ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00082
ชื่อชุมนุม :   Math for Fun
วัตถุประสงค์ :    เพื่อจัดกิจกรรมเกมส์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาคณิตศาสตร์
กิจกรรมการเรียนรู้ :    จัดกิจกรรมเกมส์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาคณิตศาสตร์
สถานที่จัดกิจกรรม :   ห้อง 343
จำนวนสมาชิกที่รับ :   17 คน
ปีการศึกษา :   2561
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นางสาวอังคณา กรีณะรา
 
ระดับชั้น :   ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   -
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 28110 เด็กหญิงนันท์นภัส สายกล้า ม. 3/8 0 2018-05-18 13:59:52 ผ่าน
2. 28112 เด็กหญิงบัณฑิตา สำเร็จ ม. 3/8 0 2018-05-18 14:00:25 ผ่าน
3. 28113 เด็กหญิงภิชชานิการ์ ปลิดทุกข์ ม. 3/8 0 2018-05-18 14:01:03 ผ่าน
4. 27791 เด็กหญิงชลิตา บุญก่อเกื้อ ม. 3/2 0 2018-05-18 14:01:31 ผ่าน
5. 27792 เด็กหญิงชาลิสา บุญเกิด ม. 3/2 0 2018-05-18 14:01:49 ผ่าน
6. 26543 นายอธินันท์ วงศ์พิทักษ์ ม. 5/2 0 2018-05-18 14:02:31 ผ่าน
7. 25904 นายจิรายุส บุญแฟง ม. 6/4 0 2018-05-18 14:03:38 ผ่าน
8. 25955 นายณัฐกุล สุพรรณวงศ์ ม. 6/4 0 2018-05-18 14:04:04 ผ่าน
9. 28250 นายศราวุฒิ ฐิตะฐาน ม. 6/4 0 2018-05-18 14:04:29 ผ่าน
10. 26123 นางสาวจารุวรรณ แสนสุข ม. 6/4 0 2018-05-18 14:04:56 ผ่าน
11. 26089 นางสาวภคนันท์ รัตนธรรม ม. 6/4 0 2018-05-18 14:05:14 ผ่าน
12. 25938 นางสาววริศรา แสงมณี ม. 6/4 0 2018-05-18 14:05:46 ผ่าน
13. 26160 นายธเนศพล เชื้อวงศ์ ม. 6/8 0 2018-05-18 14:06:20 ผ่าน
14. 26968 นางสาวชลธิชา อัครเกรียงไกร ม. 5/2 0 2018-05-22 10:06:59 ผ่าน
15. 27775 เด็กชายณัฐนันทน์ เพียรดี ม. 3/2 6 2018-05-22 21:35:44 ผ่าน
16. 29322 เด็กหญิงสิตภัทร ไกรเพชร ม. 1/11 0 2018-06-05 11:17:28 ผ่าน
17. 29307 เด็กหญิงชนัญธิดา มั่งคั่ง ม. 1/11 0 2018-06-05 11:17:48 ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com