ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00081
ชื่อชุมนุม :   Paper Craft หุ่นกระดาษ 3มิติ
วัตถุประสงค์ :    1. เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกสมาธิ 2. เพื่อให้นักเรียนฝึกความคิดเฃิงซ้อน 3. เพื่อแสดงความสามารถในการประดิษฐ์เครื่องแต่งบ้าน
กิจกรรมการเรียนรู้ :    1. ปรินท์กระดาษเป็นสี 2. ตัดกระดาษตามรอย 3. ปะติดตามรูปแบบ 4.จัดประกวดผลงาน
สถานที่จัดกิจกรรม :   ห้อง 323
จำนวนสมาชิกที่รับ :   17 คน
ปีการศึกษา :   2561
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นายประยุทธ์ ไทรย้อยสกุลเลิศ
 
ระดับชั้น :   ม.2
หมายเหตุ :   1. รับจำนวนจำกัด นักรียนต้องมีปรินท์เตอร์ที่บ้าน 2. นักเรียนต้องมีความตั้งใจจริง 3. นักเรียนควรมีแผ่นรองตัด กรรไกร กาว คัตเตอร์ เป็นของตัวเอง
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 28507 เด็กหญิงมณธิชา วงศ์เมือง ม. 2/4 0 2018-05-22 10:37:50 ผ่าน
2. 28512 เด็กหญิงศิริพร เผือกนิสสัย ม. 2/4 0 2018-05-22 10:38:05 ผ่าน
3. 28508 เด็กหญิงมัญชรัตน์ ได้รูป ม. 2/4 0 2018-05-22 10:38:26 ผ่าน
4. 28511 เด็กหญิงวราภรณ์ สุขวารี ม. 2/4 0 2018-05-22 10:38:44 ผ่าน
5. 28487 เด็กหญิงกิตติมา ศรีสุข ม. 2/4 0 2018-05-22 10:39:18 ผ่าน
6. 28500 เด็กหญิงปวิชญา วานิชรัตน์ ม. 2/4 0 2018-05-22 10:39:35 ผ่าน
7. 28496 เด็กหญิงนฤมล ปรากฏ ม. 2/4 0 2018-05-22 10:40:12 ผ่าน
8. 28498 เด็กหญิงบุณยานุช สุวรรณโชติ ม. 2/4 0 2018-05-22 10:40:28 ผ่าน
9. 28510 เด็กหญิงรัตนาภรณ์ นามสนิท ม. 2/4 0 2018-05-22 10:40:42 ผ่าน
10. 28632 เด็กหญิงญาณิศา ธนาภรณ์ ม. 2/7 27 2018-05-22 18:22:06 ผ่าน
11. 28634 เด็กหญิงณัฐณิชา ห่มซ้าย ม. 2/7 29 2018-05-22 18:40:23 ผ่าน
12. 28695 เด็กชายกนกพล ศรีโสพล ม. 2/9 1 2018-05-23 07:27:08 ผ่าน
13. 28564 เด็กชายชลธาร งามฉวี ม. 2/6 4 2018-05-23 07:37:28 ผ่าน
14. 28606 เด็กชายไกรวิน ศิริธรรม ม. 2/7 2 2018-05-24 09:29:17 ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com