ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00084
ชื่อชุมนุม :   DIY BY ครูผึ้ง
วัตถุประสงค์ :    1. เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 2. นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ 3. นักเรียนได้ลงมือทำผลงานงานประดิษฐ์ต่างๆ
กิจกรรมการเรียนรู้ :    1.นักเรียนวางแผนการทำงาน 2. นักเรียนลงมือประดิษฐ์ผลงาน
สถานที่จัดกิจกรรม :   อาคาร 1
จำนวนสมาชิกที่รับ :   17 คน
ปีการศึกษา :   2561
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นางสาวจงกลนี ปฏิสังข์
 
ระดับชั้น :   ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   -
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 27782 เด็กชายระพีพัฒน์ สุขประเสริฐ ม. 3/2 0 2018-05-18 16:07:15 ผ่าน
2. 27777 เด็กชายธนกฤต บัญญัติ ม. 3/2 0 2018-05-18 16:07:34 ผ่าน
3. 27785 เด็กชายสารินทร์ แก่นหามูล ม. 3/2 0 2018-05-18 16:07:50 ผ่าน
4. 27772 เด็กชายจิรพงษ์ ชื่นไทย ม. 3/2 0 2018-05-18 16:08:12 ผ่าน
5. 27774 เด็กชายชินโชติ โชคเศรษฐกิจ ม. 3/2 0 2018-05-18 16:08:45 ผ่าน
6. 27776 เด็กชายดินทร์บดี ดีพื้น ม. 3/2 0 2018-05-18 16:09:02 ผ่าน
7. 27812 เด็กหญิงรติมา ประมวล ม. 3/2 0 2018-05-18 16:09:17 ผ่าน
8. 27802 เด็กหญิงนัดดา ครองสติ ม. 3/2 0 2018-05-18 16:09:32 ผ่าน
9. 27804 เด็กหญิงพรชิตา แก้ววงศ์ษา ม. 3/2 0 2018-05-18 16:09:50 ผ่าน
10. 27810 เด็กหญิงภัสรา คิมหันต์มาลา ม. 3/2 0 2018-05-18 16:10:05 ผ่าน
11. 27816 เด็กหญิงสรินญา งามฉวี ม. 3/2 0 2018-05-18 16:10:16 ผ่าน
12. 28619 เด็กชายประกาศิต ปานเพ็ชร ม. 2/7 0 2018-05-21 09:37:59 ผ่าน
13. 28614 เด็กชายธนภัทร สุวรรณโชติ ม. 2/7 0 2018-05-21 09:38:14 ผ่าน
14. 28418 เด็กหญิงเยาวลักษณ์ ลิ้มเจริญ ม. 2/2 39 2018-05-22 19:25:31 ผ่าน
15. 28400 เด็กหญิงกุลปาลี ปิ่นจอม ม. 2/2 22 2018-05-22 19:27:22 ผ่าน
16. นางสาว 17 2018-05-23 19:25:58 รอประเมิน
17. 28396 เด็กชายสุรเสกข์ สละชั่ว ม. 2/2 17 2018-05-23 19:26:09 ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com