 27469 เด็กหญิงชนากานต์ ทองงาม ม. 3/8 31 2017-05-22 07:25:17 ผ่าน
10. 28520 เด็กชายคฑาวุธ เย็นสนาน ม. 1/5 6 2017-05-22 08:33:21 ผ่าน
11. 28714 เด็กชายพีรพงศ์ สมจิตต์ ม. 1/9 20 2017-05-22 12:25:40 ผ่าน
12. 28335 เด็กชายกฤติธี พรหมเต็ม ม. 1/1 1 2017-05-22 12:27:25 ผ่าน
13. 26567 นางสาวภัคธีรา สุวดิษฐ์ ม. 4/3 17 2017-05-22 18:06:54 ผ่าน
14. 26573 นางสาวอนัญญา เกิดผล ม. 4/3 18 2017-05-22 18:07:59 ผ่าน
15. 26550 นางสาวณัฐธยาน์ สมนึก ม. 4/6 9 2017-05-22 18:09:44 ผ่าน
16. 26559 นางสาวบุญญารักษ์ เปรมแดง ม. 4/4 15 2017-05-22 18:10:49 ผ่าน
17. 26570 นางสาวสลิลทิพย์ ศรีเสม ม. 4/2 24 2017-05-22 18:19:53 ผ่าน
18. 26549 นางสาวฐิติชญา ยั่งยืน ม. 4/1 19 2017-05-22 18:27:49 ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com