ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00084
ชื่อชุมนุม :   สติ๊กเกอร์
วัตถุประสงค์ :   
กิจกรรมการเรียนรู้ :   
สถานที่จัดกิจกรรม :   ห้องศิลปะ 4
จำนวนสมาชิกที่รับ :   28 คน
ปีการศึกษา :   2560
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นายโกมล ชัยเจริญศิลป์
 
ระดับชั้น :   ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   -
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 28356 เด็กหญิงจิตตา ผาคำ ม. 1/1 22 2017-05-22 00:02:31 ผ่าน
2. 28833 เด็กหญิงธนวรรณ ไตรวงศ์ ม. 1/12 29 2017-05-22 00:04:24 ผ่าน
3. 28539 เด็กหญิงโชติกา เพ็ชร์ไพบูลย์ ม. 1/5 24 2017-05-22 00:09:43 ผ่าน
4. 28832 เด็กหญิงณิชารีย์ เกษรเจริญ ม. 1/12 28 2017-05-22 06:06:36 ผ่าน
5. 28538 เด็กหญิงชญาน์ทิพย์ วินทุพราหมณกุล ม. 1/5 23 2017-05-22 06:18:16 ผ่าน
6. 28367 เด็กหญิงเพชรดา เรืองศิริ ม. 1/1 32 2017-05-22 06:23:06 ผ่าน
7. 27856 เด็กหญิงรตนพร หมั่นการ ม. 2/3 36 2017-05-22 06:26:22 ผ่าน
8. 27868 เด็กหญิงอารีรัตน์ เหลืองอ่อน ม. 2/3 48 2017-05-22 06:27:24 ผ่าน
9. 28626 เด็กชายสุทธิพจน์ มีลาภ ม. 1/7 22 2017-05-22 12:05:06 ผ่าน
10. 27101 เด็กหญิงกนกวรรณ จักรวาฬนรสิงห์ ม. 3/1 13 2017-05-22 12:10:53 ผ่าน
11. 27114 เด็กหญิงทิพย์อัญมณ เจริญรวย ม. 3/1 26 2017-05-22 12:14:06 ผ่าน
12. 27122 เด็กหญิงปณิตา ศิริสวัสดิ์ ม. 3/1 37 2017-05-22 12:15:33 ผ่าน
13. 28449 เด็กหญิงบัณฑิตา อุดม ม. 1/3 25 2017-05-22 12:16:47 ผ่าน
14. 27132 เด็กหญิงสุดารัตน์ บูระพันธ์ ม. 3/1 44 2017-05-22 12:16:59 ผ่าน
15. 27125 เด็กหญิงภัทรภรณ์ สีหะบุตร ม. 3/1 34 2017-05-22 12:22:23 ผ่าน
16. 27737 เด็กชายรวิพล มีนิล ม. 2/1 18 2017-05-22 12:42:00 ผ่าน
17. 28444 เด็กหญิงกุลฑีรา เกษโกวิท ม. 1/3 20 2017-05-22 15:09:05 ผ่าน
18. 28355 เด็กหญิงจิดาทิพย์ อริ ม. 1/1 0 2018-01-11 15:28:16 ผ่าน
19. 28836 เด็กหญิงปาณิสรา ส่งศรี ม. 1/12 0 2018-01-11 15:28:42 ผ่าน
20. 28504 เด็กหญิงพาณิภัคร สุวรรณารายณ์ ม. 1/4 0 2018-01-11 15:29:12 ผ่าน
21. 28662 เด็กชายธีรศักดิ์ สิงห์โต ม. 1/8 0 2018-01-11 15:29:42 ผ่าน
22. 28684 เด็กหญิงรภีพรรณ ทรัพย์ประเสริฐ ม. 1/8 0 2018-01-11 15:30:27 ผ่าน
23. 27177 เด็กหญิงพนิดา เย็นสนาน ม. 3/2 0 2018-01-11 15:35:54 ผ่าน
24. 27187 เด็กหญิงสุนิสา แสงสว่าง ม. 3/2 0 2018-01-11 15:37:51 ผ่าน
25. 27175 เด็กหญิงปรินดา บุญก่อเกื้อ ม. 3/2 0 2018-01-11 15:38:25 ผ่าน
26. 26642 นายรุ่งโรจน์ หิริโอตป์ ม. 4/10 0 2018-01-11 15:39:17 ผ่าน
27. 28672 เด็กชายศุภโชค สิริพรตันติกุล ม. 1/8 0 2018-01-11 15:40:26 ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com