ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00083
ชื่อชุมนุม :   Beauty Science Club
วัตถุประสงค์ :    Beauty Science Club (วิทยาศาสตร์กับความงาม)
1. ฝึกให้นักเรียนประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์กับความงามในชีวิตประจำวัน
กิจกรรมการเรียนรู้ :    Beauty Science Club (วิทยาศาสตร์กับความงาม)
1. ฝึกให้นักเรียนประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์กับความงามในชีวิตประจำวัน
สถานที่จัดกิจกรรม :   212
จำนวนสมาชิกที่รับ :   18 คน
ปีการศึกษา :   2560
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นางสาวทิพย์นัฐฐา เจริญเมือง
 
ระดับชั้น :   ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   -
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 27837 เด็กหญิงกัลยณัฐ ตระกูลดี ม. 2/3 17 2017-05-22 06:33:24 ไม่ผ่าน
2. 27861 เด็กหญิงวารีรัตน์ พัดจั๋น ม. 2/3 41 2017-05-22 06:34:10 ไม่ผ่าน
3. 27854 เด็กหญิงภัทรกันย์ วรรณวงษา ม. 2/3 34 2017-05-22 06:34:48 ไม่ผ่าน
4. 27843 เด็กหญิงญาณิศา โพธิ์แก้ว ม. 2/3 23 2017-05-22 06:35:26 ไม่ผ่าน
5. 28459 เด็กหญิงวรดา นิ่มเรือง ม. 1/3 35 2017-05-22 07:24:18 ไม่ผ่าน
6. 28694 เด็กหญิงอารยา สียางนอก ม. 1/8 42 2017-05-22 07:37:04 ไม่ผ่าน
7. 27547 เด็กหญิงเพชรลดา ผสมทรัพย์ ม. 3/10 35 2017-05-22 09:30:31 ไม่ผ่าน
8. 27541 เด็กหญิงปัณฑารีย์ วิทยะวรกาญจน์ ม. 3/10 29 2017-05-22 09:35:06 ไม่ผ่าน
9. 25999 นางสาวสุธาทิพย์ พร้อมเพรียง ม. 5/4 33 2017-05-22 12:27:54 ไม่ผ่าน
10. 25976 นางสาวฐานิยา แซ่อุ่ย ม. 5/3 24 2017-05-22 12:29:46 ไม่ผ่าน
11. 25981 นางสาวทิพย์ธัญญา พึ่งวงค์ ม. 5/1 19 2017-05-22 12:30:14 ไม่ผ่าน
12. 25989 นางสาวภูริชญา ร่มเย็น ม. 5/1 23 2017-05-22 12:30:18 ไม่ผ่าน
13. 25982 นางสาวธัญยธรณ์ พุ่มพวง ม. 5/1 20 2017-05-22 12:30:37 ไม่ผ่าน
14. 25973 นางสาวขนกวรรณ เนตรน้อย ม. 5/2 30 2017-05-22 12:30:59 ไม่ผ่าน
15. 25970 นางสาวกมลากร กล้าหาญ ม. 5/1 17 2017-05-22 12:32:18 ไม่ผ่าน
16. 25974 นางสาวจันทร์พิมพ์ เบญจศิริ ม. 5/2 28 2017-05-22 12:33:02 ไม่ผ่าน
17. 25993 นางสาววริสรา เหลืองลอง ม. 5/1 25 2017-05-22 12:34:38 ไม่ผ่าน
18. 28693 เด็กหญิงอรียา สอนบุตร ม. 1/8 41 2017-05-22 15:44:49 ไม่ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com