ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00085
ชื่อชุมนุม :   หมากกระดาน
วัตถุประสงค์ :    1.นักเรียนรู้จักการวางแผน
2.นักเรียนมีนำ้ใจเป็นนักกีฬา
กิจกรรมการเรียนรู้ :   
สถานที่จัดกิจกรรม :   ห้องพักครูคณิตศาสตร์
จำนวนสมาชิกที่รับ :   18 คน
ปีการศึกษา :   2560
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นางสาวสารภี จูงวิศาลชัย
 
ระดับชั้น :   ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   -
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 28823 เด็กชายศุภกิตติ์ มั่งคั่ง ม. 1/12 19 2017-05-22 00:07:00 ไม่ผ่าน
2. 28755 เด็กหญิงธัญวรัตม์ เจริญกิจ ม. 1/10 16 2017-05-22 00:11:25 ไม่ผ่าน
3. 28368 เด็กหญิงภัทราพร รัตนพงศ์ ม. 1/1 33 2017-05-22 00:12:21 ไม่ผ่าน
4. 27218 เด็กหญิงณัฏฐณิชา วงศ์ตรัส ม. 3/3 30 2017-05-22 07:40:20 ไม่ผ่าน
5. 27198 เด็กชายนครินทร์ พันธ์ชัยโย ม. 3/3 10 2017-05-22 07:41:15 ไม่ผ่าน
6. 27785 เด็กชายสารินทร์ แก่นหามูล ม. 2/2 16 2017-05-22 07:41:25 ไม่ผ่าน
7. 27196 เด็กชายธนบรรณ ธุระอบ ม. 3/3 8 2017-05-22 08:26:09 ไม่ผ่าน
8. 27189 เด็กชายจารุกิตติ์ สุขศิริ ม. 3/3 1 2017-05-22 08:27:53 ไม่ผ่าน
9. 27774 เด็กชายชินโชติ โชคเศรษฐกิจ ม. 2/2 5 2017-05-22 10:52:55 ไม่ผ่าน
10. 26943 นางสาวหทัยภัทร วงศ์อ่อง ม. 4/2 35 2017-05-22 15:40:20 ไม่ผ่าน
11. 26945 นางสาวอาริสา ประโยชน์วงษ์ ม. 4/2 36 2017-05-22 15:40:20 ไม่ผ่าน
12. 26936 นางสาวเพียรพอ ปราณี ม. 4/2 33 2017-05-22 15:40:20 ไม่ผ่าน
13. 26937 นางสาวรัชนีวัลย์ ทิพย์อุทัย ม. 4/2 34 2017-05-22 15:40:20 ไม่ผ่าน
14. 28346 เด็กชายเมธัส พนากุล ม. 1/1 12 2017-05-22 16:16:30 ไม่ผ่าน
15. 26072 นายอุกฤษฎ์ ค้ำจุน ม. 5/9 5 2017-05-22 17:11:34 ไม่ผ่าน
16. 28532 เด็กชายอชิตะ งามดี ม. 1/5 17 2017-05-23 07:35:25 ไม่ผ่าน
17. 28835 เด็กหญิงปภาวี ไข่ติยากุล ม. 1/12 31 2017-05-23 19:46:25 ไม่ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com