ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00081
ชื่อชุมนุม :   ไอดู ไอเดีย (I do Idea)รับหญิง
วัตถุประสงค์ :    1.ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
2. ฝึกประดิษฐ์ของที่ระลึกด้วยฝีมือเราเอง
3. ใช้มอบเป็นของที่ระลึกในเทศกาลต่างๆ
4. ออกร้านจำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์นักเรียนหารายได้ระหว่างเรียน
กิจกรรมการเรียนรู้ :    1. การห่อของขวัญ ผูกโบว์แบบต่างๆ
2. การจัดช่อดอกไม้(ช่อกุหลาบ)
3.การตกแต่งตะกร้า(ตะกร้าหวาน)
4.การประดิษฐ์ตกแต่งกล่องใส่เครื่องประดับกล่องทิชชู
5.การประดิษฐ์ตกแต่งพัด(พัดพฤกษามาลี)สินค้า โอทอป
สถานที่จัดกิจกรรม :   134
จำนวนสมาชิกที่รับ :   18 คน
ปีการศึกษา :   2560
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นางเตือนใจ สมคิด
 
ระดับชั้น :   ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   รับนักเรียนหญิงหรือเพศที่ 3
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 28503 เด็กหญิงพรรณธร สมคิด ม. 1/4 35 2017-05-22 00:27:31 ผ่าน
2. 28363 เด็กหญิงนันทิกานต์ บุญยั่งยืน ม. 1/1 29 2017-05-22 00:28:08 ผ่าน
3. 28406 เด็กหญิงณิชานันท์ ใจเย็น ม. 1/2 27 2017-05-22 06:49:24 ผ่าน
4. 28358 เด็กหญิงชมพูนุช ประมวล ม. 1/1 24 2017-05-22 07:34:23 ผ่าน
5. 27468 เด็กหญิงชนม์นิภา จุติชัย ม. 3/8 30 2017-05-22 07:39:01 ผ่าน
6. 28460 เด็กหญิงศุภาพิชญ์ เศวตภานุวัตร์ ม. 1/3 36 2017-05-22 07:39:53 ผ่าน
7. 28502 เด็กหญิงพนิดา ระวังภัย ม. 1/4 34 2017-05-22 18:06:22 ผ่าน
8. 28447 เด็กหญิงนิศารัตน์ แซ่ลิ้ม ม. 1/3 23 2017-05-22 18:49:37 ผ่าน
9. 27212 เด็กหญิงกัญญณัช งามสม ม. 3/3 25 2017-05-22 18:58:41 ผ่าน
10. 27217 เด็กหญิงณัฎฐมน หิรัญรักษ์ ม. 3/3 29 2017-05-22 18:59:34 ผ่าน
11. 27220 นางสาวณัฐกมล นึกสม ม. 3/3 32 2017-05-22 19:00:14 ผ่าน
12. 27221 เด็กหญิงณัฐธิดา สุขสีดา ม. 3/3 33 2017-05-22 19:00:51 ผ่าน
13. 27223 เด็กหญิงทิตยา อภิญ ม. 3/3 35 2017-05-22 19:01:23 ผ่าน
14. 28372 เด็กหญิงเรืองลดา ไชยราษฎร์ ม. 1/1 37 2017-05-22 21:21:25 ผ่าน
15. 28415 เด็กหญิงพาขวัญ ฝางนอก ม. 1/2 0 2018-02-15 15:43:42 ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com