ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00082
ชื่อชุมนุม :   English for Food
วัตถุประสงค์ :    1. เพื่อให้นักเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับส่วนประกอบอาหารและวิธีประกอบอาหารเป็นภาษาอังกฤษ
2. เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
กิจกรรมการเรียนรู้ :    1. ให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์ วัตถุดิบ 
2. ให้นักเรียนประกอบอาหารพร้อมทั้งบรรยาย วิธีทำและส่วนประกอบเป็นภาษาอังกฤษ
สถานที่จัดกิจกรรม :   443
จำนวนสมาชิกที่รับ :   18 คน
ปีการศึกษา :   2560
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นางสาวศิวาพร สุประพันธ์
 
ระดับชั้น :   ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   -
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 28739 เด็กหญิงสุภาพร อกอุ่น ม. 1/9 45 2017-05-22 07:37:59 ผ่าน
2. 28757 เด็กหญิงนันท์นลิน ลีสุริยาภรณ์ ม. 1/10 18 2017-05-22 07:38:05 ผ่าน
3. 28756 เด็กหญิงนันท์นภัส ลีสุริยาภรณ์ ม. 1/10 17 2017-05-22 07:38:07 ผ่าน
4. 27651 นางสาวอัจฉราภรณ์ น้ำสี ม. 6/6 37 2017-05-22 13:39:43 ผ่าน
5. 25215 นางสาวพริสร ทองเปรม ม. 6/6 15 2017-05-22 13:41:37 ผ่าน
6. 25448 นางสาววิจิตรา ศรีคัทนา ม. 6/6 27 2017-05-22 13:43:03 ผ่าน
7. 27650 นางสาววรรวิศา ทองแสงเขียว ม. 6/6 36 2017-05-22 13:48:05 ผ่าน
8. 25322 นางสาวกติกา ตีบไธสง ม. 6/6 18 2017-05-22 14:06:24 ผ่าน
9. 25350 นางสาวศวิตา กสิกรรม ม. 6/6 20 2017-05-22 14:08:04 ผ่าน
10. 25354 นางสาวอทิตา สนธิเดชขจิตพร ม. 6/7 29 2017-05-22 14:09:50 ผ่าน
11. 27584 เด็กหญิงมณีรัตน์ เผื่อนพวง ม. 3/11 32 2017-05-22 15:17:06 ผ่าน
12. 27573 เด็กหญิงฐานิกา วงศ์แวว ม. 3/11 21 2017-05-22 15:41:41 ผ่าน
13. 27592 เด็กหญิงเอื้ออาทร นามสนิท ม. 3/11 40 2017-05-22 15:42:25 ผ่าน
14. 27578 เด็กหญิงธัญวรัตน์ ต้องหมั่น ม. 3/11 26 2017-05-22 15:43:05 ผ่าน
15. 27484 เด็กหญิงศศิพิมพ์ เป็นพุ่ม ม. 3/8 46 2017-05-24 21:31:48 ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com